p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Issue : Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The use of autologous epidermal grafts for diabetic foot ulcer emergencies: A clinical study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(3): 262-267 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.68202

The use of autologous epidermal grafts for diabetic foot ulcer emergencies: A clinical study

Mehmet Saydam1, Kerim Bora Yılmaz2, Mustafa Taner Bostancı1, Müjdat Turan2, Melih Akıncı2, İbrahim Yılmaz1, Muharrem Öztas2, Hikmet Erhan Güven2
1Department of General Surgery, Institute of Health Sciences Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
2Department of General Surgery, Institute of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: There are various surgical and invasive treatment systems such as conservative skin grafts and autologous epider-mal grafting (AEG) for diabetic foot ulcers. This study aims to evaluate the feasibility of using a novel epidermal graft harvesting system
in diabetic foot ulcer emergencies.
METHODS: A retrospective clinical study was conducted with 15 diabetic foot ulcer patients, and after written and signed consent forms were taken, AEG system was applied to all patients. All of the clinical data of the patients such as their American Society of Anesthesiologists (ASA) Physical Status Classification System scores, size of pre-application wound area (cm2), time to complete re-epithelization of the wound, pain scores using the visual analog scale (VAS) for both donor and recipient sites, changes in size of wound, complete dermal response time, and patients’ demographics, comorbidities were recorded. The age, gender, pre-post appli-cation wound area (cm2), time of healing, ASA, and VAS variables were compared each other and analyzed statistically. P<0.05 was
considered as statistically significant.
RESULTS: The mean of time for complete wound healing was 5.9 (range 4–8) weeks. There was no statistically difference between recipient wound size and patient’s age; size of both types of wounds (cm2) and time (weeks) for complete reduction for both types of wounds; and time to complete both types of wound healing and gender (p=0.509, 0.788, and 0.233, respectively). ASA scores did not
impact the time required for complete healing of the wound (p=0.749).
CONCLUSION: The current study has tried to evaluate the efficacy of the AEG system in a homogenous population with diabetic foot ulcers. An epidermal harvesting system may be used effectively and safely in patients with diabetic foot ulcer emergencies.

Keywords: Autologous harvesting system, diabetic foot ulcer, epidermal grafting.

Diyabetik ayak ülser acillerinde otolog epidermal greftlerin kullanımı: Klinik çalışma

Mehmet Saydam1, Kerim Bora Yılmaz2, Mustafa Taner Bostancı1, Müjdat Turan2, Melih Akıncı2, İbrahim Yılmaz1, Muharrem Öztas2, Hikmet Erhan Güven2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

AMAÇ: Diyabetik ayak ülserlerinin cerrahi tedavisinde konservatif deri greftleri ve otolog epidermal aşılama gibi çeşitli invaziv tedavi sistemleri bulunmaktadır. Bu çalışmayla; diyabetik ayak ülseri acil durumlarında yeni bir epidermal greft aşılama sisteminin uygulanabilirliğini değerlendirmeyi amaçlamaktayız.
GEREÇ VE YÖNTEM: Hastanemiz acil servise başvuran ve yazılı ve imzalı onam formları alınarak otolog epidermal aşılama sistemi kullanılmış 15 diyabetik ayak ülseri hastası ile geriye dönük klinik çalışma planlandı. Hastaların uygulama öncesi yara alanı boyutu (cm2), yaranın yeniden epiteli-zasyonunu tamamlama süresi, hem verici hem de alıcı bölgeler için yaranın boyutundaki değişiklikler, tam dermal yanıt süresi, hastaların demografik özellikleri ve komorbiditeleri; “American Society of Anesthesiologists” (ASA) Fiziksel Durum Sınıflandırma Sistemi puanları, Visual Analog Scale (VAS) kullanılarak ağrı skorları olmak üzere tüm klinik verileri; kaydedildi. Yaş, cinsiyet, uygulama sonrası yara alanı (cm2), iyileşme zamanı, ASA ve VAS değişkenleri birbirleriyle karşılaştırılarak istatistiksel olarak analiz edildi. P<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Tam yara iyileşmesi için geçen süre ortalama 5.9 (dağılım, 4–8) haftaydı. Alıcı yara boyutu ile hastanın yaşı; her iki yara türünün boyutu (cm2) ile her iki yara türü için tam küçültme süresi (hafta); her iki yara türünün iyileşmesini tamamlama süresi ile her iki cinsiyet arasında istatistiksel olarak bir fark yoktu (sırasıyla, p=0.509, 0.788, 0.233). ASA skorları yaranın tam iyileşmesi için gereken süreyi etkilemedi (p=0.749). TARTIŞMA: Bu çalışma, diyabetik ayak ülseri olan homojen bir popülasyonda otolog epidermal aşılama sisteminin etkinliğini değerlendirmeye çalış-mıştır. Diyabetik ayak ülseri acilleri olan hastalarda epidermal aşılama sistemi etkili ve güvenli bir şekilde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik ayak ülseri, epidermal greftleme, otolog aşılama sistemi.

Mehmet Saydam, Kerim Bora Yılmaz, Mustafa Taner Bostancı, Müjdat Turan, Melih Akıncı, İbrahim Yılmaz, Muharrem Öztas, Hikmet Erhan Güven. The use of autologous epidermal grafts for diabetic foot ulcer emergencies: A clinical study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(3): 262-267

Corresponding Author: Mehmet Saydam, Türkiye
Manuscript Language: English