p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 26 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery "Step-by-step" principles of safe laparoscopic approach with technical details in "median arcuate ligament syndrome" [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 642-646 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.61559

"Step-by-step" principles of safe laparoscopic approach with technical details in "median arcuate ligament syndrome"

Selçuk Gülmez
Department of Gastroenterological Surgery, University of Health Sciences, Kartal Koşuyolu High Specialized Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

The median arcuate ligament syndrome (MALS) is a rare cause of postprandial pain and weight loss. The median arcuate ligament (MAL) is a fibrous band of the diaphragmatic crura. Abnormally downward located MAL or high take off of the celiac artery result in external compression the celiac trunk. MAL narrows the truncus coeliacus even more clearly during the expiration. The chronic compression of the celiac artery reduces blood flow and causes symptoms. Symptomatic patients receive surgical treatment, in recent years, an increasing rate, especially laparoscopic. The rate of conversion to open surgery is 10.3% due to vascular injury in hemorrhage, which generally occurs during dissection. A maneuver is needed to continue with the surgical procedure safely here because of the close neighboring of the aorta, truncus coeliacus, and one of its branches. Technical standardization can reduce the complication rate. There is still no standardized and established laparoscopic method in the world. There are no randomized controlled studies in the literature, which show the superiority of these techniques over one another. The maneuver in this case report, through traction with a tape towards caudal, allows a brilliant view on the celiac axis with shortened operation time. It also makes the operation even safer because of its enabling mastery over the celiac artery and easy dissection.

Keywords: Celiac artery compression, intestinal angina; median arcuate ligament syndrome.

“Median arcuate ligament sendromu”nda adım adım teknik detaylarıyla beraber güvenli laparoskopik yaklaşımın ilkeleri

Selçuk Gülmez
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği, İstanbul

Median arkuat ligament sendromu (MALS), yemek yeme sonrası görülen ağrının ve kilo kaybının nadir bir nedenidir. Median arkuat ligament (MAL), diyafragmatik krusların orta kısmındaki fibröz bir banttır. Anormal olarak aşağı doğru yerleşmiş MAL veya çölyak arterin daha kraniyalden çıkması, çölyak gövdenin dıştan basısı ile sonuçlanır. MAL, trunkus çölyakusu özellikle ekspirium sırasında daha da daraltır. Çölyak arterin kronik olarak sıkışması damar içinden geçen kan akışını azaltır ve semptomlara neden olur. Semptomatik hastalar son yıllarda artan oranda daha çok laparoskopik olarak tedavi edilmektedirler. Laparoskopiden açık cerrahiye dönüşüm oranı az olmayıp %10.3’tür, bu da genellikle diseksiyon esnasında ortaya çıkan vasküler yaralanmanın bir sonucu olan kanama nedeniyledir. Aort, trunkus çölyakus ve dallarının birbirleriyle olan yakın komşuluğu nedeniyle mevcut cerrahi prosedürün güvenli bir şekilde devam ettirilmesi için bir manevra gereklidir. Bu manevra ile cerrahi tekniğin standardize edilmesi komplikasyon oranlarını azaltabilir. Bu konuda hala dünyada standartlaşmış ve yerleşik herhangi bir laparoskopik yöntem yoktur. Literatürde var olan tekniklerin birbirlerine üstünlüğünü gösteren herhangi bir randomize kontrollü çalışma yoktur. Bu olgu sunumunda, teknik detayları verilen manevra ile ameliyatın süresi kısalmakta, ayrıca çölyak gövdede mükemmel bir görüntü sağlanmaktadır. Yanısıra, çölyak arter üzerindeki hakimiyeti de kolaylaştırtığından ameliyatı daha da güvenli kılar.

Anahtar Kelimeler: Çölyak arter kompresyonu, intestinal angina; median arkuat ligament sendromu.

Selçuk Gülmez. "Step-by-step" principles of safe laparoscopic approach with technical details in "median arcuate ligament syndrome". Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 642-646

Corresponding Author: Selçuk Gülmez, Türkiye
Manuscript Language: English