p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 25 Supp : 3 Year : 2021

Quick Search
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery A rare case of fatal venous and cerebral air embolism [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 311-315 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.58201

A rare case of fatal venous and cerebral air embolism

Semih Petekkaya1, Osman Celbiş2, Bedirhan Sezer Oner3, Ömer Turan4, Zeynep Yener5
1Department of Forensic Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Bolu-Turkey
2Department of Forensic Medicine, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya-Turkey
3Department of Forensic Medicine, Amasya University Faculty of Medicine, Amasya-Turkey
4Department of Forensic Medicine, İstanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
5Council of Forensic Medicine, Yalova Branch Office, Yalova-Turkey

A venous air embolism can occur as a result of circumstances that include blunt head or chest trauma, thoracentesis, arterial catheterization, neurosurgery, cardiac surgery, and Caisson disease. The formation of a venous air embolism requires an air source, interaction between the air source and the vessel, and a pressure gradient supporting air migration into the vessel. Air enters through the impaired venous structure and travels to the right side of the heart and the pulmonary arteries, and depending on the amount of air, may occasionally be fatal. This report is the description of the case of a 3-year-old child who developed a fatal venous and cerebral embolism during neurosurgery for the treatment of skull fractures with epidural and subdural bleeding due to blunt head and chest trauma resulting from a television falling on her. The pathophysiology of death and notes regarding the medico-legal autopsy procedure in such cases are discussed. Meticulous autopsy techniques must be used to determine the presence of an air embolism in cases of blunt trauma, especially in patients with blunt trauma to the head who die during neurosurgery, and possible future malpractice claims should be kept in mind.

Keywords: Craniotomy complications, frothy blood; medicolegal autopsy; venous air embolism.

Nadir görülen ölümcül venöz ve serebral hava embolisi

Semih Petekkaya1, Osman Celbiş2, Bedirhan Sezer Oner3, Ömer Turan4, Zeynep Yener5
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Çanakkale
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Malatya
3Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Amasya
4İstanbul Medeniyet Üniversites Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
5Adli Tıp Kurumu, Yalova Şubesi, Yalova

Venöz hava embolisi kafa ve göğüs bölgelerine künt travma maruziyeti, torasentez, arteryel kateterizasyon gibi girişimler, vurgun hastalığı, kardiyak ve nöroşirürji cerrahi operasyonları sonrası ender olarak gelişebilmekte, gelişmesi halinde ise kardiyovasküler sistemde blokaj meydana getirerek ölüme yol açabilmektedir. Düşük miktarlardaki venöz hava embolileri sıklıkla asemptomatik olup, venöz hava embolisinin ölümcül olabilmesi için 75 cm3 ile 200–300 cm3 arasında hacme sahip havanın dolaşıma geçmesi gerekmektedir. Zedelenmiş sistemik ven yapısının içine giren hava dolaşım sisteminde önce sağ atriyuma sonra sırası ile sağ ventrikül ve pulmoner artere ulaşmaktadır. Çalışmamızda üzerine televizyon düşmesi sonucu künt göğüs ve kafa travması geçiren, yapılan incelemelerde kafatası kemiklerinde deplase kırıklar ve akut subdural-epidural hematom saptanması üzerine operasyona alınan, ancak operasyon sırasında ani kardiyak arrest gelişmesi üzerine öldüğü bildirilen üç yaşındaki kız çocuğu olgusu sunuldu. Küçük çocuğun yapılan medikolegal otopsisinde saptanan venöz ve serebral hava embolisi ile birlikte diğer otopsi bulguları sunularak, bu tür olgularda medikolegal otopsi uygulamasında dikkat edilmesi gereken noktaların ve gelişen ölümün patofizyolojisinin tartışılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: köpüklü kan, kraniotomi koplikasyonları; medikolegal otopsi; nöroşirurji; venöz hava embolisi.

Semih Petekkaya, Osman Celbiş, Bedirhan Sezer Oner, Ömer Turan, Zeynep Yener. A rare case of fatal venous and cerebral air embolism. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 311-315

Corresponding Author: Zeynep Yener, Türkiye