p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 13 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Evaluation of the fall-related trauma cases applied to our pediatric emergency department [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2007; 13(3): 211-216

Evaluation of the fall-related trauma cases applied to our pediatric emergency department

Ahmet Güzel, Serap Karasalihoğlu, Yasemin Küçükuğurluoğlu
Department Of Pediatrics, Medicine Faculty Of Trakya University, Edirne, Turkey

BACKGROUND The aim of this study was to evaluate the fall-related trauma cases who were admitted to our pediatric emergency unit. METHODS We retrospectively evaluated the files of 161 cases (100 males [62.1%], 61 females [37.9%]) who had sustained falls and were admitted to our pediatric emergency unit. Data on the patients’ age, sex, arrival type, type of fall, height fallen, type of injuries, radiological findings and hospitalization rates were investigated. RESULTS Of 161 cases mean age was 4.29±3.33 years and height fallen was 135±95 centimeters. The common types of fall were from furniture (35.4%), stairs (17.4%) and balconies and windows (11.2%). Major injuries included head trauma (84.4%), soft tissue (72.7%) and extremity (37.9%). Thirty cases (18.6%) were hospitalized, while 112 cases (69.6%) were treated as outpatient and 11.8% of them were discharged due to their own demand. CONCLUSION
The majority of fall-related injuries in childhood mostly occurs in private houses and head trauma is the most frequent injury. To decrease the frequency of the fall injuries, strategies should include parents’ education about the mechanism of falls and increase prevention strategies.

Keywords: Accidental falls, child, preschool; Glasgow Coma Scale; pediatric emergency; wounds/epidemiology.

Çocuk acil ünitemize düşme nedeniyle başvuran travma olgularının değerlendirilmesi

Ahmet Güzel, Serap Karasalihoğlu, Yasemin Küçükuğurluoğlu
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Edirne, Türkiye

AMAÇ Bu yazıda çocuk acil ünitemize gelen düşmeye bağlı travma olgularını değerlendirmeyi amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEM Çocuk acil ünitemize düşme şikayeti ile gelen 161 olgu (100 erkek [%62,1], 61 kız [%37,9]) geriye dönük olarak incelendi. Olgular yaş, cinsiyet, başvuru şekli, düşme şekli ve yükseklikleri, yaralanma tipi, radyolojik bulgular ve yatış oranları açısından değerlendirildi. BULGULAR Başvuran 161 olgunun yaş ortalaması 4,29±3,33 yıl ve düşme yüksekliği ortalaması ise 135±95 santimetre idi. Sık görülen düşme nedenleri ev eşyaları (%35,4), merdiven (%17,4) ve balkon ile pencere (%11,2) idi. Yaralanmaların çoğu %84,4 ile kafa, %72,7 ile yumuşak doku ve %37,9 ile ekstremite travmaları idi. Olguların 30’u (%18,6) yatırılırken, 112’si (%69,6) ayaktan tedavi görmüş ve %11,8’i ise acil servisten kendi isteğiyle ayrılmıştı.
SONUÇ Çocukluk çağında düşmeye bağlı yaralanmalar genellikle ev içinde meydana gelirken sık görülen travma tipi ise kafa travmasıdır. Çocukluk çağında düşmeye bağlı yaralanmaları azaltmak için düşme nedenleri hakkında ailelerin eğitimi ve önleyici tedbirlerin artırılması gibi önlemler alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kaza ile düşmeler, çocuk, okul öncesi; Glaskow Koma Skoru; çocuk acil; yaralar/epidemiyoloji.

Ahmet Güzel, Serap Karasalihoğlu, Yasemin Küçükuğurluoğlu. Evaluation of the fall-related trauma cases applied to our pediatric emergency department. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2007; 13(3): 211-216

Corresponding Author: Ahmet Güzel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish