p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 3 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The effect of thoracic epidural analgesia on short-term outcome and mortality in geriatric patients undergoing open heart surgery [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(3): 382-389 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.57995

The effect of thoracic epidural analgesia on short-term outcome and mortality in geriatric patients undergoing open heart surgery

Ali Akdoğan1, Engin Ertürk1, Ahmet Coşkun Özdemir2, Dilek Kutanis1, Kibar Yaşar Güven2
1Department of Anesthesiology and Critical Care, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon-Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon-Turkey

BACKGROUND: In open-heart surgeries, many organ functions, particularly the respiratory system, are affected by post-operative pain, and so is mortality. Following open-heart surgery, geriatric patients have a higher risk of organ dysfunction and mortality. We aimed to compare the short-term outcomes and mortality of thoracic epidural analgesia (TEA) and intravenous (IV) analgesia in geri-atric patients undergoing open heart surgery.
METHODS: This study included patients over the age of 65 who had open-heart surgery between 2010 and 2020. The patients were divided into two groups: Those who received TEA (Group E) and those who received IV paracetamol or tramadol or dexmedetomi-dine (Group I). The patients’ post-operative sedation and analgesia requirements, mechanical ventilation (MV) duration, blood glucose levels, liver and kidney function tests, complications, intensive care and hospital stay lengths, and mortality rates were all compared.
RESULTS: The study included a total of 548 patients, with 408 in Group E and 140 in Group I. As a result of the comparisons be-tween the groups, sedation requirement, analgesia requirement, MV duration, post-extubation facial mask oxygen requirement, non-invasive MV need, re-intubation requirement, and blood glucose level were found to be lower in Group E than in Group I. Moreover, periods spent in intensive care and lengths of hospital stay were found to be lower in Group E than Group I. There was no difference found between the two groups in terms of hospital mortality.
CONCLUSION: In elderly patients undergoing open-heart surgery, TEA reduced the length of time in intensive care and hospital stays by improving the respiratory status and blood glucose regulation by supplying analgesia and sedation.

Keywords: Cardiac surgery, elderly, post-operative, thoracic epidural analgesia.

Açık kalp cerrahisi olan geriatrik hastalarda torasik epidural analjezinin kısa dönem sonuç ve mortalite üzerine etkisi

Ali Akdoğan1, Engin Ertürk1, Ahmet Coşkun Özdemir2, Dilek Kutanis1, Kibar Yaşar Güven2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon

AMAÇ: Ameliyat sonrası ağrı, açık kalp ameliyatlarında solunum sistemi başta olmak üzere birçok organ fonksiyonlarını ve mortaliteyi etkiler. Geri-atrik hastalar açık kalp cerrahisi sonrası daha fazla organ disfonksiyonu ve mortalite riski altındadırlar. Açık kalp cerrahisi geçiren geriatrik hastalarda torasik epidural analjezi (TEA) ve intravenöz analjezinin kısa dönem sonuçlarını ve mortalitesini karşılaştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmaya 2010–2020 yılları arasında açık kalp cerrahisi geçiren 65 yaş üstü hastalar alındı. Hastalar torasik epidural analjezi uygulananlar (Grup E) ve intravenöz parasetamol veya tramadol veya deksmedetomidin uygulananlar (Grup I) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Has-taların ameliyat sonrası sedasyon ve analjezi gereksinimleri, mekanik ventilasyon süreleri, kan glukoz düzeyi, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, gelişen komplikasyonlar, yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri ve mortalite oranları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 408’i Grup E, 140’ı Grup I olmak üzere toplam 548 hasta dahil edildi. Gruplar arası karşılaştırmalar sonucunda sedasyon gereksinimi, analjezi gereksinimi, mekanik ventilasyon süresi, ekstübasyon sonrası yüz maskesi oksijen gereksinimi, noninvaziv mekanik Grup E’de ventilasyon ihtiyacı, yeniden entübasyon gereksinimi ve kan şekeri düzeyi Grup I’e göre daha düşük bulundu. Ayrıca yoğun bakımda geçirilen süreler ve hastanede kalış süreleri Grup E’de Grup I’e göre daha düşük bulundu. Hastane mortalitesi açısından iki grup arasında fark bulunmadı. TARTIŞMA: Torasik epidural analjezi, açık kalp cerrahisi geçiren yaşlı hastalarda oluşturduğu analjezi ve sedasyon ile daha iyi solunumsal durum ve kan şekeri regülasyonu sağlayarak yoğunbakım ve hastanede kalış süresini kısaltmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat sonrası, kalp cerrahisi, torasik epidural analjezi, yaşlılık.

Ali Akdoğan, Engin Ertürk, Ahmet Coşkun Özdemir, Dilek Kutanis, Kibar Yaşar Güven. The effect of thoracic epidural analgesia on short-term outcome and mortality in geriatric patients undergoing open heart surgery. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(3): 382-389

Corresponding Author: Ali Akdoğan, Türkiye
Manuscript Language: English