p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 11 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The relationship between computed tomography findings and ocular trauma and pediatric ocular trauma scores in pediatric globe injuries: Does imaging have prognostic and diagnostic value? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(11): 1280-1287 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.72470

The relationship between computed tomography findings and ocular trauma and pediatric ocular trauma scores in pediatric globe injuries: Does imaging have prognostic and diagnostic value?

Dilara Pirhan1, Sevgi Subasi1, Büşra Kurt Musaoğlu1, Burcu Alparslan2, Levent Karabaş1
1Department of Ophthalmology, Kocaeli University, School of Medicine, Kocaeli, Türkiye
2Department of Radiology, Kocaeli University, School of Medicine, Kocaeli, Türkiye

BACKGROUND: The aim of this study is to assess the relationship between computed tomography (CT) findings in open globe injuries (OGIs) in pediatric patients and the pediatric ocular trauma score (POTS) and OTS in pediatric ocular trauma.
METHODS: In 34 pediatric patients with OGI, CT findings were categorized into nine main categories: Scleral irregularity, lens dislocation, abnormal vitreous density, choroid-retinal layer thickening, preseptal thickness increase, intraocular foreign body and air, vitreous hemorrhage, retinal detachment, and perforation. The relationship between different types and numbers of CT findings and the POTS and OTS was evaluated.
RESULTS: The mean age of trauma was 6.6±3.1. Of the patients, 9 (26.5%) were female and 25 (73.5%) were male. The most com-mon CT findings are scleral irregularity and increased preseptal thickness (47.1%). In univariate analysis, a P<0.05 was found between 16 patients with 1 or less CT findings (median POTS value 80 [71.25–90.0]) and 11 patients with 2 or 3 CT findings (median POTS value 60 [15–70]). A P<0.05 was found between 16 patients with 1 or less CT findings (median POTS value 80 [71.25–90.0]) and 7 patients with 4 or more CT findings (median POTS value 45 [25–80]). A P > 0.05 was found between 11 patients with 2 or 3 CT findings (median POTS value 60 [15–70]) and 7 patients with 4 or more CT findings (median POTS value 45 [25–80]). No significant difference was found between the number of CT findings and OTS stages. While POTS was significant (P<0.05) in patients with ab-normal vitreous density (median 45 [30–69.6]), OTS value was not significant (P>0.05). There was no significant difference between POTS and OTS in other CT findings.
CONCLUSION: The number of CT findings may assist in predicting POTS and, consequently, estimating visual prognosis in pediatric patients with OGI. In emergency situations where, sufficient clinical data are unavailable, the objective findings from CT may help in assessing the severity of ocular trauma and potentially predicting long-term visual outcomes.

Keywords: Computed tomography, ocular trauma; pediatric ophthalmology; visual acuity.

Pediatrik glob yaralanmalarında bilgisayarlı tomografi bulguları ile oküler travma ve pediatrik oküler travma skorları arasındaki ilişki: görüntülemenin prognostik ve tanısal değeri var mı?

Dilara Pirhan1, Sevgi Subasi1, Büşra Kurt Musaoğlu1, Burcu Alparslan2, Levent Karabaş1
1Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, pediatrik hastalarda açık glob yaralanmalarında bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları ile pediatrik oküler travma skoru (POTS) ve oküler travma skoru (OTS) arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Açık glob yaralanması (AGY) olan 34 pediatrik hastada BT bulguları 9 ana kategoriye ayrıldı: Skleral irregularite, lens dislokasyonu, anormal vitreus dansitesi, koryoretinal tabaka kalınlaşması, preseptal kalınlık artışı, intraoküler yabancı cisim ve hava, vitreus hemorajisi, retina dekolmanı ve perforasyon. Farklı tip ve sayıdaki BT bulguları ile POTS ve OTS arasındaki ilişki değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama travma yaşı 6.6±3.1 idi. Hastaların 9’u kadın (%26.5) 25’i (%73.5) erkekti. En yaygın BT bulguları skleral irregülarite ve pre-septal kalınlık artışıdır (%47.1). Çok değişkenli analizde 1 veya daha az BT bulgusu olan 16 hasta (median POTS değeri 80 (71.25-90.0)) ile 2 ya da 3 BT bulgusu olan 11 hasta (median POTS değeri 60 (15-70)) arasında p değeri <0.05 bulundu. 1 veya daha az BT bulgusu olan 16 hasta (median POTS değeri 80 (71.25-90.0)) ile 4 veya daha fazla BT bulgusu olan 7 hasta (median POTS değeri 45 (25-80)) arasında p değeri <0.05 bulundu. 2 ya da 3 BT bulgusu olan 11 hasta (median POTS değeri 60 (15-70)) ile 4 veya daha fazla BT bulgusu olan 7 hasta (median POTS değeri 45 (25-80)) arasında p değeri>0.05 bulundu. BT bulgu sayısı ile OTS evreleri arasında anlamlı farklılık bulunamadı. Anormal vitreus dansitesi var olan hastalarda (median 45 (30-69.6)) POTS anlamlı iken (p<0.05) OTS değeri anlamlı bulunmadı (p>0.05). Diğer BT bulgularında ise POTS ve OTS arasında anlamlı fark bulunmadı.
SONUÇ: BT bulgularının sayısı, AGY olan pediatrik hastalarda POTS skorunu öngörmede ve dolayısıyla görsel prognozu tahmin etmeye yardımcı olabilir. Yeterli klinik verilerin bulunmadığı acil durumlarda, BT'nin objektif bulguları oküler travmanın ciddiyetini ve muhtemelen uzun vadeli görsel sonucunu tahmin etmeye yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, görme keskinliği; oküler travma; pediatrik oftalmoloji.

Dilara Pirhan, Sevgi Subasi, Büşra Kurt Musaoğlu, Burcu Alparslan, Levent Karabaş. The relationship between computed tomography findings and ocular trauma and pediatric ocular trauma scores in pediatric globe injuries: Does imaging have prognostic and diagnostic value?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(11): 1280-1287

Corresponding Author: Dilara Pirhan, Türkiye
Manuscript Language: English