p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 21 Issue : 6 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Saving the zone of stasis in burns with melatonin: an experimental study in rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(6): 419-424 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.53059

Saving the zone of stasis in burns with melatonin: an experimental study in rats

Muhammed Kayapınar1, Nevra Seyhan1, Mustafa Cihad Avunduk2, Nedim Savaci1
1Department Of Plastic Surgery, Necmettin Erbakan University Faculty Of Medicine, Konya
2Department Of Pathology, Necmettin Erbakan University Faculty Of Medicine, Konya

BACKGROUND: Studies aimed at recovering the zone of stasis are one of the major issues of experimental burn studies. Many drugs including antithrombotics, anticoagulants, anti-inflammatories have been investigated experimentally for saving the zone of stasis. In this study, the effect of the systemic melatonin on the zone of stasis was evaluated.
METHODS: Twenty Wistar Albino rats were used in the study. Rats were assigned to two groups (n=10). The metal comb 1x2 cm in size was immersed in boiling water and held for 20 seconds on the back of the rats to create burn wounds.No treatment was given to the control group. Melatonin was given at a dose of 10 mg/kg/d by intraperitoneal injection in the treatment group for 7 days. Daily digital photographs of both groups were obtained. Total necrotic burn areas and the zone of stasis were assessed with Auto CAD and Visual Analyzing computer programs. At the end of one week, rats were sacrificed and skin biopsies were taken for histological examination. Edema, congestion, inflammatory infiltration, vascular proliferation and fibrosis were the parameters evaluated. Data were evaluated statistically by Chi-square test and Student-t test.
RESULTS: When histopatologic data and the measured values for total necrotic areas and zone of stasis of the experimental group werecompared to control group, the results were statistically significant (p<0.05).
CONCLUSION: According to the results of this study, melatonin is efficient in saving the zone of stasis in burns.

Keywords: Burn model, melatonin; zone of stasis.

Yanık staz zonunun melatonin kullanımıyla kurtarılması: Sıçanlarda deneysel çalışma

Muhammed Kayapınar1, Nevra Seyhan1, Mustafa Cihad Avunduk2, Nedim Savaci1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya

AMAÇ: Staz zonunun kurtarılmasını amaçlayan çalışmalar deneysel yanık çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Staz zonunun kurtarılmasında deneysel olarak antitrombotik, antienflamatuvar, antikoagülan gibi birçok ilaç araştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı sistemik melatoninin staz zonuna etkisini değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada 20 adet erişkin Wistar Albino sıçan kullanıldı. Randomize seçilen sıçanlar iki gruba ayrıldı (n=10). Sıçanların sırtları tıraşlandıktan sonra 1x2 cm ebadında kaynar suda ısıtılmış metal plak 20 sn bekletilerek yanık oluşturuldu. Kontrol grubuna tedavi verilmedi. Tedavi grubuna yedi gün süreyle 10 mg/kg/gün dozunda intraperitoneal melatonin enjeksiyonu yapıldı. Her iki grubun günlük dijital fotoğrafları çekildi. Total nekrotik yanık alanları ve staz zonu Auto CAD ve görüntü analizi programlarıyla değerlendirildi. Bir hafta sonunda sıçanlar sakrifiye edilerek histolojik inceleme için cilt biyopsisi alındı. Ödem, konjesyon, enflamatuvar infiltrasyon, vasküler proliferasyon ve fibrozis değerlendirilen parametrelerdi. Elde edilen veriler ki-kare ve student t-testleri ile değerlendirildi.
BULGULAR: Experimental gruba ait histopatolojik veriler ile total nekrotik yanık alanları ve staz zonu ölçümlerine ait sayısal veriler kontrol grubu ile karşılaştırıldığında melatoninin staz zonuna etkinliğini kanıtlayacak şekilde istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05).
TARTIŞMA: Bu çalışmanın sonucuna göre yanıkta staz zonunun kurtarılmasında melatonin etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Melatonin, staz zonu; yanık.

Muhammed Kayapınar, Nevra Seyhan, Mustafa Cihad Avunduk, Nedim Savaci. Saving the zone of stasis in burns with melatonin: an experimental study in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(6): 419-424

Corresponding Author: Muhammed Kayapınar, Türkiye
Manuscript Language: English