p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 22 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Acute appendicitis during pregnancy: case series of 20 pregnant women [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(6): 545-548 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.58458

Acute appendicitis during pregnancy: case series of 20 pregnant women

İlker Murat Arer1, Songül Alemdaroğlu2, Hasan Yeşilağaç3, Hakan Yabanoğlu1
1Baskent University Adana Teaching And Research Center, Department Of General Surgery, Adana, Turkey
2Baskent University Adana Teaching And Research Center, Department Of Obstetrics And Gynecology, Adana
3Baskent University Adana Teaching And Research Center, Department Of Emergency Medicine, Adana

BACKGROUND: Acute appendicitis (AA) is the most common cause of acute abdomen during pregnancy. Most of the signs of appendicitis are also found during normal pregnancy period, however, and diagnosis of appendicitis during pregnancy remains challenging. The aim of the current study was to report our clinical experience of AA during pregnancy and investigate optimal management of this difficult situation.
METHODS: Records of 20 pregnant women with diagnosis of AA who underwent appendectomy between 2005 and 2015 were included in this study. Data were collected retrospectively. Patients were evaluated according to age, signs and symptoms, gestational age, physical findings, serum white blood cell count, ultrasound (US) findings, pathology reports, surgical technique, operation time, and complications.
RESULTS: Of 20 patients, 16 (80%) underwent open appendectomy and 4 (20%) underwent laparoscopic appendectomy. Mean age of patients was 29.6±5.6 years. Most common symptom was abdominal pain (95%). Six (30%) patients were in first trimester, 9 (45%) patients were in second trimester and 5 (25%) patients in were in third trimester. US findings consistent with AA were found in 12 (60%) patients. Negative appendectomy rate was 30%. Maternal complication was seen in only 1 (5%) patient. No fetal complication was observed.
CONCLUSION: Accurate diagnosis and prompt surgical treatment of AA in pregnant women should be performed due to high rates of maternal and fetal complications.

Keywords: Acute appendicitis, appendectomy, pregnancy.

Gebelikte akut apandisit: 20 hamile kadın olgu çalışması

İlker Murat Arer1, Songül Alemdaroğlu2, Hasan Yeşilağaç3, Hakan Yabanoğlu1
1Başkent Üniversitesi Adana Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Adana Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Adana
3Başkent Üniversitesi Adana Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Adana

AMAÇ: Hamilelikteki en sık akut karın nedeni akut apandisittir. Apandisit bulgularının çoğu normal hamlilelik sürecinde olabileceğinden, gebelerde akut apandisit tanısı zordur. Çalışmamızın amacı, hamilelik döneminde karşılaştığımız akut apandisit olgularını aktarmak ve bu zor durumda uygun tedaviyi araştırmak.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2005–2015 yılları arasında akut apandisit nedeniyle ameliyat edilen 20 hamile kadın hasta çalışmaya dahil edildi. Veriler geriye dönük olarak toplandı. Hastalar, yaş, bulgu ve semptomlar, gestasyon yaşı, fiziksel inceleme bulguları, ameliyat süresi ve komplikasyon açısından incelendi.
BULGULAR: On altı (%80) hastaya açık, dört (%20) hastaya laparoskopik apendektomi yapıldı. Ortalama yaş 29.6±5.6 yıldı. En sık semptom karın ağrısıydı (%95). Altı (%30) hasta 1. üç ayda, dokuz (%45) hasta 2. üç ayda ve beş (%25) hasta son üç ayda idi. On iki (%60) hastada ultrasonografide akut apandisit bulgusu saptandı. Negatif apendektomi oranı %30’du. Sadece bir (%5) hastada maternal komplikasyon saptandı. Hiç fetal komplikasyon saptanmadı.
TARTIŞMA: Yüksek maternal ve fetal komplikasyon oranlarından dolayı, gebelerde akut apandisitin doğru tanısı ve hızlı cerrahi tedavisi yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, apendektomi, gebelik.

İlker Murat Arer, Songül Alemdaroğlu, Hasan Yeşilağaç, Hakan Yabanoğlu. Acute appendicitis during pregnancy: case series of 20 pregnant women. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(6): 545-548

Corresponding Author: İlker Murat Arer, Türkiye
Manuscript Language: English