p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 23 Issue : 5 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Usefulness of FGSI and UFGSI scoring systems for predicting mortality in patients with Fournier’s gangrene: A multicenter study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(5): 389-394 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.71509

Usefulness of FGSI and UFGSI scoring systems for predicting mortality in patients with Fournier’s gangrene: A multicenter study

Orhan Üreyen1, Atahan Acar2, Uğur Gökçelli1, Murat Kemal Atahan2, Enver İlhan1
1Department of General Surgery, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir-Turkey
2Department of General Surgery, İzmir Atatürk Training and Research Hospital, İzmir-Turkey

BACKGROUND: This study aimed to evaluate the usefulness of Fournier’s gangrene scoring index (FGSI) and Uludag FGSI (UFGSI) for predicting mortality in patients with FG.
METHODS: Patients who underwent treatment and follow-up in the A division department of general surgery at two education and research hospitals between January 2012 and December 2015 were evaluated for mortality-related factors. The sensitivities of FGSI and UFGSI scoring systems for predicting mortality-related factors and disease prognosis were evaluated. Patients were grouped as survivors (Group I) or non-survivors (Group II).
RESULTS: In total, 29 patients were included in the study. The mean age (±SD) was 51.52±13.36 years. The mortality rate was 20.6% (six patients). Bacterial growth was observed in wound cultures of 17 patients (58.6%). Of the patients with bacterial growth, 11 (47.8%) were in Group I and six (100%) were in Group II. The presence of bacterial growth was significantly associated with mortality (p=0.028). Fourteen patients (48.3%) had comorbid conditions. The number of comorbid conditions was related (p=0.049). FGSI and UFGSI scores were significantly higher in Group II than in Group I (p=0.002 and p=0.001, respectively). Among UFGSI parameters, extent of disease, body temperature, pulse rate, and HCO3 values were significantly higher in Group II than in Group I (p<0.05). The FGSI and UFGSI scoring systems had 100% sensitivity and 78.2% and 73.9% specificity, respectively, for predicting mortality.
CONCLUSION: The FGSI and UFGSI scoring systems are valuable for predicting mortality in patients with FG. The extent of the disease was an important prognostic parameter in this study. Whichever scoring system is used, we suggest the use of the extent of disease score in UFGSI.

Keywords: Fournier’s gangrene, mortality, scoring system.

Fournier gangrenli hastalarda mortalite tahmininde FGSİ ve UFGSİ skorlama sistemlerinin prediktif değeri: Çok merkezli çalışma

Orhan Üreyen1, Atahan Acar2, Uğur Gökçelli1, Murat Kemal Atahan2, Enver İlhan1
1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi A Bölümü, İzmir
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi A Bölümü, İzmir

AMAÇ: Fournier gangreni (FG) hastalığının mortalite tayininde Fournier gangreni skorlama indeksi (FGSİ) ve Uludağ FGSİ’lerinin (UFGSİ) prediktivitesini araştırmak amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: İki eğitim ve araştırma hastanesi genel cerrahi kliniğinde Ocak 2012 ile Aralık 2015 tarihleri arasında FG nedeniyle takip ve tedavi edilen olgular mortalite ile ilişkili faktörler yönünden değerlendirildi. Mortalite ilişkili faktörler ve hastalık prognozunun tayini için FGSİ ve UFGSİ skorlama sistemlerinin duyarlılıklarına bakıldı. Olgular yaşayan (Grup I) ve mortalite görülen (GrupII) olarak gruplandırıldı.
BULGULAR: Toplam 29 olgu çalışmaya dahil edildi. Yaş ortalaması 51.52±13.36 idi. Mortalite oranımız %20.6 (6 olgu) idi. Olguların 17’sinde (%58.6) yara kültüründe üreme saptandı. Üreme olan olguların 11’i (%47.8) Grup I, 6’sı (%100) Grup II’de idi. Bakteri üreme varlığı mortalite açısından istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.028). On dört (%48.3) olguda ek hastalık varlığı mevcuttu. Ek hastalık sayısı mortalite ile ilişkili bulundu (p=0.049). Fournier gangreni skorlama indeksi ve UFGSİ puanları Grup II olgularda istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (sırasıyla p=0.002 ve 0.001). Uludağ Fournier gangreni skorlama indeksi skorlama parametrelerinden Grup II olgularda yaralanan alan, vücut ısısı, nabız sayısı ve HCO3 puanları Grup I olguların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0.05). Fournier gangreni skorlama indeksi ve UFGSİ’nin mortalite tahminindeki sensitivitesi %100 iken, spesitifite oranları sırasıyla %78.2 ve 73.9 idi.
TARTIŞMA: Fournier gangreni mortalitesinin öngörüsünde FGSİ ve UFGSİ oldukça etkindir. Çalışmamızda hastalığın yayılımı prognozda önemli bir parametre olarak görüldü. Hangi skorlama sistemi kullanılırsa kullanılsın UFGSİ’deki hastalığın yayılım parametresi mutlaka her olguda kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Fournier gangreni, mortalite, skorlama sistemi.

Orhan Üreyen, Atahan Acar, Uğur Gökçelli, Murat Kemal Atahan, Enver İlhan. Usefulness of FGSI and UFGSI scoring systems for predicting mortality in patients with Fournier’s gangrene: A multicenter study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(5): 389-394

Corresponding Author: Orhan Üreyen, Türkiye
Manuscript Language: English