p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Supp : Year : 2021

Quick Search
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Urological injuries in the civil war of Libya [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-57291 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.57291

Urological injuries in the civil war of Libya

Ozkan Onuk1, Nusret Can Çilesiz2, Arif Özkan2, Elbrus Zarbaliyev3, Nurten Dayıoğlu4, Barış Nuhoğlu1
1Department of Urology, Yeniyüzyıl University, Istanbul, Turkey
2Department of Urology, Taksim Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of General Surgery, Yeniyüzyıl University, Istanbul, Turkey
4Yeniyüzyıl University, Istanbul, Turkey

Purpose: İn this article we aimed to evaluate results of patients who acquired various injuries during Libya civil war who then were transferred to our facility with genitourinary trauma for further assessment and treatment.
Materials and Methods: A total of 121 wounded patients, including 21 (17.3%) with 1 or more combined urogenital injuries, were treated at Yeni Yüzyıl University Private Gaziosmanpaşa Hospital from October 2014 to September 2016.
Results: Of the 21 patients 13 (61.9%) were injured by explosive weapons, while the rest 8 (38.1%) had bullet wounds. The 21 urogenital injuries were to the kidney in 7 cases (33.4%), ureter in 5 (23.8%), bladder in 5 (23.8%), scrotum in 2 (9.5%), penis in 2 (9.5%). There was associated damage to organs other than the urogenital system in 21 patients (100%). Two patients had nephrectomies performed on-site medical facility. The rest of patients had no urogenital organ resections. Urogenital trauma had higher rates of liver damage, generalized infection, blood transfusions and longer hospital stay.
Conclusions: Knowing that war related surgery patients should be approached as a distinct and non-standard category, every case must be evaluated individually. Patients should be evaluated in a multidisciplinary approach and physicians should be aware of infections affecting morbidity and mortality.
Keywords: war surgery, urogenital trauma, multiple trauma, war-related trauma

Keywords: savaş cerrahisi, ürogenital travma, multipl travma, savaşla ilişkili travma

Libya sivil savaşında gerçekleşen ürolojik yaralanmalar

Ozkan Onuk1, Nusret Can Çilesiz2, Arif Özkan2, Elbrus Zarbaliyev3, Nurten Dayıoğlu4, Barış Nuhoğlu1
1Yeniyüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
3Yeniyüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul
4Yeniyüzyıl Üniversitesi, İstanbul

Amaç: Bu makalede Libya sivil savaşında genitoüriner yaralanma sonrası ileri tetkik ve tedavi amacıyla tarafımıza transfer edilen hastaların tedavi sonuçlarını değerlendirmeyi ve sunmayı amaçladık.
Materyal ve metod: Bir ya da daha fazla kombine 21 (% 17.3) ürogenital yaralanması olan hasta olmak üzere toplam 121 yaralı hasta, Ekim 2014 - Eylül 2016 arasında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde tedavi edildi.
Bulgular: 21 hastanın 13'ünde (% 61.9) patlayıcı silahlar,% 8'inde (% 38.1) mermi yaraları vardı. Yirmi bir hastanın yedisinde böbrek yaralanması (% 33.4), 5'inde (% 23.8) üreteral yaralanma, 5'inde (% 23.8) mesane yaralanması, 2'inde (% 9,5) skrotum, 2'inde (% 9,5) penis yaralanması saptandı. Ürogenital sistem dışındaki organ yaralanmaları 21 hastanın tamamında eşlik etmekteydi. Böbrek yaralanması olan iki hastada nefrektomi yapıldı. Geri kalan hastalarda ürogenital organ rezeksiyonu yapılmadı. Ürogenital travma oranının karaciğer hasarı, genel enfeksiyon, kan transfüzyonu ve uzamış hastane yatışından daha fazla olduğu saptandı.
Sonuç: Tartışma: Savaşla ilişkili cerrahi hastalarının ayrı ve standart olmayan bir kategori olarak ele alınması gerektiğini bilerek, her vaka ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Hastalar multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmeli ve doktorlar morbidite ve mortaliteyi etkileyen enfeksiyonların farkında olmalıdır.
Anahtar kelimeler: savaş cerrahisi, ürogenital travma, multipl travma, savaşla ilişkili travma

Anahtar Kelimeler: war surgery, urogenital trauma, multiple trauma, war-related traumaCorresponding Author: Ozkan Onuk, Türkiye