p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 9 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Risk factors for mortality and morbidity in Syrian refugee children with penetrating abdominal firearm injuries: an 1-year experience [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(9): 1051-1060 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.70658

Risk factors for mortality and morbidity in Syrian refugee children with penetrating abdominal firearm injuries: an 1-year experience

Mustafa Tuşat1, İsmail Özmen2, Mehmet Semih Demirtaş3, Can Ateş4, Ayse Betül Öztürk1, Nazım Abdulkadir Kankılıç5, Dilek Başar6
1Department of Pediatric Surgery, Faculty of Medicine, Aksaray University, Aksaray-Türkiye
2Department of Pediatric Surgery, Kilis State Hospital, Kilis-Türkiye
3Department of Pediatrics, Aksaray University, Faculty of Medicine, Aksaray-Türkiye
4Department of Biostatistics and Medical Informatics, Aksaray University, Faculty of Medicine, Aksaray-Türkiye
5Department of Urology, Aksaray University, Faculty of Medicine, Aksaray-Türkiye
6Department of Pediatric Surgery, Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Trabzon-Türkiye

BACKGROUND: Despite improvements in technology and surgical techniques, abdominal injuries caused by firearms in children are traumatic with high complication rates and mortality. In this study, factors affecting mortality and complications in penetrating abdominal firearm injuries caused by high-velocity bullets and shrapnel in children as a result of the civil war in Syria were evaluated.
METHODS: This study was conducted as a case series with 53 patients admitted to Kilis State Hospital with penetrating abdominal firearm injuries between January 2016 and February 2017. Patients aged between 6 months and 17 years who suffered penetrating abdominal firearm injuries (PAFI) as a result of the civil war in Syria in the state hospital in Kilis Türkiye border province with Syria and were transferred to our hospital and operated on were included in the evaluation. Patients’ sociodemographic information, time to surgery, number of abdominal organs injured, type of firearm causing injury, presence of large vessel injury and extremity injury, presence of thoracic injury requiring thoracotomy in addition to laparotomy, colostomy, penetrating abdominal trauma index, pediatric trauma score (PTS), and shock status were evaluated.
RESULTS: In our study, it was found that a high penetrating abdominal trauma index significantly increased complication rates and mortality (P<0.001 and P=0.002, respectively). In addition, it was found that lower PTSs significantly increased the development of complications and mortality (P=0.001 and P<0.001, respectively). Mortality was not observed in any of the patients with a PTS>8, whereas mortality was observed in 27.3% of patients with a PTS≤8, and this result was statistically significant (P=0.003). Shock sig-nificantly increased mortality, and no patient who was not in shock died (P<0.001). In our study, it was determined that the increase in the number of injured intra-abdominal organs had a significant effect on both complications and mortality (P<0.001 and P=0.002, respectively).
CONCLUSION: The penetrating abdominal trauma index and PTS were found to be effective in predicting mortality and morbidity in pediatric patients with PAFI. It is crucial in this patient group to provide appropriate transport after the first intervention is done rapidly and effectively in conflict zones.

Keywords: Child, firearm injury, morbidity; mortality; penetrating abdominal injury.

Penetran abdominal ateşli silah yaralanması olan Suriyeli mülteci çocuklarda mortalite ve morbidite için risk faktörleri: Bir yıllık deneyim

Mustafa Tuşat1, İsmail Özmen2, Mehmet Semih Demirtaş3, Can Ateş4, Ayse Betül Öztürk1, Nazım Abdulkadir Kankılıç5, Dilek Başar6
1Aksaray Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Aksaray, Türkiye
2Kilis Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahisi, Kilis, Türkiye
3Aksaray Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Aksaray, Türkiye
4Aksaray Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Medikal İnformatik Anabilim Dalı, Aksaray, Türkiye
5Aksaray Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Aksaray, Türkiye
6Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi, Trabzon, Türkiye

AMAÇ: Çocuklarda ateşli silahlar nedeniyle meydana gelen batın yaralanmaları, gelişen teknoloji ve ameliyat tekniklerine rağmen yüksek komplikas-yon ve mortaliteye sahip travmalardır. Bu çalışmada, Suriye’deki sivil savaş sonucu çocuklarda meydana gelen yüksek hızlı mermi ve şarapnel kaynaklı meydana gelen penetran abdominal ateşli silah yaralanmalarında mortalite ve komplikasyona etki eden faktörler değerlendirilmiştir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma Kilis Devlet hastanesinde Ocak 2016-Şubat 2017 tarihleri arasında penetran abdominal ateşli silah yaralanması sonucu başvuran 53 hasta ile vaka serisi olarak yapılmıştır. Türkiye’nin Suriye ile sınır ili olan Kilis’deki devlet hastanesine Suriye’deki iç savaş sonucu penetran abdominal ateşli silah yaralanmasına uğrayan ve hastanemize transvers edilip ameliyat edilen 6 ay-17 yaş arası hastalar değerlendirmeye alındı. Hastaların sosyodemografik bilgileri, cerrahiye kadar geçen süre, yaralanan abdominal organ sayısı, yaralanmaya neden olan ateşli silah tipi, büyük damar yaralanması ve ekstremite yaralanması eşlik etmesi, laparatomiye ek olarak torakotomi gerektiren toraks yaralanması varlığı, kolostomi uygulanması, penetran abdominal travma indeksi, pediatrik travma skoru ve şok durumu değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmamızda penetran abdominal travma indeksi’nin yüksek olmasının istatistiksel olarak komplikasyon ve mortalite oranlarını arttır-dığı bulunmuştur (p<0.001, p=0.002). Ayrıca pediatrik travma skoru’nun düşük olmasının komplikasyon gelişimini ve mortaliteyi istatistiksel olarak arttırdığı tespit edilmiştir (p=0.001, p<0.00). PTS>8 olan hastaların hiçbirinde mortalite gözlenmemiş olup, PTS≤8 olan hastalarda %27.3 oranında mortalite gözlenmiş ve bu sonucun istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p=0.003). Şok tablosunun mortaliteyi anlamlı olarak arttırdığı ve şok tablosunda olmayan hiçbir hastanın hayatını kaybetmediği tespit edilmiştir (p<0.001). Çalışmamızda yaralanan intraabdominal organ sayısının artmasının hem komplikasyon hem de mortalite üzerinde istatistiksel olarak anlamlı şekilde etkili olduğu belirlendi (p<0.001, p=0.002). SONUÇ: Penetran abdominal ateşli silah yaralanması olan çocuk hastalarda penetran abdominal travma indeksi ve pediatrik travma skorunun mortalite ve morbiditeyi öngörmede etkin olduğu tespit edilmiştir. Çatışma alanlarında hızlı ve etkin şekilde ilk müdahalenin yapıldıktan sonra uygun transportun sağlanması bu hasta grubunda oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, penetran abdominal yaralanma, ateşli silah yaralanma; mortalite; morbidite.

Mustafa Tuşat, İsmail Özmen, Mehmet Semih Demirtaş, Can Ateş, Ayse Betül Öztürk, Nazım Abdulkadir Kankılıç, Dilek Başar. Risk factors for mortality and morbidity in Syrian refugee children with penetrating abdominal firearm injuries: an 1-year experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(9): 1051-1060

Corresponding Author: Mustafa Tuşat, Türkiye
Manuscript Language: English