p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 24 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Surgical treatment of displaced intraarticular calcaneus fractures using anatomical lateral frame plate [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(2): 156-161 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.62355

Surgical treatment of displaced intraarticular calcaneus fractures using anatomical lateral frame plate

Irfan Esenkaya1, Fatih Türkmensoy2, Bahattin Kemah3, Oğuz Şükrü Poyanlı1
1Department of Orthopaedics and Traumatology, İstanbul Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Afyon Dinar State Hospital, Afyon-Turkey
3Department of Orthopaedics and Traumatology, Ağrı State Hospital, Ağrı-Turkey

BACKGROUND: The present study evaluated the results obtained from the anatomical lateral frame plate treatment of displaced intraarticular calcaneus fractures.
METHODS: Overall, 14 displaced intraarticular fractures of 13 patients (3 females, 10 males; Mean age, 37.5 years) were included in the present study. Surgery was performed using widened lateral approach and supported by auto grafts following joint line reduction in all patients. They were then fixated by anatomical lateral frame plate. All the joints were stabilized by casting after the operation. All patients were prescribed controlled and full weight bearing at 6–8th and 12th weeks, respectively.
RESULTS: Mean follow-up of patients was 28 months. The fractures were classified according to Sanders system. Clinical scoring of the patients was performed according to American Orthopaedic Foot and Ankle Society, Creighton-Nebraska, and Maryland systems. According to these systems, the mean scores of the patients were 83.7, 75.7, and 88.5 respectively.
CONCLUSION: In the present study, we have defined the results of anatomical lateral frame plate treatment in patients with displaced intraarticular calcaneus fractures. We have obtained clinically and radiologically satisfactory results with the anatomical compatibility of plate to the lateral surface of the calcaneus.

Keywords: Calcaneus fracture, intraarticular calcaneus fracture, lateral frame plate.

Deplase eklem içi kalkaneus kırıklarının anatomik lateral çerçeve plak kullanılarak cerrahi tedavisi

Irfan Esenkaya1, Fatih Türkmensoy2, Bahattin Kemah3, Oğuz Şükrü Poyanlı1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bakanlığı, Afyon Dinar Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Afyon
3Sağlık Bakanlığı, Ağrı Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Ağrı

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı deplase eklem içi kalkaneus kırıklarının tedavisinde uyguladığımız anatomik lateral çerçeve plak sonuçlarını değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya 13 hastanın (3 kadın, 10 erkek, ortalama yaş: 37.5) 14 deplase eklem içi kırığı olan hasta alındı. Tüm hastalara genişletilmiş lateral yaklaşım uygulandı ve eklem hattı redükte edildikten sonra otogreft kullanılarak desteklendi. Daha sonra da anatomik lateral çerçeve plak ile tespit edildi. Ameliyattan sonra tüm hastalara atel uygulandı. Ameliyattan sonra hastalara 6–8. haftalarda kontrollü, 12. haftadan sonra ise tam yük verdirildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama takip süresi 28 aydı. Kırıkların sınıflaması Sanders sistemine göre yapıldı. Hastaların klinik skorlamaları AOFAS, Creighton-Nebreska ve Maryland skorlama sistemleri kullanılarak yapıldı. Hastaların bu skor sistemlerine göre ortalaması sırası ile 83.7, 75.7, 88.5 olarak bulundu.
TARTIŞMA: Çalışmamızda deplase eklem içi kalkaneus kırığı olan hastalarda kullandığımız anatomik lateral çerçeve plak tasarımımızın sonuçlarını tanımladık. Kullandığımız plağın kalkaneusun lateral yüzüne anatomik olarak oturmasıyla hem klinik hem de radyolojik olarak yeterli ve tatmin edici sonuçlar elde ettik.

Anahtar Kelimeler: Eklem içi kalkaneus kırığı, kalkaneus kırığı, lateral plaklama.

Irfan Esenkaya, Fatih Türkmensoy, Bahattin Kemah, Oğuz Şükrü Poyanlı. Surgical treatment of displaced intraarticular calcaneus fractures using anatomical lateral frame plate. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(2): 156-161

Corresponding Author: Bahattin Kemah, Türkiye
Manuscript Language: English