p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 30 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Post Trauma Acinetobacter Baumanii Meningitis Treatment Approach [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(3): 221-225 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.65051

Post Trauma Acinetobacter Baumanii Meningitis Treatment Approach

Cem Erdoğan1, Zeynep Betul Balcioglu2, Isa Seida2, Denız KIZILASLAN1
1Departmant of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey
2International School of Medicine, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey

A. baumannii, which is said to be associated with nosocomial infections is considered a significant mortality risk if not adequately addressed. A. baumannii infections typically occur in the aftermath of surgery or trauma. Our patient developed complicated A. baumannii meningitis with lateral ventriculitis and a lumbar abscess post surgery after suffering from a fall. The patient was treated with a 21-day regimen of intrathecally administered colistin and polymyxin B. Following this therapeutic period, the patient's condition improved, ultimately leading to successful recovery and subsequent discharge. This case report serves to highlight the ability of intrathecal administration of antibiotics, that normally have limited potential of crossing the blood-brain-barrier, to lead to improved survival outcomes in multi-drug resistant nosocomial meningitis.

Keywords: acinetobacter baumannii, meningitis, colistin, polymyxin B, intrathecal

Post Travmatik Hastada Acinetobacter Baumanii Menenjit Tedavi Yönetimi

Cem Erdoğan1, Zeynep Betul Balcioglu2, Isa Seida2, Denız KIZILASLAN1
1Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
2Uluslararası Tıp Fakültesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

A. baumannii enfeksiyonları sıklıkla hastane ile ilişkilidir, erken tanı ve tedavı yapılmadığı zaman mortaliteye neden olabileceği belirtilmektedir. A. baumannii enfeksiyonları tipik olarak ameliyat veya travma sonrasında ortaya çıkar. Hastamızda düşme sonrası ve ameliyat sonrası lateral ventrikülit ve lomber apse ile birlikte komplike A. baumannii menenjiti gelişti. Hasta, intratekal olarak uygulanan kolistin ve polimiksin B'den oluşan 21 günlük bir rejimle tedavi edildi. Bu tedavi periyodunun ardından hastanın durumu iyileşti ve sonuçta başarılı bir iyileşme ve ardından taburculuk sağlandı. Bu vaka raporu, normalde kan-beyin bariyerini geçme potansiyeli sınırlı olan antibiyotiklerin intratekal uygulanmasının, çoklu ilaca dirençli nozokomiyal menenjitte sağkalım sonuçlarının iyileşmesine yol açma yeteneğini vurgulamaya hizmet etmektedir.

Anahtar Kelimeler: acinetobacter baumannii, menenjit, kolistin, polimiksin B, intratekal

Cem Erdoğan, Zeynep Betul Balcioglu, Isa Seida, Denız KIZILASLAN. Post Trauma Acinetobacter Baumanii Meningitis Treatment Approach. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(3): 221-225

Corresponding Author: Cem Erdoğan, Türkiye
Manuscript Language: English