p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Issue : Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The effect of emergency room consultations on emergency general surgery operations [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(10): 1455-1461 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.60264

The effect of emergency room consultations on emergency general surgery operations

Salih Celepli1, Baki Türkoğlu1, Serap Ulusoy2, Salih Tuncal3, Nezih Akkapulu4, Mehmet Eryılmaz1
1Department of General Surgery, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye
2Department of General Surgery, Bilkent State Hospital, Ankara-Türkiye
3Department of General Surgery, Ankara Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye
4Department of Emergency, Hacettepe University Faculty of Medicine Hospital, Ankara-Türkiye

Background: Hospitalizations in emergency general surgery (EGS) cases in the USA have increased by 28% since 2001. The costs of these cases are estimated to increase by 45% annually until 2060, reaching 41.20 billion dollars. According to the literature, the general surgery clinic team allocates an average of 5.5 hours a day for emergency room consultations. The aim of this study is to determine the effects of consultations from the emergency room in our country on the EGS approach and to create appropriate solution proposals with the data obtained from the regional hospitals.

Methods: The source of the data in our study is the number of EGS cases presented by 10 regional hospitals at the Central Anatolia regional meetings of The Turkish Association of Trauma and Emergency Surgery between 2017 and 2020. MATLAB R2021b (The MathWorks, Inc., Natick, Massachusetts, USA) and SPSS (IBM SPSS Statistics for Windows, version 22.0, IBM Corp., Armonk, NY, USA) programs were used for data analysis and graphics creation.

Results and Conclusions: The hospitalization/consultation rate was evaluated as the success of the doctors working at the emergency department in recognizing EGS cases; the average value was 20.15% across all hospitals. The surgery/emergency hospitalization rate, which shows rate of the hospitalized patients underwent surgery, is 59.17% when all centers are taken into account. The rate of surgery/admission in acute cholecystitis cases is 31.49% for all centers. It is seen that the hospitalization/consultation rate decreases with the increase in hospital workload. The rate of laparoscopic/total appendectomy is 22.78% across all centers. There is a correlation between acute appendicitis cases and EGS consultation numbers, but there is no correlation between laparoscopic appendectomy and consultation numbers. In addition, it is seen that medical follow-up is preferred in acute cholecystitis cases in centers where the consultation burden is increased; cholecystectomy is preferred at a higher rate in centers where the consultation burden is less. National EGS systems are needed and tried to be developed in order to improve the approach and outcomes of EGS patients worldwide. It is considered essential to establish a national EGS maintenance system that coordinates country resources and optimizes outcomes.

Keywords: Appendectomy, cholecystitis; consultation; emergency general surgery.

Acil servis konsültasyonlarının acil genel cerrahi ameliyatlarına etkisi

Salih Celepli1, Baki Türkoğlu1, Serap Ulusoy2, Salih Tuncal3, Nezih Akkapulu4, Mehmet Eryılmaz1
1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
2Bilkent Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
3Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Bölümü, Ankara

AMAÇ: Amerika Birleşik Devletleri’nde Acil Genel Cerrahi (AGC) olgularında hastaneye yatışlar 2001 yılından bu yana %28 artmış olup, bu olguların maliyetlerinin 2060 yılına kadar yıllık %45 artarak 41.20 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir. Literatüre göre genel cerrahi kliniği ekibi günde ortalama 5.5 saatini acil servis konsültasyonları için ayırmaktadır. Bu çalışmadaki amaç, bölge hastanelerinden elde edilen verilerle, ülkemizde acil servisten yapılan konsültasyonların AGC yaklaşımına etkilerini belirlemek ve uygun çözüm önerileri oluşturmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamızdaki verilerin kaynağı 2017–2020 yılları arasındaki üç yıllık süreçte Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği İç Anadolu Bölgesi Travma ve Acil Cerrahi toplantılarında 10 bölge hastanesi tarafından sunulan AGC olgu sayılarıdır. Verilerin analizi ve grafiklerin oluşturulmasında MATLAB R2021b (The MathWorks, Inc., Natick, Massachusetts, ABD) ve SPSS (IBM SPSS Statistics for Windows, version 22.0, IBM Corp., Armonk, NY, ABD) programları kullanıldı.
BULGULAR: Yatış/konsültasyon oranı acil serviste çalışan doktorların AGC olgularını tanıma başarısı olarak değerlendirilmiş olup, tüm hastaneler genelinde ortalama değer %20.15’tir. Acil servisten yatırılan hastaların ne kadarının ameliyat edildiğini gösteren ameliyat/acil yatış oranı tüm merkezler göz önüne alındığında %59.17’dir. Akut kolesistit olgularında ameliyat/yatış oranı tüm merkezler için %31.49’dur. Hastane iş yükünün artışı ile birlikte yatış/konsültasyon oranının azaldığı görülmektedir. Laparoskopik/toplam appendektomi oranı tüm merkezler genelinde %22.78’dir. TARTIŞMA: Akut apandisit olguları ile AGC konsültasyon sayıları arasında bir korelasyon bulunmakta, fakat laparoskopik appendektomiyle konsültasyon sayıları arasında bir korelasyon bulunmamaktadır. Ayrıca konsültasyon yükünün arttığı merkezlerde akut kolesistit olgularında tıbbi takip, konsültasyon yükünün daha az olduğu merkezlerde ise daha yüksek oranda kolesistektominin tercih edildiği görülmektedir. Dünya genelinde AGC hastalarına yaklaşım ve sonuçları iyileştirmek için Ulusal AGC sistemlerine ihtiyaç duyulmakta ve bu sistemler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Ülke kaynaklarını koordine ve sonuçları optimize eden ulusal bir AGC bakım sistemi kurmanın zorunlu olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Acil Genel Cerrahi (AGC), appendektomi; kolesistit; konsültasyon.

Salih Celepli, Baki Türkoğlu, Serap Ulusoy, Salih Tuncal, Nezih Akkapulu, Mehmet Eryılmaz. The effect of emergency room consultations on emergency general surgery operations. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(10): 1455-1461

Corresponding Author: Salih Celepli, Türkiye
Manuscript Language: English