p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Supp : Year : 2021

Quick Search
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Effect of Presence of Rib Fracture on Mortality and Morbidity in Blunt Thoracic Traumas [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-55710 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.55710

Effect of Presence of Rib Fracture on Mortality and Morbidity in Blunt Thoracic Traumas

Fatoş Kozanlı1, Özlem Güler2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam University School of Medicine Department of Thoracic Surgery, Kahramanmaraş, Turkey
2Kahramanmaraş Sütçü İmam University School of Medicine, Department of Emergency Medicine, Kahramanmaraş, Turkey

Background: The aim of this study was to determine the effect of the presence of rib fracture on mortality and morbidity in blunt thoracic trauma.
Methods: Records of patients aged over 18 and admitted with blunt thoracic trauma between January 2017-October 2019 dates were retrospectively evaluated. Only patients with both blunt thoracic trauma and rib fracture were included in the study. Age, gender, trauma mechanism, additional organ injuries, need for intensive care unit of patients were identified. The total length of hospital stay, length of stay in the intensive care unit, treatment modalities, need for mechanical ventilator; blood and blood products, complications, and mortality rates for patients were recorded.
Results: One hundred eighty-six (73.8) and 66 (26.2%) of 252 included patients were male and female, respectively. The most commonly seen trauma mechanism was motor vehicle accidents (51.4%). The mean age of patients was 52±12 (18-91). We identified that there was a significant association between hemohtorax and non-thoracic additional organ injuries (p=0.024). There was no significant association between pneumothorax and additional organ injuries (p=0.067). The number of fractured ribs was significantly different between cases with and without hemothorax (p<0.001). There was also a significant difference between cases with and without pneumothorax in terms of the number of broken ribs (p<0.039). There was a significant difference between cases undergone thoracotomy and cases who did not undergo thoracotomy in terms of mean length of stay in the hospital (p<0.001). There was a positive correlation between the number of broken ribs and length of stay in the hospital (r=320, p<0.001).
Conclusion: Increased number of rib fracture in blunt thoracic traumas increases morbidity and length of stay in the hospital.

Keywords: blunt chest trauma, rib fracture, mortality, morbidity

Künt Toraks Travmalarında Kaburga Kırığı Varlığının Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkisi

Fatoş Kozanlı1, Özlem Güler2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, künt göğüs travmalarında kaburga kırığı varlığının mortalite ve morbidite üzerine etkisini tespit etmektir.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2017- Ekim 2019 tarihleri arasında künt toraks travması ile başvuran 18 yaş üzeri hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Sadece künt toraks travması ve kot fraktürünün birlikte olduğu hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti ve bu hastalardaki travma mekanizması, ek organ yaralanmaları, yoğun bakım ihtiyacı, yatış süreleri, yoğun bakım ünitelerinde yatış süreleri, tedavi şekilleri, mekanik ventilatör, kan ve kan ürünü ihtiyaçları, komplikasyonları ve mortalite oranları kaydedildi.
Bulgular: Çalışmamıza alınan 252 olgunun 186’sı erkek (%73,8), 66’sı (%26,2) kadındı. Motorlu taşıt kazaları %51,4 oranıyla en sık görülen travma mekanizmasıydı. Hastaların yaş ortalaması 52±12 (18-91) yıl idi. Hemotoraks ile toraks dışı ek organ yaralanmaları arasında anlamlı ilişki olduğunu tespit ettik (p꞊0,024). Pnömotorakslar ile ek organ yaralanmaları arasında anlamlı ilişki yoktu (p꞊0.067). Hemotoraks olanlar ve olmayan olguların kırık kaburga sayısı anlamlı olarak farklıydı (p<0.001). Pnömotoraks olan ve olmayan olguların da kırık kaburga sayıları anlamlı olarak farklı bulundu (p<0.039). Torakotomi yapılan olgularla yapılmayan olgular arasında hastanede yatış günü olarak anlamlı fark vardı (p<0.001). Kaburga kırığı sayısı ile hastanede yatış süresi arasında pozitif yönde anlamlı ilişki mevcuttu (r꞊320, p<0.001).
Sonuç: Künt toraks travmalarında artmış kot fraktürü sayısı morbiditeyi ve hastanede yatış süresini arttırır.

Anahtar Kelimeler: künt göğüs travması, kaburga kırığı, mortalite, morbiditeCorresponding Author: Özlem Güler, Türkiye