p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 18 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The impact of Ramadan on peptic ulcer perforation [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 339-343 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.61257

The impact of Ramadan on peptic ulcer perforation

Ali Kağan Gökakın, Atilla Kurt, Mustafa Atabey, Ayhan Koyuncu, Ömer Topçu, Cengiz Aydın, Metin Şen, Gündüz Akgöl
Department Of General Surgery,cumhuriyet University, Sivas Turkey

BACKGROUND
Medical treatment has played an important role in the reduction of peptic ulcer perforation (PUP). The goal of this study was to evaluate the effect of fasting on PUP.
METHODS
A retrospective analysis of 229 patients who were operated due to PUP between 1999-2009 was made. Patients were divided into two groups. Group I (n=188) included the patients who were operated in other periods of the year, while Group II (n=41) included the patients who were operated during Ramadan, the Muslim period of fasting. Patients in Group II were analyzed in terms of duration of fasting.
RESULTS
The increase in surgeries per group was higher in Group II than Group I (p<0.05). Predisposing factors, anti-ulcer drug usage and demographic variables were seen to have no role in this difference. Duration of fasting may have a minimal effect on the perforation.
CONCLUSION
The results of this study demonstrate that PUP is detected as relatively higher during Ramadan among those who are fasting for more than 12 hours daily. We suggest that people with predisposing factors should be informed before making a decision to fast.

Keywords: Acute abdomen, peptic ulcer perforation; prolonged fasting; Ramadan; urgent surgery.

Peptik ülser perforasyonuna Ramazan ayının etkisi

Ali Kağan Gökakın, Atilla Kurt, Mustafa Atabey, Ayhan Koyuncu, Ömer Topçu, Cengiz Aydın, Metin Şen, Gündüz Akgöl
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilimdalı, Sivas, Türkiye

AMAÇ
Medikal tedavi peptik ülser perforasyon (PÜP) oranlarının azalmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu çalışmada, Ramazan ayının PÜP üzerine olan etkisi değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM
PÜP nedeniyle 1999-2009 yılları arasında ameliyat edilen 229 hastanın dosyaları geriye dönük olarak analiz edildi. Hastalar iki gruba ayrıldı. Grup I (n=188) Ramazan ayı dışında ameliyat edilen hastalar, Grup II (n=41) Ramazan ayında, müslümanların oruç tutma döneminde ameliyat edilen hastalar. Grup II’deki hastalar oruç tutma sürelerine göre de değerlendirildi.
BULGULAR
Grup başına düşen ameliyat sayısı Grup II’de daha fazla idi (p<0.05). Bu farkın oluşmasında predispozan faktörler, antiülser ilaç kullanımı ve demografik özelliklerin rolü olmadığı saptandı. Oruç tutma süresinin perforasyon üzerine küçük bir etkisi olabileceği görüldü.
SONUÇ
Bu çalışmanın verileri Ramazan orucunun günde 12 saatten daha fazla sürdüğü dönemlerde PÜP’nin rölatif olarak daha fazla görüldüğünü göstermektedir. Predispozan faktörü olan hastaların oruç kararı öncesi bilgilendirilmesi gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Akut karın, peptik ülser perforasyonu; uzamış açlık; Ramazan; acil cerrahi.

Ali Kağan Gökakın, Atilla Kurt, Mustafa Atabey, Ayhan Koyuncu, Ömer Topçu, Cengiz Aydın, Metin Şen, Gündüz Akgöl. The impact of Ramadan on peptic ulcer perforation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 339-343

Corresponding Author: Ali Kağan Gökakın, Türkiye
Manuscript Language: English