p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 12 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Protective effects of passiflora incarnata on ovarian ischemia/reperfusion damage in rats with ovarian torsion [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(12): 1344-1350 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.52986

Protective effects of passiflora incarnata on ovarian ischemia/reperfusion damage in rats with ovarian torsion

Serkan Arslan1, Fırat Aşır2, Ebru Gökalp Özkorkmaz3, Mustafa Azizoğlu1, Erol Basuguy1, Mehmet Hanifi Okur1, Serap Mutlu Özçelik Otçu4, Müsemma Alagöz Karabel5, İbrahim Kaplan6, Bahattin Aydoğdu7
1Department of Pediatric Surgery, Dicle University Medical School, Diyarbakır-Türkiye
2Department of Histology and Embryology, Dicle University Medical School, Diyarbakır-Türkiye
3Department of Nursing, Yıldırım Beyazit University Faculty of Health Sciences, Ankara-Türkiye
4Department of Gynecology and Obstetrics, Health Sciences University, Gynecology and Obstetrics hospital, Diyarbakır-Türkiye
5Department of Pediatrics, Dicle University Medical School, Diyarbakır-Türkiye
6Department of Biochemistry Dicle University Medical School, Diyarbakır-Türkiye
7Department of Pediatric Surgery, Balıkesir University Medical School, Balıkesir-Türkiye

BACKGROUND: This study aimed to investigate whether Passiflora Incarnata (PI) has a protective effect against ischemia-reperfu-sion (IR)-induced oxidative and inflammatory ovarian damage.
METHODS: The effects of PI on ovarian ischemia-reperfusion injury were investigated in female Wistar albino rats. The animals were randomly divided into three groups: Group 1 (sham), Group 2 (IR), and Group 3 (IR+PI).
RESULTS: The mean levels of Malondialdehyde (MDA), Myeloperoxidase (MPO), and Total Oxidant Status (TOS) were higher in the IR group (p=0.025, p<0.001, and p=0.016, respectively). The Total Antioxidant Status (TAS) levels were lower in the IR group (p=0.005). Immunostaining revealed significant differences across the groups for Tumor necrosis factor-alpha (TNF-α): 13.84%, 49.51%, and 22.51% for Groups 1, 2, and 3, respectively (p<0.01). Bax: 10.53%, 46.74%, and 26.46% for Groups 1, 2, and 3, respectively (p<0.01). Annexin V: 12.24%, 44.86%, and 23.28% for Groups 1, 2, and 3, respectively (p<0.01). The mean scores for hemorrhage, inflammation, follicular degeneration, and congestion showed significant variations among the groups, all registering p<0.001.
CONCLUSION: Passiflora Incarnata exhibited antioxidant, anti-inflammatory, and anti-apoptotic properties, promoting cell survival, histologically protecting ovarian tissue, and ameliorating IR injury by reducing oxidative stress.

Keywords: Ischemia reperfusion, passiflora incarnata; ovarian torsion; ovarian damage; oogenesis.

Over torsiyonu olan sıçanlarda Passiflora incarnata'nın overin iskemi/reperfüzyon hasarı üzerinde koruyucu etkileri

Serkan Arslan1, Fırat Aşır2, Ebru Gökalp Özkorkmaz3, Mustafa Azizoğlu1, Erol Basuguy1, Mehmet Hanifi Okur1, Serap Mutlu Özçelik Otçu4, Müsemma Alagöz Karabel5, İbrahim Kaplan6, Bahattin Aydoğdu7
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D, Diyarbakır, Türkiye
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Ve Embriyoloji A.d, Diyarbakır, Türkiye
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kadın doğum ve hastalıkları hastanesi, Diyarbakır, Türkiye
5Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Anabilim Dalı, Türkiye
6Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
7Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D, Balıkesir, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, Passiflora incarnata'nın (PI) iskemi reperfüzyon (IR) kaynaklı oksidatif ve enflamatuvar over hasarına karşı koruyucu etkisinin olup olmadığının araştırılması amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada, dişi Wistar albino sıçanlarda PI'nin over iskemi-reperfüzyon hasarı üzerindeki etkileri araştırıldı. Sıçanlar rast-gele üç ayrı gruba ayrıldı: Grup 1 (sham), Grup 2 (IR: ) ve Grup 3 (IR+PI).
BULGULAR: Ortalama malondialdehit (MDA), miyeloperoksidaz (MPO) ve total oksidant status (TOS) düzeyleri IR grubunda daha yüksekti (sı-rasıyla, p=0.025, p<0.001 ve p=0.016). Total antioksidant status (TAS) düzeyleri IR grubunda daha düşüktü (p=0.005). İmmün boyama, gruplar arasında anlamlı fark vardı. Tümor nekroz faktör-alfa (TNF-α): Grup 1, 2 ve 3 için sırasıyla %13.84, %49.51 ve %22.51 (p<0.01). Bax: Grup 1, 2 ve 3 için sırasıyla %10.53, %46.74 ve %26.46 (p<0.01). Aneksin V: Grup 1, 2 ve 3 için sırasıyla %12.24, %44.86 ve %23.28 (p<0.01). Kanama, enfla-masyon, foliküler dejenerasyon ve konjesyona ilişkin ortalama skorlar gruplar arasında belirgin farklılıklar vardı ve tümü p<0.001 olarak kaydedildi. SONUÇ: Passiflora incarnata, antioksidan, antienflamatuvar ve antiapoptotik biyolojik aktiviteleri sayesinde hücre hayatta kalmasını destekledi, over dokusunu histolojik olarak korudu ve oksidatif stresi azaltarak IR hasarını iyileştirdi.

Anahtar Kelimeler: Passiflora incarnata, iskemi reperfüzyon; over torsiyon; over hasarı; oogenez.

Serkan Arslan, Fırat Aşır, Ebru Gökalp Özkorkmaz, Mustafa Azizoğlu, Erol Basuguy, Mehmet Hanifi Okur, Serap Mutlu Özçelik Otçu, Müsemma Alagöz Karabel, İbrahim Kaplan, Bahattin Aydoğdu. Protective effects of passiflora incarnata on ovarian ischemia/reperfusion damage in rats with ovarian torsion. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(12): 1344-1350

Corresponding Author: Serkan Arslan, Türkiye
Manuscript Language: English