p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 7 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Effects of intraperitoneal bupivacaine injection in laparoscopic appendectomy in children on post-operative pain: A controlled randomized double-blinded study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 974-978 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.68927

Effects of intraperitoneal bupivacaine injection in laparoscopic appendectomy in children on post-operative pain: A controlled randomized double-blinded study

Ergun Ergün1, Anar Gurbanov1, Gulnur Gollu1, Ufuk Ates1, Meltem Bingöl-koloğlu1, Ahmet Çakmak1, Özlem Selvi Can2
1Department of Pediatric Surgery, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara-Türkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara-Türkiye

BACKGROUND: The aim of this study is to determine the effects of local anesthetics administered intraperitoneally in laparoscopic appendectomy.
METHODS: Patients who underwent laparoscopic appendectomy due to acute appendicitis were enrolled in the study. The children were divided into two groups. Intraperitoneal bupivacaine injection to appendectomy site and subdiaphragmatic area was performed after resection of appendix and aspirastion of intraperitoneal reactive fluid in Group 1 while Group 2 did not receive this therapy. The children were questioned by a nurse at postoperative 1st, 6th, 12th, and 24th h. Pain scores (PS) (abdominal), abdominal wall incisional pain (IP), shoulder pain (SP), and first need for analgesics were recorded.
RESULTS: One hundred and twenty children were enrolled to the study. There was no significant difference in PS values and IP values between the two groups (p>0.05). SP values at 12th and 24th h were significantly lower in Group 1 (p<0.05). There was a statistically significant reduce in analgesic need in Group 1 (p=0.007).
CONCLUSION: Intraperitoneal bupivacaine instillation to surgery site and subdiaphragmatic area seems to reduce the SP post-opera-tive and also reduce post-operative analgesic need. More meaningful results can be obtained with an increase in the number of patients.

Keywords: Bupivacaine, child, laparoscopy, pain.

Çocuklarda laparoskopik apendektomilerde intraperitoneal bupivakain enjeksiyonunun ameliyat sonrası ağrı üzerine etkileri: Kontrollü randomize çift kör çalışma

Ergun Ergün1, Anar Gurbanov1, Gulnur Gollu1, Ufuk Ates1, Meltem Bingöl-koloğlu1, Ahmet Çakmak1, Özlem Selvi Can2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Çalışmanın amacı, laparoskopik apendektomilerde intraperitoneal olarak uygulanan lokal anestetiklerin etkilerini belirlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Akut apandisit nedeniyle laparoskopik apendektomi yapılan hastalar çalışmaya alındı. Çocuklar iki gruba ayrıldı. Grup 1’de apendiks rezeksiyonu ve intraperitoneal reaktif sıvının aspirastiyonundan sonra apendektomi lojuna ve subdiyafragmatik bölgeye intraperitoneal bupivakain enjeksiyonu yapıldı. Grup 2’de ise bu bu uygulama yapılmadı. Çocuklar ameliyat sonrası 1., 6., 12. ve 24. saatlerde hemşire tarafından sorgulandı. Ağrı skorları (karın), karın duvarı kesi ağrısı, omuz ağrısı ve ilk analjezik ihtiyacı kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya 120 çocuk katıldı. Ağrı skor değerleri ve kesi yeri ağrı değerleri açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). 12. ve 24. saat omuz ağrısı değerleri Grup 1’de anlamlı olarak düşüktü (p<0.05). Grup 1’de analjezik ihtiyacı istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p=0.007).
TARTIŞMA: Bupivakainin cerrahi bölgeye ve subdiyafragmatik bölgeye intraperitoneal olarak enjekte edilmesi, ameliyat sonrası omuz ağrısını ve ameliyat sonrası analjezik ihtiyacını azalttığı görülmektedir. Hasta sayısının artması ile daha anlamlı sonuçlar elde edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, bupivakain, çocuk, laparoskopi.

Ergun Ergün, Anar Gurbanov, Gulnur Gollu, Ufuk Ates, Meltem Bingöl-koloğlu, Ahmet Çakmak, Özlem Selvi Can. Effects of intraperitoneal bupivacaine injection in laparoscopic appendectomy in children on post-operative pain: A controlled randomized double-blinded study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 974-978

Corresponding Author: Özlem Selvi Can, Türkiye
Manuscript Language: English