p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 20 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The effect of hyperbaric oxygen therapy on fracture healing in nicotinized rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(3): 161-166 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.52323

The effect of hyperbaric oxygen therapy on fracture healing in nicotinized rats

Abdullah Demirtaş1, Ibrahim Azboy1, Mehmet Bulut1, Bekir Yavuz Ucar1, Celil Alemdar1, Ulas Alabalik2, Veysi Akpolat3, Ismail Yildiz4, Savas Ilgezdi5
1Department Of Orthopaedics, Dicle University Medical Faculty, Diyarbakir, Turkey
2Department Of Pathology, Dicle University Medical Faculty, Diyarbakir, Turkey
3Department Of Biophysics, Dicle University Medical Faculty, Diyarbakir, Turkey
4Department Of Biostatistics And Medical Informatics, Dicle University Medical Faculty, Diyarbakir, Turkey
5Department Of Undersea And Hyperbaric Medicine, Anadolu Hyperbaric Oxygen Centre, Istanbul, Turkey.

BACKGROUND: The aim of the present study was to investigate the effect of hyperbaric oxygen therapy on fracture healing in nicotinized rats.
METHODS: Thirty-two rats were divided as follows: nicotinized group (1), hyperbaric oxygen group (2), nicotinized + hyperbaric oxygen group (3), and control group (4). For 28 days, nicotine was administered in Groups 1 and 3. Then, a standard shaft fracture was induced in the left femur of rats. Groups 2 and 3 underwent hyperbaric oxygen therapy for 21 days. At the end of the experiment, fracture site, left femur and whole body bone mineral content and density were measured.
RESULTS: The radiological and histopathological scores of Group 1 were statistically significantly lower compared to Groups 2, 3 and 4, and there was no statistically significant difference between the Groups 2, 3 and 4. In a comparison between the groups, no statistically significant difference was found in terms of bone mineral content and density values measured at the fracture site, left femur and whole body.
CONCLUSION: The negative effects of nicotine on fracture healing are eliminated with hyperbaric oxygen therapy, but hyperbaric oxygen alone does not cause significant changes in healing (radiologically and histopathologically).

Keywords: Fracture healing, hyperbaric oxygen; nicotine.

Nikotinize sıçanlarda hiperbarik oksijen tedavisinin kırık iyileşmesi üzerine etkisi

Abdullah Demirtaş1, Ibrahim Azboy1, Mehmet Bulut1, Bekir Yavuz Ucar1, Celil Alemdar1, Ulas Alabalik2, Veysi Akpolat3, Ismail Yildiz4, Savas Ilgezdi5
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
5Anadolu Hiberbarik Oksijen Merkezi, Sualtı Hekimliği Ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, nikotinize sıçanlarda hiperbarik oksijen tedavisinin kırık iyileşmesi üzerine etkisini incelemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Otuz iki adet sıçan dört gruba ayrıldı: nikotinize grup (1), hiperbarik oksijen grubu (2), nikotinize + hiperbarik oksijen grubu (3) ve kontrol grubu (4). Yirmi sekiz gün boyunca grup 1 ve grup 3’e nikotin uygulandı. Daha sonra, sıçanların sol femurlarında standart cisim kırığı oluşturuldu. Yirmi bir gün boyunca grup 2 ve grup 3’e hiperbarik oksijen tedavisi uygulandı. Deneyin sonunda kırık alanı, sol femur ve tüm vücut kemik mineral içeriği ve dansitesi ölçüldü.
BULGULAR: Radyolojik ve histopatolojik skorlar grup 1’de, grup 2, 3 ve 4’e göre anlamlı düzeyde düşük bulundu. Grup 2, 3 ve 4 arasında radyolojik ve histopatolojik skorlar açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Gruplar arası karşılaştırmada kırık alanı, total sol femur ve tüm vücutta ölçülen kemik mineral içeriği ve dansitesi değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.
TARTIŞMA: Nikotinin kırık iyileşmesi üzerindeki olumsuz etkileri hiperbarik oksijen tedavisi ile giderilmekte, ancak hiperbarik oksijen tek başına radyolojik ve histopatolojik olarak iyileşme üzerinde anlamlı değişikliğe sebep olmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hiperbarik oksijen, kırık iyileşmesi; nikotin.

Abdullah Demirtaş, Ibrahim Azboy, Mehmet Bulut, Bekir Yavuz Ucar, Celil Alemdar, Ulas Alabalik, Veysi Akpolat, Ismail Yildiz, Savas Ilgezdi. The effect of hyperbaric oxygen therapy on fracture healing in nicotinized rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(3): 161-166

Corresponding Author: Abdullah Demirtaş, Türkiye
Manuscript Language: English