p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 6 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The effects of COVID-19 pandemic on patients with acute appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 756-761 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.53929

The effects of COVID-19 pandemic on patients with acute appendicitis

Nihan Turhan1, Çiğdem Dicle Arıcan2
1Department of General Surgery, Martyr Prof. Dr. Ilhan Varank Sancaktepe Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Medical Pathology, Martyr Prof. Dr. Ilhan Varank Sancaktepe Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: The effects of the COVID-19 infection on the world’s health system began to be reported in a short time, with the spread of the infection all over the world and it gained a global acceptance as a pandemic. It was predicted that patients who require urgent surgical procedures may not be able to access appropriate treatment during this period and may suffer from this process. In this process, we planned to report the effects of the pandemic process to this patient group by evaluating patients with acute appendicitis, which is the most common cause of acute abdomen among general surgery emergencies.
METHODS: In our study, we compared the patients who applied to the Training and Research Hospital we collaborated, whose clinics were compatible with acute appendicitis, between March 11, 2020, and May 21, 2020, with those applied within the same time period with the year before. We evaluated clinical and pathological findings of the patients and the treatment applied.
RESULTS: In this study, there were 103 patients diagnosed with acute appendicitis before pandemic and 61 in pandemic period. We found that during the pandemic period, patients with acute appendicitis were admitted to the hospital less often, and in a later period, and more complicated clinical pictures were determined. Complicated appendicitis patients were higher in pandemic period compared with previous year (33.96% vs. 8.00% of patients, respectively; p<0.05).
CONCLUSION: We emphasized that diseases that need to be treated urgently should not be left behind during the pandemic. Furthermore, we shared our clinical practice to ensure early discharge of patients with acute appendicitis during the pandemic process.

Keywords: Acute appendicitis, clinical picture; COVID-19; pandemic.

COVID-19 pandemisinin akut apandisit hastaları üzerine etkileri

Nihan Turhan1, Çiğdem Dicle Arıcan2
1Şehit Prof Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Şehit Prof Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tibbi Patoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: COVID-19 enfeksiyonunun tüm dünyada yayılması ve pandemi olarak kabul edilmesiyle birlikte enfeksiyonun dünya sağlık sistemindeki et-kileri kısa sürede açıklanmaya başladı. Acil cerrahi işlem yapılması gereken hastaların, bu süreçte uygun tedaviye ulaşamayabilecekleri ve bu süreçten zarar görebilecekleri öngörüldü. Biz de, bu süreçte genel cerrahi acilleri içinde en sık karşılaştığımız akut karın nedeni olan akut apandisit hastalarını değerlendirerek pandemi sürecinin bu hasta grubuna etkilerini bildirmeyi planladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada, çalıştığımız eğitim ve araştırma hastanesine 11 Mart–21 Mayıs 2020 tarihleri arasında başvuran, kliniği akut apandisit ile uyumlu hastalar, bir yıl önceki aynı zaman dilimi ile kıyaslandı. Hastaların klinik ve patolojik bulguları, uygulanan tedavi şekilleri değer-lendirildi.
BULGULAR: Çalışmamıza alınan pandemi öncesi 103, pandemi döneminde 61 apandisit hastası vardı. Pandemi döneminde akut apandisit hastala-rının daha az sayıda ve daha geç dönemde hastaneye başvurduklarını ve daha komplike klinik tablolar ile karşılaşıldığını saptadık. Komplike apandisit hastaları ile pandemi döneminde bir önceki yıla göre daha sık karşılaştık (sırasıyla, %33.96’a karşı %8.00; p<0.05).
TARTIŞMA: Pandemi sürecinde, diğer acil olarak tedavi edilmesi gereken hastalıkların geri planda kalmaması gerektiğini vurguladık. Ayrıca akut apandisit hastalarının erken taburcu olabilmeleri için klinik uygulamamızı paylaştık.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, COVID-19; klinik tablo; pandemi.

Nihan Turhan, Çiğdem Dicle Arıcan. The effects of COVID-19 pandemic on patients with acute appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 756-761

Corresponding Author: Nihan Turhan, Türkiye
Manuscript Language: English