p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 16 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Risk factors for complex regional pain syndrome in patients with traumatic extremity injury [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 144-148

Risk factors for complex regional pain syndrome in patients with traumatic extremity injury

Saliha Eroglu Demir1, Nihal Ozaras1, Safak Sahir Karamehmetoglu2, Ilhan Karacan1, Ebru Aytekin3
11department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Vakif Gureba Training And Research Hospital, Istanbul
2Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Istanbul University Cerrahpasa Faculty Of Medicine, Istanbul
3Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Istanbul Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

BACKGROUND
It is not clear why complex regional pain syndrome (CRPS) develops in some patients but not in others, despite similar initiating events. The aim of this study was to investigate risk factors for CRPS in cases who had suffered traumatic upper extremity injury.
METHODS
One hundred sixty-five patients who had suffered a mechanical traumatic injury isolated to their hand or forearm were included in this study. Age, gender, body mass index, tissue types injured, and side of affected forearm/hand were investigated as possible risk factors for CRPS.
RESULTS
CRPS was diagnosed in 84 patients. Female/male ratio was higher in patients with CRPS versus those without. The mean age was higher in patients with CRPS. The affected forearm/hand was the dominant side in 62.9% of patients without CRPS and in 64.2% of patients with CRPS. CRPS incidence was higher in patients with motor nerve injury and in patients with sensory nerve injury. A logistic regression showed that risk for CRPS was higher in patients with motor nerve injury and in females.

CONCLUSION
This study indicates that motor nerve injury and female gender are risk factors for CRPS. The prevention measures should be focused mainly on females and patients with motor nerve injury in order to reduce the risk of CRPS.

Keywords: Complex regional pain syndrome, risk factor.

Travmatik ekstremite yaralanması geçiren olgularda kompleks bölgesel ağrı sendromu risk faktörleri

Saliha Eroglu Demir1, Nihal Ozaras1, Safak Sahir Karamehmetoglu2, Ilhan Karacan1, Ebru Aytekin3
1Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği İstanbul Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizikseltıp Ve Rehabilitasyon Kliniği İstanbul Türkiye
3İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği İstanbul Türkiye

AMAÇ
Kompleks bölgesel ağrı sendromunun (KBAS), benzer tetikleyici etkenlere maruz kaldığı halde bazı hastalarda geliştiği, bazılarında ise neden gelişmediği konusu açık değildir. Bu çalışmada, üst ekstremitede travmatik yaralanma geçiren kişilerde KBAS risk faktörleri araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmaya ünilateral el veya önkoldan mekanik yaralanma geçiren 165 hasta dahil edildi. Yaş, boy, vücut kitle indeksi, yaralanan doku tipi, yaralanan el/önkol olası risk faktörleri olarak incelendi.
BULGULAR
Seksen dört olguya KBAS tanısı kondu. Kadın/erkek oranı KBAS’li hastalarda daha yüksek idi. KBAS’li olguların yaş ortalaması daha yüksek idi. Yaralanan el/önkol KBAS’li olguların %64,2’sinde, KBAS olmayan olguların %62,9’unda dominant taraf idi. KBAS sıklığı duyu sinir yaralanması geçirenlerde ve motor sinir yaralanması geçirenlerde geçirmeyenlere göre daha yüksek idi. Lojistik regresyon analizi KBAS riskinin motor sinir yaralanması geçirenlerde ve kadınlarda yüksek olduğunu gösterdi.
SONUÇ
Bu çalışma, motor sinir yaralanmasının ve kadın olmanın KBAS için risk faktörü olduğunu göstermektedir. KBAS riskini azaltmak için koruyucu önlemlerin bu hastalarda odaklanması yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kompleks bölgesel ağrı sendromu, risk faktörü.

Saliha Eroglu Demir, Nihal Ozaras, Safak Sahir Karamehmetoglu, Ilhan Karacan, Ebru Aytekin. Risk factors for complex regional pain syndrome in patients with traumatic extremity injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 144-148

Corresponding Author: Ilhan Karacan, Türkiye
Manuscript Language: English