p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Issue : Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Which is more dangerous, earthquake, or the panic?Evaluation of the 24 January 2020 Elazig/Türkiye earthquake related musculoskeletal injuries [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(9): 1335-1339 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.57606

Which is more dangerous, earthquake, or the panic?Evaluation of the 24 January 2020 Elazig/Türkiye earthquake related musculoskeletal injuries

Emre Ergen1, Oğuz Kaya2, Özgür Yılmaz2, Hüseyin Utku Özdeş1, Ömer Cihan Batur2, Serdar Karaman1, İsmail Güzel3, Okan Aslantürk3, Mustafa Karakaplan1
1Department of Orthopaedics and Traumatology, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya-Türkiye
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Elazığ City Hospital, Elazığ-Türkiye
3Department of Orthopaedics and Traumatology, Malatya Training and Research Hospital, Malatya-Türkiye

BACKGROUND: The aim of this study is to evaluate the musculoskeletal injuries related with 24 January 2020 Elazig/Türkiye earthquake and their treatment protocols.
METHODS: Data of patients applied to İnönü University Medical Faculty Hospital, Elazığ Training and Research Hospital and Malatya Training and Research Hospital emergency departments within 48 h after the earthquake, were evaluated retrospectively. Age, gender, soft tissue injuries and sites, fracture sites and types, fracture etiology, and treatment methods were evaluated.
RESULTS: 247 patients were evaluated. 118 were women and 139 were men. There were 24 (9.7%) pediatric patients. Mean age was 37.3 (1–92) years. Waist majority of injuries were simple soft-tissue injuries. There were 103 fractures in 86 patients. Thirty-eight patients’ fractures were treated surgically.
CONCLUSION: Every major disaster warrants retrospective studies so we can learn how to improve all levels of Emergency Medical Services. Great proportion of Elazıg earthquake victims had only simple soft tissue injuries such as sprain, laceration, or contusion. Many patients were injured due to reasons indirectly related to the destruction brought by the earthquake. Panic caused by the earth-quake caused more injury than the destruction it brought.

Keywords: Earthquake, Elazig earthquake, musculoskeletal injuries.

Hangisi daha tehlikeli, deprem mi yoksa panik mi? 24 Ocak 2020 Elazığ/Türkiye depremiyle ilişkili kas iskelet yaralanmalarının değerlendirilmesi

Emre Ergen1, Oğuz Kaya2, Özgür Yılmaz2, Hüseyin Utku Özdeş1, Ömer Cihan Batur2, Serdar Karaman1, İsmail Güzel3, Okan Aslantürk3, Mustafa Karakaplan1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Malatya
2Elazığ Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Elazığ
3Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Malatya

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, 24 Ocak 2020 Elazığ/Türkiye depremine bağlı kas-iskelet yaralanmaları ve tedavi protokollerini değerlendirmektir. GEREÇ VE YÖNTEM: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servislerine depremden sonraki ilk 48 saat içerisinde başvuran hastaların verileri geriye dönük olarak değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, yumuşak doku yaralanmaları ve bölgeleri, kırık bölgeleri ve tipleri, kırık etiyolojisi ve tedavi yöntemleri değerlendirildi.
BULGULAR: İki yüz kırk yedi hasta değerlendirildi. Yüz on sekizi kadın, 139’u erkekti. Yirmi dört (%9.7) pediatrik hasta vardı. Ortalama yaş 37.3 (1–92) yıldı. Yaralanmaların çoğu basit yumuşak doku yaralanmalarıydı. Seksen altı hastada 103 kırık vardı. Otuz sekiz hastanın kırığı cerrahi olarak tedavi edildi.
TARTIŞMA: Her büyük afet, geçmişe dönük çalışmaları hakeder, böylece acil sağlık hizmetlerinin tüm seviyelerini nasıl iyileştireceğimizi öğrenebiliriz. Depremzedelerin büyük bir kısmında burkulma, yırtılma veya kontüzyon gibi sadece basit yumuşak doku yaralanmaları vardı. Depremin getirdiği yıkımla dolaylı olarak ilgili nedenlerle birçok hasta yaralandı. Depremin neden olduğu panik, getirdiği yıkımdan daha fazla yaralanmaya neden oldu.

Anahtar Kelimeler: Deprem, Elazığ depremi, kas-iskelet yaralanmaları.

Emre Ergen, Oğuz Kaya, Özgür Yılmaz, Hüseyin Utku Özdeş, Ömer Cihan Batur, Serdar Karaman, İsmail Güzel, Okan Aslantürk, Mustafa Karakaplan. Which is more dangerous, earthquake, or the panic?Evaluation of the 24 January 2020 Elazig/Türkiye earthquake related musculoskeletal injuries. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(9): 1335-1339

Corresponding Author: Emre Ergen, Türkiye
Manuscript Language: English