p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 25 Supp : 3 Year : 2021

Quick Search
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Role of Alvarado score and biological indicators of C-reactive protein, procalicitonin and neopterin in diagnosis of acute appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 229-237 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.57362

Role of Alvarado score and biological indicators of C-reactive protein, procalicitonin and neopterin in diagnosis of acute appendicitis

Fatih Dal1, Yusuf Cicek2, Salih Pekmezci2, Bekir Kocazeybek3, Hrisi Bahar Tokman3, Dildar Konukoglu4, Osman Şimşek2, Zeynep Taner3, Serhat Sirekbasan3, Server Sezgin Uludağ2
1Department of General Surgery, University of Health Sciences İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of General Surgery, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
3Department of Medical Microbioloji, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
4Department of Biochemistry, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: The determination of a definitive preoperative diagnosis of acute appendicitis (AA) remains a challenge; however, delays in diagnosis increase complication rates. The aim of this study was to investigate the contribution of the Alvarado score (AS) alone and the AS combined with the use of the biological indicators of C-reactive protein (CRP), procalcitonin (PCT) and neopterin (NP) in the diagnosis.
METHODS: Serum was collected from 100 patients who were admitted to the general surgery clinic of Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty between March 4, 2014 and July 29, 2015 with the pre-diagnosis of AA and who agreed to take part in the study. The serum samples were stored at -70°C. The patients were divided into 2 groups: AA-positive (n=60) and AA-negative (n=40). The AA positive group was divided into subgroups of complicated (n=11), uncomplicated AA (n=49) and the AS, CRP, PCT, NP levels were compared.
RESULTS: The study population consisted of 45 men (45%) and 55 women (55%), with a mean age of 32.8±13.7 years (range: 18–92 years). There was no significant difference between the groups in age and gender. There were 24 patients with an AS ≤4 (3 had surgery), 35 patients with an AS of 5–7 (22 had surgery), and 41 patients with an AS of 8–10 (38 had surgery). Three of the 63 patients who underwent surgery were diagnosed with a normal appendix. The serum CRP, PCT, and NP measures were found to be inadequate to make an AA diagnosis alone, these values increased the sensitivity and specificity of the AS. The biological indicators were also significant in differentiating between the complicated and uncomplicated AA groups (p<0.05).
CONCLUSION: Although the AS is useful, additional testing and clinical approaches are valuable to inform the diagnostic procedure. When considered alone, serum CRP, PCT and NP values are insufficient for a diagnosis of AA. However, they increased the diagnostic value of the AS and can be helpful in distinguishing complicated AA cases.

Keywords: Acute appendicitis, Alvarado score; C-reactive protein; neopterin; procalcitonin.

Akut apandisit tanısında Alvarado skorlaması, C-reaktif protein, prokalsitonin ve neopterin biyolojik belirteçlerin yeri

Fatih Dal1, Yusuf Cicek2, Salih Pekmezci2, Bekir Kocazeybek3, Hrisi Bahar Tokman3, Dildar Konukoglu4, Osman Şimşek2, Zeynep Taner3, Serhat Sirekbasan3, Server Sezgin Uludağ2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
4İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

AMAÇ: Akut apandisit (AA), günümüzde hala kesin tanısını koymak mümkün değildir. Tanıdaki gecikmeler, komplikasyon oranlarını artırmaktadır. Alvarado skorlaması (AS) ve biyolojik belirteçlerin (C-reaktif protein [CRP], prokalsitonin [PCT], neopterin [NP]) tek ve AS ile birlikte kullanılmalarının tanıya olan katkılarının araştırılması amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniği’ne, 04.03.2014–29.07.2015 tarihleri arasında, AA ön tanısıyla, gönüllü 100 hastadan, yatış öncesi serumları alınarak -70 derecede saklandı. Hastalar, AA pozitif (n=60), negatif (n=40) gruplandı. AA pozitif grup; komplike (n=11), nonkomplike (n=49) olarak gruplandırılarak, AS, CRP, PCT ve NP değerleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların; 45’i erkek (%45), 55’i kadın (%55),yaş ortalamaları 32.8±13.7 18–92) yıl idi. Gruplar arasında, yaş, cinsiyet açısından anlamlı fark yoktu. AS dağılımı; AS ≤4 (n=24) üçü, AS 5–7 (no: 35) 22’si, AS 8–10 (no: 41) 38’i ameliyat edildi. Ameliyat edilen 63 hastanın üçünde normal apendiks saptandı. AA pozitif ve negatif grupların, serum CRP, PCT, NP değerlerinin tanıda yetersiz olduğu ancak AS’nin sensivite ve duyarlılığını artırdığı görüldü. Biyolojik belirteçlerin ortalaması karşılaştırıldığında; komplike AA grup ayrımında anlamlıydı (p<0.05).
TARTIŞMA: Alvarado skorlaması, iyi bir skorlama olmasına karşın, ek inceleme ve klinik yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Serum CRP, PCT ve NP değerleri, tek başlarına, AA tanısında yetersizdir. Ancak AS’nin değerini arttırmakta ve komplike AA olgularını ayırmada yararlıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, Alvarado skorlaması; C-reaktif protein; neopterin; prokalsitonin.

Fatih Dal, Yusuf Cicek, Salih Pekmezci, Bekir Kocazeybek, Hrisi Bahar Tokman, Dildar Konukoglu, Osman Şimşek, Zeynep Taner, Serhat Sirekbasan, Server Sezgin Uludağ. Role of Alvarado score and biological indicators of C-reactive protein, procalicitonin and neopterin in diagnosis of acute appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 229-237

Corresponding Author: Fatih Dal, Türkiye