p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 21 Supp : 6 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Solitary caecum diverticulitis mimicking acute appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(6): 520-523 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.65188

Solitary caecum diverticulitis mimicking acute appendicitis

Semih Hot, Seracettin Eğin, Berk Gökçek, Metin Yeşiltaş, Ali Alemdar, Arzu Akan, Servet Rüştü Karahan
Department Of Surgery, Okmeydanı Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey

Solitary cecum diverticulum is a benign formation, but it can be complicated with inflammation, perforation and bleeding. Cecum diverticulitis (CD) is the most common complication of caecal diverticulum and it has the highest incidence among Asians, but it is a rare condition in the western world. The incidence of colonic diverticular disease can vary according to national origin, cultural structure and nutritional habits. CD is not common in our country, but it is an important situation because of its clinical similarity with the commonly seen acute right side abdominal diseases like acute appendicitis. Preoperative diagnosis is difficult, and hence, the actual frequency is not known. The treatment of CD can vary from medical therapy to right hemi colectomy. In this study, we presented ten CD cases on whom surgical resection was performed in our surgery unit during the last 8 years. Our purpose was to increase the awareness of surgeons about this situation, and so, make them pay attention for not having their first experience in the operating room.

Keywords: Acute abdomen, cecum diverticulitis; diverticular disease of the colon.

Akut apendisite benzeyen soliter çekum divertiküliti

Semih Hot, Seracettin Eğin, Berk Gökçek, Metin Yeşiltaş, Ali Alemdar, Arzu Akan, Servet Rüştü Karahan
Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Kliniği, İstanbul

Soliter çekum divertikülü benign bir oluşumdur ama enflamasyon, perforasyon ve kanama ile komplike bir hale gelebilir. Çekal divertiküllerin en yaygın komplikasyonu olan çekum divertiküliti (ÇD), Asyalılar arasında yüksek insidansa sahip, ama Batı dünyasında ender bir durumdur. Kolonik divertiküler hastalığın insidansı ulusal kökene, kültürel yapı ve beslenme alışkanlığına göre değişir. Çekum divertiküliti ülkemizde yaygın değildir, ama akut apandisit gibi diğer sık görülen akut sağ taraf karın hastalıklarına klinik açıdan çok benzediği için önemli bir durumdur. Cerrahi öncesi tanısı zordur ve bu nedenle güncel sıklığı bilinmez. Çekum divertikülitinin tedavisi tıbbi tedaviden sağ hemikolektomiye kadar değişir. Bu çalışmada son sekiz yılda acil birimimizde cerrahi rezeksiyon uygulanan 10 ÇD olgusunu sunduk. Amacımız cerrahlar arasında bu duruma olan farkındalığı artırarak, ilk deneyimlerinin ameliyathanede olmaması için özen göstermeleridir.

Anahtar Kelimeler: Akut karın, çekum divertiküliti, kolonun divertiküler hastalığı.

Semih Hot, Seracettin Eğin, Berk Gökçek, Metin Yeşiltaş, Ali Alemdar, Arzu Akan, Servet Rüştü Karahan. Solitary caecum diverticulitis mimicking acute appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(6): 520-523

Corresponding Author: Seracettin Eğin, Türkiye
Manuscript Language: English