p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Supp : 5 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Dissociation of bipolar components following bipolar hemiarthroplasty: A report of two different cases and review of the literature [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(5): 600-603 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.66821

Dissociation of bipolar components following bipolar hemiarthroplasty: A report of two different cases and review of the literature

Hüseyin Fatih Sevinç
Department of Orthopedics and Traumatology, Nevşehir State Hospital, Nevşehir-Turkey

In elder patients, the treatment for femoral neck fracture generally involves bipolar hip hemiarthroplasty. Hip dislocation is one of the most common complications of bipolar hip hemiarthroplasty. In many studies, hemiarthroplasty dislocation frequency ranged from 1.2% to 8.4%. However, dissociation between femoral head and femoral components is an extremely rare complication in bipolar hemiarthroplasty. Component dissociation was reported following polyethylene break after Bateman bipolar hemiarthroplasty which has been used since 1985. Self-centering systems have been developed to varus positioning of femoral head within in bipolar plate. In a self-centering system, normal forces on articular surface between acetabulum and femoral head should rotate femoral head into valgus position. However, dissociation of acetabular components was also reported with self-centering systems. In the literature, the largest case series reporting dissociation between components after bipolar hemiarthroplasty was reported in 2014 by Hasegawa et al., which included seven cases. Other larger studies were reported by Uruç et al. in 2017 (5 cases) and by Georgiou et al. in 2016 (5 cases). In this study, two different cases are reported dissociation between components after bipolar hemiarthroplasty. In conclusion, dissociation between components is a rare complication following bipolar hemiarthroplasty; however, it results in revision surgery in almost all cases. As spontaneous or traumatic dissociation can occur during maneuvers of closed reduction after hip dislocation, one should be careful during closed reduction of hip dislocation.

Keywords: Bipolar components, dissociation; hemiarthroplasty.

Bipolar hemiartroplasti sonrası komponentler arası disosiyasyon: İki farklı olgu sunumu ve literatür taraması

Hüseyin Fatih Sevinç
Nevşehir Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Nevşehir

Yaşlı hastalarda femur boyun kırığının tedavisi çoğunlukla bipolar kalça hemiartroplastidir. Bipolar kalça hemiartroplastinin sık görülen komplikasyonları arasında kalça dislokasyonu gelmektedir. Birçok yayında hemiartroplasti dislokasyon sıklıkları %1.2 ile %8.4 arasında değişmektedir. Ancak bipolar hemiartroplastide femur başı ile femur komponentleri arasında disosiyasyon oldukça nadir görülen bir komplikasyondur. 1985 yılından itibaren kullanılan Bateman bipolar hemiartroplasti sonrası polietilen kırılması sonrası komponent ayrışmaları bildirildi. Femur başının bipolar kap içerisinde varus pozisyonu önlemek için self-centering sistemler geliştirilmiştir. Self-centering bir sistemde, asetabulum ile femoral baş arasındaki eklem yüzeyindeki normal kuvvet, femoral başı valgus pozisyonuna döndürmelidir. Bununla birlikte, asetabuler bileşenlerin disosiyasyonu self-centering sistemiyle de bildirilmiştir. Literatürde bipolar hemiartroplasti sonrası komponentler arasında disosiyasyonu bildiren olgu raporları içinde en fazla hasta sayısı içeren 2004 yılında yayınlanan Hasegawa ve ark. bildirdiği yedi hasta içeren çalışmadır. Diğer hasta sayısı fazla olan yayınlar 2017 yılında Uruç ve ark. bildirdiği beş hasta içeren çalışma ve 2006 yılında yayınlanan Georgiou ve ark. bildirdiği beş hasta içeren çalışmadır. Bu çalışmada bipolar hemiartroplasti sonrası komponentler arası disosiyasyon olan iki farklı olgu raporlanmıştır. Sonuç olarak, bipolar hemiartroplasti sonrası komponentler arası disosiyasyon nadir görülen bir komplikasyondur, ancak hemen her zaman revizyon cerrahisi ile sonuçlanmaktadır. Spontan veya travma sonrası oluşabilen disosiyasyon kalça çıkığı sonrası kapalı redüksiyon manevraların ardından da oluşabileceği için kapalı redüksiyon sırasında oldukça dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bipolar komponent, disosiyasyon; hemiartroplasti.

Hüseyin Fatih Sevinç. Dissociation of bipolar components following bipolar hemiarthroplasty: A report of two different cases and review of the literature. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(5): 600-603

Corresponding Author: Hüseyin Fatih Sevinç, Türkiye
Manuscript Language: English