p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Issue : Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Analysis of physical violence incidents against physicians in Turkey between 2008 and 2018 [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(5): 641-647 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.66745

Analysis of physical violence incidents against physicians in Turkey between 2008 and 2018

Damla Beyazadam1, Feyza Kaya2, İlknur Meryem Taşdemir2, Orhan Alimoğlu1
1Department of General Surgery, İstanbul Medeniyet University Faculty of Medicine Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın City Hospital, İstanbul-Turkey
2İstanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Violence against physicians is a global issue that causes impaired physical and mental health, declined work quality, resignations, and even suicides. Studies regarding violence against physicians are very limited. Therefore, our aim is to investigate the physical violence incidents against physicians presented in print media between 2008 and 2018.
METHODS: A total of 8612 news reports acquired in national news database via 45 keywords were assessed. Five hundred and sixty-four of the reports met the inclusion criteria and were retrospectively analyzed.
RESULTS: Of 5964 news reports, 3754 (62.9%) were reprimands and protests against violence incidents. In 11 years, 560 individual incidents occurred where 647 physicians were physically assaulted, with 2267 news reports written on those incidents. The number of incidents increased over the years, and in 2012 both the number of incidents (n=91) and news reports count per incident were found highest. About 77.7% of assaulted physicians were male, and incident rate was higher in Western Turkey (42.15%). In 11 years, ten dedicated physicians have lost their lives in the line of duty. Emergency medicine (20.4%), primary care (9.89%) were the departments most exposed to physical violence. The claim of receiving inadequate medical attention was noted to be the primary allegation of the assailants.
CONCLUSION: The frequency of physical violence incidents against physicians is increasing. Throughout the study period, news reports containing condemnations, critiques, and protests are also more frequently, yet not adequately, placed in print media. Thus, social and public awareness ought to be enhanced through national and global media outlets. Furthermore, extensive measures must be taken by governments in order to prevent and eliminate violence.

Keywords: Doctors, healthcare workers; physical assault; physicians; violence; workplace violence.

2008–2018 yıllarında Türkiye’de meydana gelen hekime karşı fiziksel şiddet olaylarının analizi

Damla Beyazadam1, Feyza Kaya2, İlknur Meryem Taşdemir2, Orhan Alimoğlu1
1Istanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bir güvenlik sorunu olmanın yanı sıra, beden ve ruh sağlığını etkileyerek, çalışma kalitesini düşüren doktora yönelik şiddet, istifalara ve intiharlara neden olabilen dünya çapında bir meseledir. Buna rağmen, doktorların maruz kaldığı şiddeti objektif olarak ortaya koyan çalışma sayısı kısıtlıdır. Bu çalışmadaki amacımız, 2008–2018 yıllarında her türlü yazılı basın mecrasında yer alan doktorlara fiziksel şiddet haberlerini kullanarak yıllar boyunca doktorlara karşı fiziksel şiddet olaylarını değişimi incelemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ulusal yazılı basın veri tabanı kullanarak yapılan taramada 45 anahtar kelime kullanılarak 8612 yazılı basın haberine ulaşıldı. Bu haberlerden 5964’ü dahil edilme kriterlerini karşılayarak geriye dönük tarandı.
BULGULAR: Toplam 5964 yazılı haberden 3754’ü (%62.9) şiddet olaylarına karşı kınama ve protesto haberleridir. Çalışma süresi olan 11 yıl boyun-ca, 647 hekimin fiziksel şiddete maruz kaldığı, 560 ayrı şiddet olayı raporlanmıştır. Bu 560 olayı anlatan toplam haber sayısı 2267’dir. Şiddet vakası sayılarında yıllar içinde artış görülürken 2012 yılı, 91 şiddet olayı ve olay başına yapılan en yüksek haber ve protesto sayısı ile ilk sırada yer aldı. Şiddete maruz kalan hekimlerin %77.7’si erkek olup şiddet vakalarının çoğunluğu (%42.15) Türkiye’nin batı bölgelerinde meydana gelmiştir. On bir yıl boyun-ca, toplam 10 hekim görev uğruna hayatını kaybetmiştir. Acil tıp (%20.4) ve aile hekimliği (%9.89) sırasıyla en sık fiziksel şiddetin görüldüğü branş-lardır. Gerçekleşen şiddet olaylarında, doktorlar tarafından gösterilen ilginin yetersiz olduğu iddiası başlıca saldırı neden olarak öne sürülmektedir. TARTIŞMA: Hekimlere karşı fiziksel şiddet insidansı gitgide artmaktadır. Çalışma süresi boyunca hekime karşı fiziksel şiddeti kınayan, eleştiren ve protesto içeren yazılı basın haberleri de sık sık göze çarpsa da, kamuoyunda birlik ve bilinç oluşturmak açısından yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle ulusal ve küresel basın yayın organlarında konuya daha sık yer verilerek toplumsal farkındalığı artırılması gerekmektedir. İlave olarak, hekime şiddete karşı kanunen önlemler alınmalı ve ivedilikle uygulamaya konmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Doktor, fiziksel şiddet; hekim; sağlık çalışanı; şiddet.

Damla Beyazadam, Feyza Kaya, İlknur Meryem Taşdemir, Orhan Alimoğlu. Analysis of physical violence incidents against physicians in Turkey between 2008 and 2018. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(5): 641-647

Corresponding Author: Orhan Alimoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English