p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Issue : Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Urgent re-laparotomies in cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(10): 1389-1396 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.62121

Urgent re-laparotomies in cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy

Berke Manoğlu1, Selman Sökmen1, Tayfun Bişgin1, Yasemin Yıldırım1, Ali Durubey Çevlik1, Hale Aksu Erdost2, Funda Obuz3
1Department of Surgery, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir-Türkiye
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir-Türkiye
3Department of Radiology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir-Türkiye

BACKGROUND: The objective of the study was to evaluate the morbidity-mortality results in terms of immunscore factors and to predict the outcomes of urgent re-laparotomized patients treated with cytoreductive surgery (CRS) and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC).
METHODS: Prospectively maintained database of 661 patients treated with potentially curative intent of CRS and HIPEC through the years of 2007 and 2020 was evaluated. URL was done for 28 (4.2%) patients as unplanned re-explorative surgery; 22 (78.6%) of them was female. The median age was 57 year (ranging, 24–76 years). There were 22 (78.6%) elderly patients over 65 years old. All standard clini-co-pathological characteristics, re-operative findings, and the morbidity-mortality results were analyzed. The well-known immunoscores such as neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), neutrophil-thrombocyte ratio (NTR), and CRP-albumin ratio (CAR) were determined.
RESULTS: The main indication for URL was small bowel anastomotic leak (n=13, 46.4%). The abdominal wall disruption (n=5, 17.9%) was the second indication. The frequent localization of injured organ was again small bowel. The 28.6% of patients (n=8) were re-op-erated in early postoperative period (in 7 days), while as the rest of them (n=20, 71.4%) in 90 days. There was only one repeat-URL patient in this series. Many of the URL patients (n=16, 57.1%) had more than one co-morbidities. Delving into the overall group, there were Clavien-Dindo (C-D) Grade I-II complications in 104 (16.4%) patients and C-D Grade III-IV in 88 (13.9%) patients, whereas in URL patient group, C-D Grade III-IV complications were seen in 22 (78.6%). In this prospective cohort, the overall mortality rate was 3.2% (n=20) in patients who were not re-explored. Six (21.4%) patients were lost in URL patients, which the main reason for fail-ure-to-rescue was sepsis due to entero-enteral anastomotic leak. In four of them, multiple co-morbidities were affected the post-URL period of complex cancer care. Pre-URL median NLR, NTR, and CAR values were 9.12 (ranging, 1.72–37.5), 0.03 (ranging, 0.01–0.12), and 41.4 (ranging, 4.2–181.3), respectively. NLR and CAR values (4.71 and 28.8) estimated before pre-CRS were also significantly high (p=0.01 and p<0.01) in patients who were going to be operated for URL. These immunoscores values did not show any association in between pre-CRS and pre-URL mortal patients.
CONCLUSION: The crucial decision-making factors at work were complex and complicated in “unplanned” URL. The overall mor-bidity-mortality results seemingly depends on the severity and extent of peritoneal metastatic disease. Medically-unfit URL patients with high-risk factors should be selected to a vigilant monitoring and clinical care. Timely surgical intervention and intense management strategy are utmost important issues to lower morbi-mortality results in patients treated with URL.

Keywords: Cytoreductive surgery, hyperthermic intraperitoneal chemotherapy; immunscore; urgent relaparotomy.

Sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi sonrası acil relaparatomiler

Berke Manoğlu1, Selman Sökmen1, Tayfun Bişgin1, Yasemin Yıldırım1, Ali Durubey Çevlik1, Hale Aksu Erdost2, Funda Obuz3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Sitoredüktif cerrahi (SRC) ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HİPEK) sonrası komplikasyonlara bağlı acil relaparotomi yapılan hastaların immün skorlamalarla tahmin edilip, edilemeyeceğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kliniğimizde 2007–2020 yılları arasında SRC&HİPEK prosedürü uygulanan 661 hasta analiz edildi. Bu hastaların 28’ine (%4.2) acil relaparotomi (URL) yapılması gerekmiştir. Hastaların 22’si (%78.6) kadın, median yaş 57 (76–24) idi. Hastaların 22’si (%78.6) 65 yaş altındaydı. Tüm standart klinikopatolojik özellikler, ameliyat bulguları ve morbid-mortalite sonuçları analiz edildi. Nötrofil-lenfosit oranı (NLR), nötrofil-trombosit oranı (NTR) ve CRP (C-reaktif protein)-albümin oranı (CAR) gibi iyi bilinen immünoskorlar belirlendi.
BULGULAR: URL için ana endikasyon ince bağırsak anastomoz kaçağıydı (n=13, %46.4). İkinci en sık endikasyon ise karın duvarı defektleriydi (evise-rasyon-evantrasyon) (n=5, %17.9). Hastalarda patoloji en sık ince bağırsak kaynaklıydı. Hastaların %28.6’sına (n=8) erken ameliyat sonrası dönemde (ilk 7 gün), geri kalanına (n=20, %71.4) 7–90 gün aralığında URL yapıldı. URL hastalarının çoğu (n=16, %57.1) birden fazla komorbiditeye sahipti. Genel gruba bakıldığında, 104 (%16.4) hastada Clavien-Dindo (C-D) evre I-II ve 88 (%13.9) hastada C-D evre III-IV komplikasyon görülürken, URL hasta grubunda 22 (%78.6) hastada C-D evre III-IV komplikasyon görüldü. Bu ileriye yönelik kohortta, URL yapılmayan hastalarda genel mortalite oranı %3.2 (n=20) idi. URL hastalarında altı (%21.4) hasta ameliyat sonrası dönemde kaybedildi ve kurtarılamamanın ana nedeni entero-enteral anastomoz kaçağına bağlı sepsisti. Bu hastaların dördünde çok sayıda komorbidite vardı. URL öncesi medyan NLR, NTR ve CAR değerleri sırasıyla 9.12 (1.72–37.5), 0.03 (0.01–0.12) ve 41.4 (4.2–181.3) idi. SRC öncesi tahmin edilen NLR ve CAR değerleri (4.71 ve 28.8), ameliyat sonrası dö-nemde çeşitli komplikasyonlara bağlı URL yapılan hastalarda anlamlı olarak yüksekti (p=.01 ve p<.01). Bu immün skor değerleri, SRC ve URL sonrası kaybedilen hastalar arasında herhangi bir ilişki göstermedi.
TARTIŞMA: SRC sonrası URL gerektiren ciddi komplikasyonlar genellikle artan mortalite oranı, kısa sağkalım, primer tümörün erken rekürrensi, merkezin kaynaklarının tükenmesi ve yüksek maliyetlerle ilişkilidir. URL, SRC&HİPEK prosedürü için önemli bir kalite göstergesi olarak kabul edilebilir. URL ile tedavi edilen hastalarda morbi-mortalite sonuçlarını azaltmak için zamanında cerrahi müdahale ve yoğun yönetim stratejisi son derece önemli konulardır.

Anahtar Kelimeler: Acil relaparotomi, hipertermik intraperitoneal kemoterapi; immün skor; sitoredüktif cerrahi.

Berke Manoğlu, Selman Sökmen, Tayfun Bişgin, Yasemin Yıldırım, Ali Durubey Çevlik, Hale Aksu Erdost, Funda Obuz. Urgent re-laparotomies in cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(10): 1389-1396

Corresponding Author: Berke Manoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English