p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Low-dose thrombolytic therapy versus unfractionated heparin in patients with intermediate-high risk pulmonary embolism [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(6): 677-684 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.55236

Low-dose thrombolytic therapy versus unfractionated heparin in patients with intermediate-high risk pulmonary embolism

Ozgur Surgit, Ahmet Güner, İrem Türkmen, Serkan Kahraman, Nail Guven Serbest, Ezgi Gültekin Güner, Fatih Uzun, Mehmet Ertürk, Mustafa Yildiz
University of Health Sciences, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: Patients with intermediate-high risk pulmonary embolism (PE) who have acute right ventricular dysfunction and myocardial injury without overt hemodynamic compromise may be candidates for thrombolytic therapy (TT). In this study, we aimed to compare the clinical outcomes of low-dose prolonged TT and unfractionated heparin (UFH) in intermediate-high risk PE patients.
METHODS: This study enrolled 83 (female: 45 [54.2%], mean age: 70.07±10.7 years) retrospectively evaluated patients with the diagnosis of acute PE who were treated with low-dose and slow-infusion of TT or UFH. The primary outcomes of the study were de-fined as a combination of death from any cause and hemodynamic decompensation, and severe or life-threatening bleeding. Secondary endpoints were recurrent PE, pulmonary hypertension, and moderate bleeding.
RESULTS: The initial management strategy of intermediate-high risk PE was TT in 41 (49.4%) patients and UFH in 42 (50.6%) cases. Low-dose prolonged TT was successful in all patients. While the frequency of hypotension decreased significantly after TT (22 vs. 0%, P<0.001), it did not decrease after UFH (2.4 vs. 7.1%, p=0.625). The proportion of hemodynamic decompensation was significantly lower in the TT group (0 vs. 11.9%, p=0.029). The rate of secondary endpoints was significantly higher in the UFH group (2.4 vs. 19%, P=0.016). Moreover, the prevalence of pulmonary hypertension was significantly higher in UFH group (0 vs. 19%, p=0.003).
CONCLUSION: Prolonged TT regimen with low dose, slow infusion of tissue plasminogen activator was found to be associated with a lower risk of hemodynamic decompensation and pulmonary hypertension in patients with acute intermediate-high-risk PE compared to UFH.

Keywords: Bleeding, death; heparin; pulmonary embolism; thrombolytic therapy.

Orta yüksek riskli pulmoner emboli hastalarında düşük doz trombolitik tedaviye karşı fraksiyone olmayan heparin

Ozgur Surgit, Ahmet Güner, İrem Türkmen, Serkan Kahraman, Nail Guven Serbest, Ezgi Gültekin Güner, Fatih Uzun, Mehmet Ertürk, Mustafa Yildiz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Akut sağ ventrikül disfonksiyonu ve belirgin hemodinamik bozulma olmaksızın miyokardiyal hasarı olan orta-yüksek riskli pulmoner emboli (PE) hastaları trombolitik tedavi (TT) için aday olabilir. Bu çalışmada orta-yüksek riskli PE hastalarında düşük doz uzamış TT ve fraksiyone olmayan heparinin (FOH) klinik sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmaya 83 [kadın: 45 (%54.2), ortalama yaş: 70.07±10.7 yıl] dahil edilen akut PE tanılı, düşük doz ve yavaş infüzyon TT veya FOH ile tedavi edilen hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmanın birincil sonuçları, herhangi bir nedenden ölüm ve hemodinamik dekompansasyon ve şiddetli veya yaşamı tehdit eden kanama kombinasyonu olarak tanımlandı. İkincil son noktalar, tekrarlayan PE, pulmoner hiper-tansiyon ve orta derecede kanama idi.
BULGULAR: Orta-yüksek riskli PE’nin başlangıç tedavi stratejisi 41 (%49.4) hastada TT ve 42 (%50.6) hastada FOH idi. Düşük doz uzamış TT tüm hastalarda başarılı oldu. Hipotansiyon sıklığı TT sonrası anlamlı olarak azalırken (%22’ye karşı %0, p<0.001), FOH tedavi sonrası azalmadı (%2.4’e karşı %7.1, p=0.625). Hemodinamik dekompansasyon oranı TT grubunda anlamlı olarak daha düşüktü (%0’a karşı %11.9, p=0.029). İkincil son nokta oranı FOH grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (%2.4’e karşı %19, p=0.016). Ayrıca pulmoner hipertansiyon prevalansı FOH grubunda anlamlı olarak yüksekti (%0’a karşı %19, p=0.003).
TARTIŞMA: Düşük doz, yavaş t-PA infüzyonu ile uzun süreli TT rejiminin, akut orta-yüksek riskli PE’li hastalarda FOH’ye kıyasla daha düşük hemo-dinamik dekompansasyon ve pulmoner hipertansiyon riski ile ilişkili olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Trombolitik tedavi, pulmoner emboli; heparin; kanama; ölüm.

Ozgur Surgit, Ahmet Güner, İrem Türkmen, Serkan Kahraman, Nail Guven Serbest, Ezgi Gültekin Güner, Fatih Uzun, Mehmet Ertürk, Mustafa Yildiz. Low-dose thrombolytic therapy versus unfractionated heparin in patients with intermediate-high risk pulmonary embolism. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(6): 677-684

Corresponding Author: Ozgur Surgit, Türkiye
Manuscript Language: English