p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 12 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Hepatic portal venous gas: a case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(2): 167-169

Hepatic portal venous gas: a case report

Osman Yüksel1, Mustafa Şare1, Bülent Salman1, Oktay İrkörücü2, Tugan Tezcaner1, Öge Taşçılar1, Nusret Akyürek1, Ertan Tatlıcıoğlu1
1Department Of General Surgery, Medicine Faculty Of Gazi University, Ankara, Turkey
2Medicine Faculty Of Gazi University; Specialist, Ankara, Turkey

Gas in hepatic portal vein is a rare entity. This may be apparent after mesenteric ischemia, blunt abdominal trauma, intestinal obstruction, and intra-abdominal infection. Intrahepatic gas was detected by direct abdominal graphy in a 58 year-old man who was admitted to our emergency service with acute abdomen. On computed tomography; portal vein gas, pneumatosis intestinalis, and occlusion of superior mesenteric vein and artery were detected. The patient who had had significant concomittant operative risks, died prior to surgery. Gas in portal vein is a good predictive factor for diagnosis, management, and prognosis. This sign may avoid unnecessary surgery and also it may help to make an early decision for surgery.

Keywords: Portal vein/radiography, prognosis, retrospective studies; survival rate; tomography, X-ray computed

Hepatik portal vende gaz: Olgu sunumu

Osman Yüksel1, Mustafa Şare1, Bülent Salman1, Oktay İrkörücü2, Tugan Tezcaner1, Öge Taşçılar1, Nusret Akyürek1, Ertan Tatlıcıoğlu1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Serbest Hekim, Ankara, Türkiye

Hepatik portal vende gaz (HPVG) çok ender görülür. Mezenterik iskemi, künt karın travmaları, bağırsak tıkanıklığı ve karıniçi enfeksiyonlar sonucu oluşabilir. Acil servise başvuran 58 yaşında erkek hasta akut karın bulguları ile değerlendirilirken ayakta çekilen direkt karın grafisinde intrahepatik olabileceği düşünülen gaz saptandı. Bilgisayarlı tomografi incelemesinde ana portal ven ve dallarında gaz, pnömatozis intestinalis, süperior mezenterik ven ve arterde oklüzyon saptandı. Cerrahi riski yüksek olan hasta ameliyattan önce kaybedildi. Bu yazıda, HPVG’nin hastalığın tanı, tedavi ve seyri hakkında yüksek doğrulukta yardımcı olabileceği, gereksiz cerrahi tedaviyi önleyebileceği, erken cerrahi tedaviye karar vermede yardımcı olabileceği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: Portal ven/radyografi, prognoz; retrospektif çalışma; sağkalım oranı; tomografi, X-ışını kompüterize

Osman Yüksel, Mustafa Şare, Bülent Salman, Oktay İrkörücü, Tugan Tezcaner, Öge Taşçılar, Nusret Akyürek, Ertan Tatlıcıoğlu. Hepatic portal venous gas: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(2): 167-169

Corresponding Author: Osman Yüksel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish