p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The role of complete blood count parameters in diagnosing acute appendicitis and measuring the severity of inflammation [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(6): 654-661 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.69195

The role of complete blood count parameters in diagnosing acute appendicitis and measuring the severity of inflammation

Rıfat Peksöz1, Bahattin Bayar2
1Depertmant of General Surgery, Atatürk University Faculty of Medicine, Erzurum-Turkey
2Departmant of General Surgery, Muş State Hospital, Muş-Turkey

BACKGROUND: The diagnosis and severity of acute appendicitis (AA) are still challenging despite all the improvements in diagnosis and treatment. This study aimed to evaluate the efficacy of complete blood count (CBC) parameters in diagnosing AA and measuring severity.
METHODS: Data of 521 patients were reviewed retrospectively. Fifty-three patients with CBC results influenced by various reasons were excluded from the study. Age, gender, length of stay, CBC parameters, and histopathological results were examined.
RESULTS: The study included 468 patients: 90 patients with a preliminary diagnosis of AA, not undergoing surgery but receiving medical treatment (Group I), 227 patients with uncomplicated appendicitis (Group II), and 151 patients with complicated appendicitis (Group III). Of the patients, 279 were male (59.6%) and 189 were female (40.4%). The mean age was 33.37±13.05 years. Groups I and III had the lowest and highest white blood cell (WBC), neutrophil, and neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), respectively. There was a statistically significant difference between the groups (p<0.05). The highest and lowest mean platelet volume (MPV) values were in Groups II and III, respectively. There was no statistically significant difference between the groups (p>0.05).
CONCLUSION: AA is the most common cause of abdominal surgery. The CBC is a cost-effective and easily-accessible test with acceptable diagnostic accuracy. It provides fast results and can be used in the diagnosis of appendicitis. Neutrophil, WBC, and NLR are helpful and useful parameters for physical examination and other diagnostic methods in diagnosing AA and measuring severity. However, the use of MPV is not recommended as it has a low diagnostic rate and contradictory results.

Keywords: Acute appendicitis, leukocyte, neutrophil, neutrophil-to-lymphocyte ratio, mean platelet volume, severity of appendicitis.

Akut apandisit tanısını koymada ve ciddiyetini belirlemede hemogram parametre değerlerinin rolü

Rıfat Peksöz1, Bahattin Bayar2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Erzurum
2Muş Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Muş

AMAÇ: Tanı ve tedavideki tüm gelişmelere rağmen akut apandisitin tanısının ve ciddiyetinin değerlendirilmesi halen zor olabilmektedir. Bu çalışmada, birinci basamak sağlık kuruluşlarında dahil rahatça ulaşılabilen ve hızlıca sonuçlanan hemogram parametrelerinin akut apandisitin tanısı ve hastalığın ciddiyetini ortaya koymadaki etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Beş yüz yirmi bir hasta geriye dönük incelendi. Çeşitli sebeplerle hemogram sonucunu etkileyen 53 hasta çalışma dışı bırakıldı. Hastaların yaş, cinsiyet, hastanede yatış süresi, hemogram alt parametreleri ve histopatolojik sonuçları incelendi.
BULGULAR: Çalışmada 468 hasta incelendi. Hastaların 279’u erkek %59.6, 189’u kadın %40.4 olup tüm hastaların yaş ortalaması 33.37±13.05 yıl idi. Akut apandisit ön tanısıyla ameliyat yapılmayıp tıbbi tedavi uygulanan 90 hasta (grup I), akut apandisit tanısı alan nonkomplike 227 apandisit (grup II), komplike apandisit 151 (grup III) olarak üç grup halinde incelendi. beyaz kan hücresi (WBC), nötrofil, nötrofil-lenfosit oranı (NLR) değerleri en az grup I’de, en fazla grup III’te görüldü. Gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.05). ortalama trombosit hacmi (MPV) değerleri en fazla grup II’de en az grup III’de görüldü. Gruplar arasında istatiksel anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).
TARTIŞMA: Akut apandisit karnın en sık görülen cerrahi hastalığıdır. Hemogram hemen tüm sağlık kuruluşlarında kolay ulaşabilen, hızlı sonuçlanan, maliyet etkin ve kabul edilebilir düzeylerde tanısal etkinliği olan hastalığın tanısında kullanılabilen bir testtir. Hemogram parametrelerinden WBC, nötrofil, NLR akut apandisit tanısı koymada ve şiddetini belirlemede fiziki muayene ve diğer tanı yöntemlerine yardımcı ve kullanışlı değişkenlerdir. Ancak MPV değerinin düşük tanısal oranları ve çelişkili sonuçları nedeniyle kullanımını önermiyoruz.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, apandisitin ciddiyeti; lökosit; MPV; NLR; nötrofil.

Rıfat Peksöz, Bahattin Bayar. The role of complete blood count parameters in diagnosing acute appendicitis and measuring the severity of inflammation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(6): 654-661

Corresponding Author: Rıfat Peksöz, Türkiye
Manuscript Language: English