p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 19 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Effects of low-dose methotrexate in spinal cord injury in rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(4): 285-293 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.65475

Effects of low-dose methotrexate in spinal cord injury in rats

Bülent Bakar1, Emine Arzu Köse2, Şebnem Kupana Ayva3, Bahram Sarkarati4, Mustafa Ömür Kasimcan1, Kamer Kılınç4
1Department Of Neurosurgery, Kirikkale University, Kirikkale, Turkey
2Department Of Anaestesiology And Reanimation, Kirikkale University, Kirikkale, Turkey
3Department Of Pathology, Baskent University, Ankara, Turkey
4Department Of Biochemistry, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Background: This study was designed to evaluate the possible protective effects of low-dose methotrexate in the spinal cord injury (SCI) in rats.
Methods: Thirty-seven Wistar albino rats were used in the present study. Except for the animals of the Sham group, all animals were divided into two main groups, which were used in acute and subacute stage investigations. Then, thoracal laminectomy was performed, and except for the Sham group, SCI was induced using a temporary aneurysm clip. After clip compression, the experimental material (methotrexate or methylprednisolone) was administered intraperitoneally, except in the Sham and Control groups. Then, the spinal cords were removed to evaluate the SCI histopathologically and biochemically at the scheduled date.
Results: Neither experimental material was shown to reduce the histopathological grade in either stage of SCI. Low-dose methotrexate was shown to decrease lipid peroxidation levels only in the subacute stage of SCI. However, methylprednisolone and low-dose methotrexate could not decrease or block myeloperoxidase enzyme activation in either stage of SCI.
Conclusion: Low-dose methotrexate was effective in reducing the lipid peroxidation levels in the subacute stage of SCI, although histopathological evaluation results and myeloperoxidase levels of all groups did not support this finding at either stage.

Keywords: Low-dose methotrexate, methylprednisolone; spinal cord injury.

Düşük doz metotreksatın sıçanlarda omurilik yaralanmasına etkileri

Bülent Bakar1, Emine Arzu Köse2, Şebnem Kupana Ayva3, Bahram Sarkarati4, Mustafa Ömür Kasimcan1, Kamer Kılınç4
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, Kırıkkale
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Kırıkkale
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Bu çalışma, düşük doz metotreksatın sıçanlarda oluşturulan omurilik yaralanması üzerindeki olası koruyucu etkilerini incelemek amacıyla yapıldı.
Gereç Ve Yöntem: Otuz yedi adet Wistar albino sıçan üzerinde torakal laminektomi uygulandı ve sham grubu hariç tüm hayvanlarda geçici anevrizma klibi kullanılarak omurilik travması oluşturuldu. Akut ve subakut dönemde travmanın etkilerini incelemek amacıyla sham grubundaki hayvanlar dışındaki diğer hayvanlar iki ana gruba ayrıldı. Travma sonrası sham ve kontrol grupları hariç tüm hayvanlara ilgili deneysel ilaç (metotreksat veya metilprednisolon) periton içine verildi. Hayvanların omurilikleri travmanın histolojik ve biyokimyasal etkilerini incelemek amacıyla çıkarıldı.
Bulgular: Her iki deneysel materyalin de omurilik travmasının herhangi bir evresinde histopatalojik düzeyde belirgin düzeltici etkisinin olmadığı gözlendi. Travmanın gözlenen subakut evresinde metotreksatın lipit peroksidasyon düzeyini azaltmada metilprednisolona göre belirgin üstünlüğe sahip olduğu saptandı. Ancak, akut ve subakut dönemlerde her iki ajanın da miyeloperoksidasyon düzeyleri üzerinde etkili olmadığı saptandı.
Sonuç: Düşük doz metotreksatın sıçanlarda oluşturulan omurilik yaralanmasının subakut döneminde gelişen lipit peroksidasyon düzeyleri üzerinde azaltıcı etkisi olduğu ancak miyeloperoksidasyon aktiviteleri ve histopatolojik evre bulguları üzerinde etkili olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Düşük doz metotreksat, metilprednisolon; omurilik yaralanması.

Bülent Bakar, Emine Arzu Köse, Şebnem Kupana Ayva, Bahram Sarkarati, Mustafa Ömür Kasimcan, Kamer Kılınç. Effects of low-dose methotrexate in spinal cord injury in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(4): 285-293

Corresponding Author: Bülent Bakar, Türkiye
Manuscript Language: English