p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 9 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery A new prognostic marker in patients undergoing Hartmann’s procedure for acute tumoral obstruction of the left colon [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(9): 1248-1257 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.67792

A new prognostic marker in patients undergoing Hartmann’s procedure for acute tumoral obstruction of the left colon

Ali Kemal Kayapinar1, Bulent Calik1, Hilal Sahin2, Korhan Tuncer1, Koray Bas3, Omer Engin4, Gokhan Akbulut5
1Department of General Surgery, University of Health Sciences İzmir Tepecik Training and Research Hospital, İzmir-Türkiye
2Department of Radiology, University of Health Sciences İzmir Tepecik Training and Research Hospital, İzmir-Türkiye
3Department of General Surgery, University of Health Sciences İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir-Türkiye
4Department of General Surgery, VM Medical Park Pendik Hospital, İstanbul-Türkiye
5Department of General Surgery, İzmir Tınaztepe University Faculty of Medicine, Galenos Hospital, İzmir-Türkiye

BACKGROUND: In acute obstructive left-sided colorectal cancers (AOLCRC), damage to the colon wall may occur as a result of distension of the colon segments proximal to the tumor. In this study, we aimed to evaluate the relationship between the ratio of dilated colon diameter (CD) to lumbar vertebral corpus diameter on preoperative abdominal computed tomography (CT) scan in patients undergoing Hartmann’s Procedure (HP) and post-operative complications.
METHODS: The tumor group consisted of 49 patients who underwent HP for AOLCRC under emergency conditions. The control group consisted of 49 age-and gender-matched individuals (compatible with tumor group) that had an abdominal CT due to pathologies outside the gastrointestinal tract and without a history of abdominal surgery. In both group, the ratios of the CD to the diameter of the first lumbar vertebra corpus (L1-VD) measured on axial CT images of each patient. These ratios were compared between groups. In the tumor group, the relationship between post-operative complications (Clavien-Dindo classification-major (grade ≥III), minor (grade <III)) and demographic characteristics, pre-operative biochemical values, comorbid diseases, tumor pathological stage, opera-tion time, and colon segments’ CD/L1-VD ratios was evaluated.
RESULTS: The CD/L1-VD ratio in the tumor group was significantly higher than that of the control group (p<0.001). An increase in the pre-operative transverse and descending colon CD/L1-VD ratios in the tumor group were found to be a prognostic parameter for the development of major post-operative complications (p<0.001 and p=0.015, respectively), with the cut-off values as 1.52 and 1.21 (p=0.013 and p=0.042), respectively. The increase in the pre-operative transverse colon CD/L1-VD ratio was also associated with the increase in the blood urea level (p=0.044). A positive correlation was observed between the pre-operative blood urea levels and post-operative complications (p=0.015).
CONCLUSION: Pre-operative transverse and descending colon CD/L1-VD ratios in AOLCRC are promising prognostic parameters for major postoperative complications.

Keywords: Acute abdomen, colon tumor, Hartmann’s procedure; ileus, Laplace’s law; obstructive left-sided colorectal cancer.

Akut obstrüktif sol kolon tümörü nedeniyle Hartman prosedürü uygulanan hastalarda yeni bir prognostik belirteç

Ali Kemal Kayapinar1, Bulent Calik1, Hilal Sahin2, Korhan Tuncer1, Koray Bas3, Omer Engin4, Gokhan Akbulut5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
4VM Medical Park Pendik Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
5İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Galenos Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Akut obstrüktif sol kolorektal kanserlerde (AOSKRK), tümörün proksimalindeki kolon segmentlerinin distansiyonu sonucu kolon duvarında hasar meydana gelebilir. Amacımız Hartmann prosedürü (HP) uygulanan hastalarda, ameliyat öncesi abdominal bilgisayarlı tomografi (BT) tarama-sında dilate kolon çapının lomber vertebra korpus çapına oranı ile ameliyat sonrası komplikasyonlar arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Tümör grubu, acil şartlarda AOSKRC nedeniyle HP uygulanan 49 hastadan oluşturuldu. Kontrol grubu, gastrointestinal sistem dışındaki patolojiler nedeniyle abdominal BT’si olan, batın ameliyatı öyküsü olmayan, tümör grubu ile yaş ve cinsiyet bakımından uyumlu 49 kişiden oluşturuldu. Her iki grupta, her hastanın aksiyel BT görüntülerinde kolon çapının (KÇ) ilk lomber vertebra korpusunun çapına (L1-VÇ) oranı ölçüldü. Ameliyat sonrası komplikasyonlar (Clavien-Dindo sınıflaması -major (grade ≥III), minor (grade <III)) ile demografik özellikler, ameliyat öncesi biyokimyasal değerler, komorbid hastalıklar, tümör patolojik evresi, operasyon süresi ve kolon segmentlerinin KÇ/L1-VÇ oranları arasındaki ilişki değerlendirildi.
BULGULAR: Tümör grubunda KÇ/L1-VÇ oranı, kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.001). Tümör grubunda ameliyat öncesi transvers ve inen kolon KÇ/L1-VÇ oranında artış, majör ameliyat sonrası komplikasyonlar için prognostik parametre olarak bulundu (sırasıyla p<0.001, p=0.015). KÇ/L1-VÇ oranlarının cut-off değerleri sırasıyla 1.52 ve 1.21 (p=0.013, p=0.042) tespit edildi. Ameliyat öncesi transvers kolon KÇ/L1-VÇ oranındaki artış da kan üre düzeyindeki artışla ilişkili bulundu (p=0.044). Ameliyat öncesi kan üre düzeyleri ile ameliyat sonrası komplikasyonlar arasında pozitif korelasyon gözlendi (p=0.015).
TARTIŞMA: AOSKRK’de ameliyat öncesi transvers ve inen kolon KÇ/L1-VÇ oranları, majör ameliyat sonrası komplikasyonlar için umut verici prognostik parametrelerdir.

Anahtar Kelimeler: Akut karın, Hartmann prosedürü, ileus; kolon tümörü; Laplas kanunu; obstrüktif sol kolorektal tümör.

Ali Kemal Kayapinar, Bulent Calik, Hilal Sahin, Korhan Tuncer, Koray Bas, Omer Engin, Gokhan Akbulut. A new prognostic marker in patients undergoing Hartmann’s procedure for acute tumoral obstruction of the left colon. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(9): 1248-1257

Corresponding Author: Ali Kemal Kayapinar, Türkiye
Manuscript Language: English