p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 22 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Investigation of hand function among children diagnosed with autism spectrum disorder with upper extremity trauma history [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(6): 559-565 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.58712

Investigation of hand function among children diagnosed with autism spectrum disorder with upper extremity trauma history

Meral Huri, Sedef Şahin, Hülya Kayıhan
Hacettepe University, Faculty of Health Sciences, Department of Occupational Therapy-Turkey

BACKGROUND: The present study was designed to compare hand function in autistic children with history of upper extremity trauma with that of autistic children those who do not have history of trauma.
METHODS: The study group included total of 65 children diagnosed with autism spectrum disorder (ASD) and was divided into 2 groups: children with trauma history (Group I) and control group (Group II) (Group I: n=28; Group II: n=37). Hand function was evaluated with 9-Hole Peg Test and Jebsen Hand Function Test. Somatosensory function was evaluated using somatosensory subtests of Sensory Integration and Praxis Test. Results were analyzed with Student’s t-test and Mann-Whitney U test using SPSS version 20 software.
RESULTS: Hand function and somatosensory perception test scores were statistically significantly better in children without upper extremity trauma history (p<0.05). When association between hand function tests and upper extremity somatosensory perception tests was taken into account, statistically significant correlations were found between all parameters of hand function tests and Manual Form Perception and Localization of Tactile Stimuli Test results (p<0.05).
CONCLUSION: Autistic children with upper extremity trauma history had poor somatosensory perception and hand function. It is important to raise awareness among emergency service staff and inform them about strong relationship between somatosensory perception, hand function, and upper extremity trauma in children with ASD in order to develop appropriate rehabilitation process and prevent further trauma.

Keywords: Autism, hand, tactile perception.

Üst ekstremite travma öyküsü olan otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuklarda el fonksiyonlarının değerlendirilmesi

Meral Huri, Sedef Şahin, Hülya Kayıhan
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Ankara-Turkey

AMAÇ: Çalışmamız üst ekstremite travma öyküsü olan ve olmayan otizmli çocukların el fonksiyonlarını karşılaştırmak amacı ile planlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya otizm spektrum bozukluğu tanısı ile takip edilen toplam 65 (Grup I, n=28; Group II, n=37) çocuk dahil edildi. Çocukların el fonksiyonları 9-Delikli Peg Testi ve Jebsen El Fonksiyon Testi ile değerlendirildi. Üst ekstremite ve elin somatoduyusal algısı Duyusal İşlemleme ve Praksis Testi’nin somatoduyusal algı alt testleri ile değerlendirildi. Sonuçlar Student t-testi and Mann-Whitney U-Testi ile SPSS 20 bilgisayar programı ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Her iki el fonksiyon testine ait sonuçlar travma geçmişi olmayan çocuklar lehine farklı bulundu (p<0.05). Üst ekstremite somatosensoriyel algı ile el fonksiyon testleri arasındaki ilişki incelendiğinde, çocukların 9-Delikli Peg Testi ve Jebson El Fonsiyonları Test puanları ile Manuel Obje Algısı ve Taktil Uyaranın Lokalizasyonu test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulundu (p<0.05).
TARTIŞMA: Travma öyküsü olan otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuklar zayıf somatoduyusal algı ve el fonksiyonlarına sahiptirler. Acil servislerde çalışan profesyonellerin somatoduyusal algı, el fonsiyonları ve üst ektremite travma öyküsü arasındaki kuvvetli ilişki konusunda bilgilendirilip, farkındalıklarının arttırılmasınının; bu popülasyondaki çocukların rehabilitasyon süreçleri için önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dokunma duyusu, el, otizm.

Meral Huri, Sedef Şahin, Hülya Kayıhan. Investigation of hand function among children diagnosed with autism spectrum disorder with upper extremity trauma history. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(6): 559-565

Corresponding Author: Meral Huri, Türkiye
Manuscript Language: English