p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 24 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Importance of knowledge of the management of traumatic dental injuries in emergency departments [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(2): 136-144 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.57384

Importance of knowledge of the management of traumatic dental injuries in emergency departments

Acar Aren1, Arzu Pınar Erdem2, Gamze Aren2, Zeynep Deniz Şahin1, Ceren Güney Tolgay2, Merve Çayırcı2, Elif Sepet2, Recep Güloğlu3, Hakan Yanar3, Kaya Sarıbeyoğlu4
1Department of General Surgery, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Deparment of Pediatric Dentistry, İstanbul University Faculty of Dentistry, İstanbul-Turkey
3Deparment of General Surgery, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
4Deparment of of General Surgery, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Hospital emergency departments (EDs) are confronted with managing dental emergencies of both traumatic and non-traumatic origin. However, the literature suggests inadequate knowledge of the management of traumatic dental injuries (TDIs) among medical professionals. The aim of this study was to investigate the knowledge and attitudes regarding management of TDIs among Istanbul ED physicians.
METHODS: Surveys were distributed to emergency departments (ED) directors and their physicians. The survey contained questions about their characteristics and tested their knowledge of managing dental trauma.
RESULTS: A total of 126 surveys (13 ED directors and 113 physicians) were returned and included in the analysis. ED physician’s knowledge of the appropriate management of crown fractures and avulsion was generally good (p=0.221), but poor for luxation injuries (p=0.0001). Physicians were more likely to have a better knowledge about permanent teeth than about primary teeth (p=0.027).
CONCLUSION: Education, monitoring, improved availability of resources, and disciplinary measures in cases of poor compliance are necessary to improve TDI management in hospitals, especially among physicians.

Keywords: Dental trauma, orofacial injury; traumatic dental injuries.

Acil servislerde travmatik dental yaralanmaların tedavisi konusunda bilginin önemi

Acar Aren1, Arzu Pınar Erdem2, Gamze Aren2, Zeynep Deniz Şahin1, Ceren Güney Tolgay2, Merve Çayırcı2, Elif Sepet2, Recep Güloğlu3, Hakan Yanar3, Kaya Sarıbeyoğlu4
1İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Hastane acil servisleri hem travmatik hem de travmatik kökenli olmayan acil dental durumlarla karşı karşıya gelirler. Öte yandan literatür, tıp uzmanları arasında travmatik dental yaralanmalarının (TDY) yönetimi konusunda bilgi eksiklikleri bulunduğunu ileri sürmektedir. Bu çalışmanın amacı, İstanbul acil cerrahi doktorlarının TDY’nin tedavisine yönelik bilgi ve tutumlarını araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Anketler acil servis yöneticilerine ve doktorlara dağıtıldı. Anket, özellikleri ve dental travma yönetimi konusundaki bilgilerini değerlendiren soruları içermekteydi.
BULGULAR: Toplamda 126 anketin (13’ü acil sevis yöneticisi, 113 doktor) geri dönüşü olmuş ve değerlendirme kapsamına alınmıştır. Acil çalışanlarının kron kırıkları ve avülsiyon konusundaki uygun tedavi bilgi düzeyleri genelde iyi düzeyde olmasına karşın (p=0.221), lüksasyon yaralanmalarda konusundaki bilgileri yetersizdi (p=0.0001). Doktorlar kalıcı dişler konusunda süt dişlerine oranla daha iyi bir bilgi düzeyine sahiplerdi (p=0.027).
TARTIŞMA: Bu çalışmadan elde edilen bulgulara dayanarak, hastanelerde özellikle doktorlar arasında TDY yönetimini iyileştirmek için eğitim, izleme, kaynakların daha iyi kullanılabilirliği ve disiplinler arası uyum eksikliğinin değerlendirilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Acil girişim, dental avülsiyon; travmatik diş yaralanmaları.

Acar Aren, Arzu Pınar Erdem, Gamze Aren, Zeynep Deniz Şahin, Ceren Güney Tolgay, Merve Çayırcı, Elif Sepet, Recep Güloğlu, Hakan Yanar, Kaya Sarıbeyoğlu. Importance of knowledge of the management of traumatic dental injuries in emergency departments. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(2): 136-144

Corresponding Author: Acar Aren, Türkiye
Manuscript Language: English