p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 25 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Comparison of methods for closure of appendix stump during laparoscopic appendectomy using endoloops: Single surgeon experience [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(6): 616-621 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.63249

Comparison of methods for closure of appendix stump during laparoscopic appendectomy using endoloops: Single surgeon experience

Yahya Çelik, Ozan Andaç Erbil
Department of General Surgery, Gebze Fatih State Hospital, Kocaeli-Turkey

BACKGROUND: In this study, using single or double endoloops, with reference to the literature, we aimed to retrospectively assess the results for patients in our clinic who underwent a laparoscopic appendectomy.
METHODS: This study included 251 patients who were operated on by a single surgeon; 137 of the patients were male (54.6%) and 114 were female (45.4%). Patients were divided into two groups based on the type of endoloop procedure that was used. Group 1 included 107 patients for whom a single endoloop was used. Group II included 144 patients for whom double endoloop was used. Age, sex, duration of operation, length of hospital stay, pathological findings, perioperative appendix findings, perioperative abdominal findings, post-operative complications requiring hospitalization and wound infections were assessed for each patient. Patients were also assessed statistically for complications.
RESULTS: There were no significant differences in the demographic characteristics, perioperative surgery findings, pathological findings or duration of hospital stays between the two groups of the patients. However, the duration of operation was shorter in Group I (54.9±16.1 min) as compared to Group II (61.2±18.8 min). The incidence of complications requiring rehospitalization was statistically significantly lower in Group I (1.9%; n=2) as compared to Group II (9%; n=13) (p=0.018). There were no complications requiring re-operation for patients in Group I. In Group II, four patients (2.8%) required re-operation; however, this difference was not statistically significant. Concerning wound infection, there was also no significant difference between Group I (7.5% n=8) and Group II (4.9% n=7).
CONCLUSION: Using a double endoloop does not decrease the risk of post-operative complications, but it does increase the cost and the duration of the operation. We have concluded that using a single endoloop in a laparoscopic appendectomy may be more appropriate.

Keywords: Appendix, closure of stump; endoloop; laparoscopic appendectomy.

Laparoskopik apendektomilerde endoloop ile güdük kapama tekniği karşılaştırılması: Tek hekim deneyimi

Yahya Çelik, Ozan Andaç Erbil
Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kocaeli

AMAÇ: Bu çalışmada kliniğimizde çift ya da tek endoloop kullanılarak laparoskopik apendektomi yapılan hastalarımızın sonuçlarını literatür eşliğinde geriye dönük olarak değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya 137 erkek (%54.6) ve 114 kadın (%45.4) olmak üzere tek cerrah tarafından ameliyat edilen toplam 251 hasta katıldı. Hastaların 107’si tek endoloop yönteminin kullanıldığı grup I, 144’ü çift endoloop yönteminin kullanıldığı grup II idi. Hastaların yaş cinsiyet, ameliyat süresi, hastanede yatma süresi, patoloji bulguları, perioperatif apendiks bulguları, perioperatif batın bulguları, ameliyat sonrası yatış gereken komplikasyonlar, ameliyat sonrası operasyon gereken komplikasyonlar ve yara yeri enfeksiyonuna bakıldı. Komplikasyonlar istatistiksel olarak incelendi.
BULGULAR: Her iki grup arasında demografik özellikler, perioperatif ameliyat bulguları, patoloji bulguları, ameliyat sonrası bulgular ve hastanede yatış süreleri arasında anlamlı fark izlenmedi. Ameliyat süreleri grup I’de (54.9±16,1) grup II’den (61.2±18,8) daha kısa bulundu. Tekrar yatış gerektiren komplikasyonlar grup I’de (%1,9; n=2) grup II’den (%9; n=13) anlamlı olarak az bulundu (p=0.018). Tekrar ameliyat gereken komplikasyon grup I’de olmadı. Grup II’de dört hastada (%2.8) oldu, İstatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Yara yeri enfeksiyonu grup I (%7.5 n=8) ile grup II (%4.9 n=7) arasında anlamlı fark izlenmedi.
TARTIŞMA: Çift endoloop kullanmak ameliyat sonrası komlikasyonları azaltmamakla birlikte ameliyat maliyetini artırmakta ve ameliyat süresini uzatmaktadır. Laparoskopik apendektomide loop kullanımında tek loop kullanmanın daha uygun olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Apendisit, endoloop; güdük kapama; laparoskopik apendektomi.

Yahya Çelik, Ozan Andaç Erbil. Comparison of methods for closure of appendix stump during laparoscopic appendectomy using endoloops: Single surgeon experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(6): 616-621

Corresponding Author: Yahya Çelik, Türkiye
Manuscript Language: English