p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 18 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Late-onset spinal accessory nerve palsy after traffic accident: case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 364-366 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.67674

Late-onset spinal accessory nerve palsy after traffic accident: case report

Tamer Tekin1, Tolga Ege2
1Military Hospital, Department Of Neurosurgery, Van, Turkey
2Military Hospital, Department Of Orthopaedics And Traumatology, Van, Turkey

An injury to the spinal accessory nerve is mostly reported after surgical procedures performed in the posterior triangle of the neck. In addition, it may be caused by fractures in the jugular foramina, traumas or skull base tumors. Clinically, paralysis of the trapezius muscle leads to weakness, downward rotation of the scapulae and falling down of the shoulder girdle. A 38- year-old male with left shoulder pain, scapular deviation and weakness in the left upper extremity, whose symptoms developed over a two-year period following a traffic accident, is presented herein. In the electromyography (EMG) study, partial spinal accessory nerve palsy was detected. The patient was treated conservatively for the nerve palsy since the time elapsed rendered surgical intervention inappropriate. We report a case in which spinal accessory nerve palsy developed two years after a traffic accident. Accessory nerve injury following a traffic accident is very uncommon.

Keywords: Late onset, spinal accessory nerve palsy; traffic accident.

Trafik kazası sonrasında geç gelişen spinal aksesuvar sinir lezyonu: Olgu sunumu

Tamer Tekin1, Tolga Ege2
1Van Asker Hastanesi Nöroşirurji Kliniği, Van
2Van Asker Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Van

Spinal aksesuvar sinir, trapezius ve sternokleidomastoid kaslarının ana motor inervasyonunu sağlar. Spinal aksesuvar sinir yaralanmalarının en sık nedeni, iyatrojenik olarak arka boyun üçgeninde yapılan cerrahi girişimlerdir. Buna ek olarak ise juguler foramendeki kırıklar, kafa tabanı tümörleri, travmalar da neden olabilir. Klinik olarak trapezius kasındaki kuvvetsizlik, omuz kuşağında düşme ve skapulanın aşağı ve dışa rotasyonuyla kanatlı skapulaya yol açar. Otuz sekiz yaşında erkek hasta, öyküsünde araç içi trafik kazasından iki yıl kadar sonra sol kol ve omuzda ağrı, kuvvetsizlik, skapulada deviyasyon yakınmaları nedeni ile merkezimize başvurdu. Yapılan elektromiyelografi (EMG) incelemesinde sol aksesuvar parsiyel sinir lezyonu tanısı kondu ve takip önerildi. Cerrahi tedavi yapılabilecek olan süreci geçirmesi nedeni ile konservatif tedavi önerildi. Bu yazıda, trafik kazasını takiben iki yıl sonra aksesuvar sinir lezyonu gelişen bir erkek olgu sunuldu. Trafik kazası sonrası aksesuvar sinir lezyonu son derece nadirdir.

Anahtar Kelimeler: Geç gelişen, spinal aksesuar sinir paralizisi; trafik kazası.

Tamer Tekin, Tolga Ege. Late-onset spinal accessory nerve palsy after traffic accident: case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 364-366

Corresponding Author: Tamer Tekin, Türkiye
Manuscript Language: English