p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 5 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Retrospective examination of complications observed in orthognathic surgical surgery in 85 patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(5): 698-702 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.67863

Retrospective examination of complications observed in orthognathic surgical surgery in 85 patients

Barış Altuğ Aydil1, Mert Akbaş2, Mustafa Ayhan1, Onur Atalı3, Serhat Can4, Yağmur Çömlekçioğlu1
1Department of Oral And Maxillfacial Surgery, Istanbul University Faculty of Dentistry, İstanbul-Turkey
2Faculty of Dentistry, Nişantaşı University Faculty of Dentistry, İstanbul-Turkey
3Department of Oral and Maxillfacial Surgery, Marmara University Faculty of Dentistry, İstanbul-Turkey
4Department of Oral and Maxillfacial Surgery, Bahçeşehir University Faculty of Dentistry, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: The aim of our study is to examine the possible complications, risk factors, and solutions encountered in orthog-nathic surgery in the light of the cases; we performed in our clinic.
METHODS: This study includes a retrospective analysis of the records of 85 patients who underwent orthognathic surgery between 2015 and 2020 in Istanbul Pendik District Hospital Oral and Maxillofacial Surgery Service. The types of complications encountered during the operations were recorded in the study. Independent variables such as gender, age, number of operations, surgical site, and type of osteotomy were evaluated. Complications were evaluated according to the Clavien–Dindo classification. The data were pre-sented for statistical analysis with a significance level of 0.05.
RESULTS: Of the 85 patients included in the study, 40 were male and 45 were female. Of these patients, 65 had double chin operation and 20 had single chin operation. A total of 150 jaw osteotomies were performed, 78 of them in the maxilla and 72 in the mandible. While the maxilla was operated in 13 of the cases, in which single jaw operation was performed, only the mandible was treated in 7 of them. Complications were observed in 24 (10.57%) of a total of 227 osteotomies. Among the complications encountered, bleeding (8), nerve damage (7), malocclusion (3), infection (2), TMJ problems (2), bad split (1), and deviation at the tip of the nose (1) stand out, while complications were observed equally in men and women, complications were observed more frequently in cases with longer operative time (p<0.05). Complications were observed more frequently in bilateral sagittal split osteotomies (p<0.001) compared to Le Fort 1 osteotomies. Clavien–Dindo grade I complications were most common (72.04%) depending on the treatment. According to the Clavien–Dindo classification, there was no relationship between gender, age, duration of surgery, length of hospital stay, or surgical site, and the degree of complications (p≥0.05).
CONCLUSION: Post-operative malocclusion, bleeding, inferior alveolar nerve injury, infection, poor division, and infection are the most common complications in orthognathic surgery. It can be associated with factors such as the duration of the operation, the number of operations, the site of the operation, and the type of osteotomy which performed. It is thought that positive contributions can be made to the success of the surgery by considering these factors in the treatment planning, during the operation and in the post-operative follow-up part.

Keywords: Complication, orthognathic surgery; post-operation.

85 hastada yapılan ortognatik cerrahi ameliyatlarında gözlenen komplikasyonların geriye dönük incelenmesi

Barış Altuğ Aydil1, Mert Akbaş2, Mustafa Ayhan1, Onur Atalı3, Serhat Can4, Yağmur Çömlekçioğlu1
1İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Nişantaşı Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul
3Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
4Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Çalışmamızın amacı kliniğimizde yaptığımız olgular ışığında ortognatik cerrahide karşılaşılan muhtemel komplikasyonları, risk faktörlerini ve çözümlerini incelemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada İstanbul Pendik Bölge Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Servisinde 2015 ve 2020 yılları arasında ortognatik cerrahi uygulanan 85 hastanın kayıtlarının geriye dönük olarak incelenmesini kapsamaktadır. Çalışmada operasyonlarda karşılaşılan komplikasyon tipleri kaydedildi. Cinsiyet, yaş, ameliyat sayısı, ameliyat yeri ve yapılan osteotomi tipi gibi bağımsız değişkenler değerlendirildi. Komplikasyonlar Clavien-Dindo Sınıflamasına göre incelendi. Veriler anlamlılık düzeyi 0.05 ile istatistiksel analize sunuldu.
BULGULAR: Çalışmaya dahil olan 85 hastanın 40’ı erkek, 45’i kadındır. Bu hastaların 65’ine çift çene operasyonu, 20’sine tek çene operasyonu yapılmıştır. Toplamda 150 adet çene osteotomisi uygulanmış olup, bunların 78 tanesi maksillada, 72 tanesi mandibuladadır. Tek çene operasyonu yapılan vakaların 13’ünde maksillada işlem yapılmış iken, yedisinde sadece mandibula işlem görmüştür. Toplam 227 osteotomiden 24’ünde (%10.57) komplikasyon gözlenmiştir. Karşılaşılan komplikasyonlar arasında kanama (8), sinir hasarı (7), maloklüzyon (3), enfeksiyon (2), TME problemleri (2), bad split (1) ve burun ucunda deviasyon (1) göze çarpmaktadır. Komplikasyonlar kadın ve erkeklerde eşit olarak gözlenirken, ameliyat süresi uzayan olgularda daha sık komplikasyon gözlenmiştir (p<0.05). İki taraflı sagital split osteotomilerde (p<0.001) komplikasyonlar Le Fort 1 osteotomilerine göre daha sık gözlendi. Tedaviye bağlı olarak en sık (%72.04) Clavien-Dindo derece I komplikasyonları görüldü. Clavien-Dindo sınıflamasına göre cinsiyet, yaş, ameliyat süresi, hastanede kalış süresi veya cerrahi bölge arasında komplikasyon dereceleri arasında bir ilişki yoktu (p≥0.05). TARTIŞMA: Ortognatik cerrahide ameliyat sonrası maloklüzyon, kanama, inferior alveolar sinir yaralanması, enfeksiyon, kötü bölünme ve enfek-siyon en sık görülen komplikasyonlardır. Komplikasyonlar; ameliyat süresi, ameliyat sayısı, ameliyat yeri ve yapılan osteotomi tipi gibi faktörlerle ilişkilendirebilmektedir. Tedavi planlamasında, ameliyat esnasında ve ameliyat sonrası takip kısmında bu faktörlerde göz önünde bulundurularak ameliyatın başarısına olumlu katkılar sağlanabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat sonrası, komplikasyon; ortognatik cerrahi.

Barış Altuğ Aydil, Mert Akbaş, Mustafa Ayhan, Onur Atalı, Serhat Can, Yağmur Çömlekçioğlu. Retrospective examination of complications observed in orthognathic surgical surgery in 85 patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(5): 698-702

Corresponding Author: Barış Altuğ Aydil, Türkiye
Manuscript Language: English