p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Issue : Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Effect of tunica albuginea incision on testicular tissue in testicular torsion [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(10): 1367-1372 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.58228

Effect of tunica albuginea incision on testicular tissue in testicular torsion

Ahmet Hikmet Şahin1, Mehmet Nuri Cevizci2, Gülay Turan3, Hatice Şahin4
1Department of Pediatric Surgery, Balıkesir University Faculty of Medicine, Balıkesir-Türkiye
2Department of Pediatric Surgery, Balıkesir Atatürk City Hospital, Balıkesir-Türkiye
3Department of Pathology, Balıkesir University Faculty of Medicine, Balıkesir-Türkiye
4Department of Medical Training, Ege University Faculty of Medicine, İzmir-Türkiye

BACKGROUND: Testicular torsion is the underlying cause in 15–20% of children presenting to the emergency department with scrotal pain. Testicular torsion, which is defined as the rotation of the testis around itself at the level of the spermatic cord, may cause organ loss due to impaired circulation. It is recommended to detortion the testis within the first 6 h to prevent organ loss. The aim of the study is to examine the effect of Tunica Albuginea incision (TAI) made in addition to detorsion (DT) on the viability of the torted testis.
METHODS: The research has an experimental design. The study was carried out on three groups of rats (Sham, testicular torsion-(T-DT), TAI, and testicular torsion-detortion. After 10 days of follow-up, testes in the groups were taken for pathological examination. In the pathological examination, necrosis, ischemic changes, Johnsen score, edema, inflammation, and basement membrane thickening were evaluated and scored in all pathological samples.
RESULTS: Necrosis, ischemic changes, edema, inflammation, and basal membrane thickening were found to be significantly less in the TAI group. Furthermore, the mean Johnsen Scores were significantly different between the T-DT (7.44±0.52) and TAI (8.60±0.51) groups.
CONCLUSION: The results showed that the testicles in the TAI group were better preserved than the testicles, in which only DT was applied. It can be argued that in testicular torsion, the DT procedure is not sufficient to protect the testis, and it would be bene-ficial to add TAI to the procedure.

Keywords: Child, testicular torsion, tunica albuginea incision.

Testis torsiyonunda, tunica albuginea insizyonunun testis dokusuna etkisi

Ahmet Hikmet Şahin1, Mehmet Nuri Cevizci2, Gülay Turan3, Hatice Şahin4
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Balıkesir
2Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Balıkesir
3Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Balıkesir
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Acil servise skrotal ağrı nedeniyle başvuran çocukların %15–20’sinde altta yatan neden testis torsiyonudur. Testisin spermatik kord dü-zeyinde kendi etrafında dönmesi olarak tanımlanan testis torsiyonu dolaşımın bozulması nedeniyle organ kaybına neden olabilir. Organ kaybının önlenmesi için ilk altı saat içinde testisin detorsiyone edilmesi önerilmektedir. Çalışmanın amacı, detorsiyona ek olarak yapılan Tunica Albuginea insizyonunun torsiyone olmuş testisin canlılığına etkisini incelemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Araştırma deneysel tasarıma sahiptir. Çalışma 3 grup (sham, testis torsiyonu [T-DT] ve tunica albuginea insizyonu [TAI]) sıçan üzerinde uygulanmıştır. On günlük izlem sonrasında gruplardaki testisler patolojik inceleme için alınmıştır. Patolojik incelemede tüm patolojik örneklerde, nekroz, iskemik değişiklikler, Johnsen skoru, ödem, enflamasyon ve bazal membran kalınlaşması değerlendirilmiş ve skorlanmıştır. BULGULAR: TAI ve T-DT grubu değişkenler bakımından karşılaştırıldığında; nekrozun, iskemik değişikliğin, ödemin, enflamasyon ve bazal memb-rane kalınlaşmasının TAI grubunda anlamlı seviyede az olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda, ortalama Johnsen Scores T-DT (7.44±0.52) ve TAI (8.60±0.51) grupları arasında anlamlı olarak farklıdır.
TARTIŞMA: Bulgular TAI grubundaki testislerin sadece detorsiyon uygulanan testislere göre daha iyi korunabildiğini göstermiştir. Testis torsiyonunda, detorsiyon işleminin testisi korumak için yeterli olmadığı, TAI’nın işleme eklenmesinin yararlı olacağı ileri sürülebilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, testis torsiyonu, tunica albuginea insizyonu.

Ahmet Hikmet Şahin, Mehmet Nuri Cevizci, Gülay Turan, Hatice Şahin. Effect of tunica albuginea incision on testicular tissue in testicular torsion. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(10): 1367-1372

Corresponding Author: Ahmet Hikmet Şahin, Türkiye
Manuscript Language: English