p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Investigation of acute effects of topical Alpinia officinarum (galangal) treatment in experimental contact type burns and comparison with topical silver sulfadiazine treatment [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(1): 15-26 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.69002

Investigation of acute effects of topical Alpinia officinarum (galangal) treatment in experimental contact type burns and comparison with topical silver sulfadiazine treatment

Koray Kadam1, Selahattin Kıyan2, Yiğit Uyanıkgil3, Fatih Karabey4, Emel Öykü Çetin5
1Department of Emergency Medicine, Near East University Faculty of Medicine, Nicosia, TRNC
2Department of Emergency Medicine, Ege University Faculty of Medicine, İzmir-Turkey
3Department of Histology and Embryology, Cord Blood, Cell and Tissue Research and Application Centre, Ege University Faculty of Medicine, İzmir-Turkey
4Department of Biology, Ege University Faculty of Science, İzmir-Turkey
5Department of Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, Ege University Faculty of Pharmacy, İzmir-Turkey

BACKGROUND: It was aimed to determine whether Alpinia officinarum (AO) (galangal), which has been regarded to be effective on wound healing, is healing on experimental contact type burns and compare its effects with silver sulfadiazine (SSD).
METHODS: Thirty-five rats were divided into five groups of seven rats each group. Superficial second degree burns were formed by contacting a 1×1 cm copper tip which was kept at 100°C constant temperature to the three shaved areas on the back of rats without applying any pressure for 10 s. All groups were irrigated with a 100 cc saline solution for 2 min. Any procedure or treatment was not applied to Group I (Control). Group II (Burn Control) was only irrigated, Group III (SSD) was applied topical SSD 4 times, with 6-h intervals (at h 0, 6, 12 and 18), Group IV (Galangal) was applied topical AO 4 times, and Group V (Gel) was applied placebo topical material, used for the preparation of topical AO, 4 times. Wound healing findings were evaluated histopathologically.
RESULTS: In the galangal group, it was found that collagen discoloration didn’t penetrate into deep dermis compared to other groups; epidermis, hair follicles, and sebaceous glands remained protected compared to the burn control group, and there was a thicker layer of epidermis. It was found that the galangal group was the closest group to the control group histologically. In the galangal group, it was determined that the number of vessels and total hair follicles were significantly higher in the 8th h and 4th h respectively (p<0.05), while epidermal thickness and number of degenerated hair follicles were significantly higher in all hours compared to other three groups (p<0.05). It was determined that galangal group had the lowest scores in the evaluation of edema, polymorphonuclear leukocytes infiltration, collagen discoloration, injury of vessels, hair follicles and sebaceous glands in comparisons between groups and within groups’ own processes.
CONCLUSION: Administrating AO containing gel 4 times a day within the first 24 h is effective in the experimental contact type second degree burn model. It is significantly superior to SSD treatment, especially in the first 8 h of administration.

Keywords: Alpinia officinarum, burn; galangal; silver sulfadiazine; wound healing.

Deneysel temas tipi yanıklarda topikal Alpinia officinarum (havlıcan) tedavisinin akut etkilerinin araştırılması ve topikal gümüş sülfadiazin tedavisi ile karşılaştırılması

Koray Kadam1, Selahattin Kıyan2, Yiğit Uyanıkgil3, Fatih Karabey4, Emel Öykü Çetin5
1Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Lefkoşa-KKTC
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Kordon Kanı, Hücre ve Doku Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir
4Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İzmir
5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Biyofarmatik ve Farmakokinetik Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Yara iyileşmesi üzerine etkili olduğu düşünülen Alpinia officinarum’un (AO) (havlıcan) deneysel temas tipi yanıklarda iyileştirici olup olmadığının belirlenmesi ve etkilerinin gümüş sülfadiazin (GSD) ile karşılaştırılması amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Otuz beş sıçan her grupta yedi adet olacak şekilde beş gruba ayrıldı. Sırtlarındaki üç ayrı traşlı alana 100°C sabit sıcaklıkta tutulabilen, 1x1 cm’lik bakır uç, on saniye süreyle hiç basınç uygulanmadan temas ettirilerek yüzeyel ikinci derece yanık oluşturuldu. 100 cc serum fizyolojik ile tüm gruplar iki dakika boyunca yıkandı. Grup I’e (kontrol) bir işlem veya tedavi uygulanmadı. Grup II’ye (yanık kontrol) irrigasyon, Grup III’e (GSD) topikal GSD altı saatte bir dört kez (0, 6, 12 ve 18. saatlerde), Grup IV’e (havlıcan) topikal AO dört kez, Grup V’e (jel) topikal AO hazırlanmasında kullanılan plasebo topikal materyal dört kez uygulandı. Yara iyileşmesi bulguları histolojik olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Havlıcan grubunda; kolajen diskolorasyonunun diğer gruplara kıyasla derin dermise ilerlemediği, epidermis, kıl folikülleri ve sebase gland yapılarının yanık kontrol grubuna kıyasla korunduğu ve daha kalın bir epidermis tabakasının olduğu görüldü. Havlıcan grubunun yapısal olarak kontrol grubuna en yakın grup olduğu histopatolojik olarak saptandı. Havlıcan grubunda diğer üç gruba kıyasla; epidermis kalınlığının ve dejenere kıl kökü sayısının tüm saatlerde anlamlı oranda daha fazla olduğu saptanırken (p<0.05), damar sayısının dördüncü, toplam kıl kökü sayısının ise sekizinci saatte anlamlı oranda daha çok olduğu saptandı (p<0.05). Hem gruplar arası hem de grupların kendi süreçleri içindeki karşılaştırmalarda havlıcan grubunun; ödem, PMNL infiltrasyonu, kolajen diskolorasyonu, damar, kıl folikülleri ve glandula sebasea hasarı değerlendirilmesinde en düşük skorlara sahip olduğu saptandı.
TARTIŞMA: Alpinia officinarum içeren jeli ilk 24 saat içinde günde dört kez uygulamak deneysel temas tipi ikinci derece yanık modelinde etkilidir. GSD tedavisinden, özellikle uygulamanın ilk sekiz saatinde, önemli ölçüde üstündür.

Anahtar Kelimeler: Alpinia officinarum, gümüş sülfadiazin; havlıcan; yanık; yara iyileşmesi.

Koray Kadam, Selahattin Kıyan, Yiğit Uyanıkgil, Fatih Karabey, Emel Öykü Çetin. Investigation of acute effects of topical Alpinia officinarum (galangal) treatment in experimental contact type burns and comparison with topical silver sulfadiazine treatment. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(1): 15-26

Corresponding Author: Koray Kadam, K.K.T.C.
Manuscript Language: English