p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 16 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Electrocution-related mortality: a review of 351 deaths by low-voltage electrical current [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 139-143

Electrocution-related mortality: a review of 351 deaths by low-voltage electrical current

William Dokov
Department Of General And Clinical Pathology, Forensic Medicine And Deontology, Medical University Of Varna, Varna, Bulgaria.

BACKGROUND
We describe herein the characteristics of lethal injuries caused by low-voltage electrical current (electrocution), the most frequent injury caused by electrical current.
METHODS
Nine hundred forty-five cases over a period of 41 years (1965-2006) were reviewed, of which, 351 electrocution cases were identified. The descriptive statistical analyses were carried out with the application of SPSS 11.0 software.
RESULTS
Electrocution accounted for 37.14% of all studied electricity-caused injuries. The average age of the victims was 35.25 years. The average age of male victims was 36.19 years and of female victims was 32.55 years. The distribution by gender showed a significant prevalence of the male sex (74.07%). Among the circumstances leading to electrocution, household accidents (78.06%) prevailed over occupational accidents (13.39%). Suicides were significantly rarer (7.41%). 66.10% of all electrocution cases occurred during the summer period from June through September.
CONCLUSION
Household accidents prevail among the circumstances under which electrocution occurs, with an insignificant difference in the male/female proportion in this group. The majority of electrocutions occurred during the summer period (June-September). The results obtained in this research can help in the development of a differentiated strategy for the prevention of electrocution, while taking into consideration gender, age and season of the year.

Keywords: Electrocution, low-voltage electrical current.

Elektrik çarpmasıyla ilişkili mortalite: Düşük voltajlı elektrik akımı ile gerçekleşen 351 ölüme ilişkin bir derleme

William Dokov
Varna Tıp Fakültesi, Genel Ve Klinik Patoloji, Adli Tıp Ve Deontoloji Anabilim Dalları, Varna, Bulgaristan.

AMAÇ
Bu yazıda, düşük voltajlı elektrik akımının (elektrik çarpması) yol açtığı ölümcül yaralanmalar, elektrik akımı nedeniyle görülen en sık yaralanmaların özellikleri değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmada, 351 tanesi elektrik çarpması olan 945 olgu, 41 yıllık bir periyod (1965-2006) boyunca belirlendi. Tanımlayıcı istatistiksel analizler SPSS 11.0 programı kullanılarak yapıldı.
BULGULAR
Elektrik çarpması, çalışmaya alınan elektrikle oluşan bütün hasarların %37,14’ünün nedeniydi. Kurbanların ortalama yaşı 35,25 idi (erkek ortalama yaş 36,19; kadın ortalama yaş 32,55). Cinsiyete göre dağılımda erkek cinsiyeti (%74,07) belirgin şekilde daha sıktı. Elektrik çarpmasına yol açmış bulunan koşullar arasında, ev kazaları (%78,06) iş kazalarından (%13,39) daha çok görülmekteydi. İntiharlar anlamlı şekilde nadirdir (%7,41). Tüm elektrik çarpması vakalarının %66,10’u yaz döneminde, Haziran’dan Eylül’e kadar oluşmuştur.
SONUÇ
Ev kazaları, erkek/kadın oranının anlamlı bir farklılık göstermediği bir grupta daha hakim gözükmektedir. Olguların çoğunluğu yaz döneminde (Haziran - Eylül) ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmadan elde edilen bulgular, cinsiyeti, yaşı ve yılın sezonu göz önüne alarak elektrik çarpmasını önlemeye yönelik farklı bir strateji oluşturulmasına hizmet edebilir.

Anahtar Kelimeler: Elektrik çarpması, düşük voltajlı elektrik akımı.

William Dokov. Electrocution-related mortality: a review of 351 deaths by low-voltage electrical current. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 139-143

Corresponding Author: William Dokov, Bulgaria
Manuscript Language: English