p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 30 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Evaluation of emergency department admissions of mass casualty patients using the revised trauma score, injury severity score, and trauma and injury severity score [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(3): 192-202 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.73531

Evaluation of emergency department admissions of mass casualty patients using the revised trauma score, injury severity score, and trauma and injury severity score

Bahadır Karaca1, Mehmet Kemal Emem2, Burak Çelik3, Nurdan Yılmaz Şahin4
1Department of Emergency, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. Ilhan Varank Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye
2Department of Emergency, İstanbul Provincial Directorate of Health Istanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu City Hospital, İstanbul-Türkiye
3Department of Emergency, University of Health Sciences Fatih Sultan Mehmet Health Practice and Research Center, İstanbul-Türkiye
4Department of Emergency, University of Health Sciences Istanbul Kartal Dr. Lutfi Kirdar City Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: There is a need for studies evaluating prognostic scoring systems in mass trauma patients in conflict regions to predict patient prognosis for emergency surgical prioritization. In this study, we aimed to evaluate scoring systems such as the Revised Trauma Score (RTS), Injury Severity Score (ISS), and Trauma and Injury Severity Score (TRISS) in trauma patients admitted due to mass trauma in Northern Syria.
METHODS: This study was a retrospective evaluation of patients admitted due to mass trauma to the emergency departments of hospitals in Northern Syria. The diagnostic efficiency of RTS, ISS, and TRISS scoring systems was evaluated in these admissions in the first half of 2021.
RESULTS: The most common causes of mass trauma were bomb blast (67.3%), gunshot (28.8%), and 14 (3.9%) patients admitted with other causes. When the odds ratio (OR) was analyzed, a one-unit increase in the RTS score increased the odds of survival by a factor of 6.133, and a one-unit increase in the TRISS score increased the odds of survival by a factor of 1.057. Differently, it was found that each 1-unit increase in ISS decreased the patient's probability of survival by 0.856 units. When RTS, TRISS, and ISS scores were analyzed, the area under the ROC curve was statistically significant for all of them (p<0.001) and all of them had a diagnostic value for mortality with sensitivities of 99.0%, 94.8%, and 91.9%; specificities of 87.8%, 90.5%, and 88.6; AUC of 0.958, 0.975, and 0.958, respectively.
CONCLUSION: The use of trauma scoring systems, especially TRISS, may be useful for prioritizing patients in mass casualty settings in the presence of overcapacity.

Keywords: Emergency department, mass casualty; RTS; ISS; TRISS; Syria.

Travma hastalarının acil servis başvurularında Revised trauma score, Injury severity score ve Trauma and injury severity score etkinliğinin değerlendirilmesi

Bahadır Karaca1, Mehmet Kemal Emem2, Burak Çelik3, Nurdan Yılmaz Şahin4
1Sancaktepe Şehi̇t Prof.Dr. İlhan Varank Eği̇ti̇m ve Araştırma Hastanesi̇, Acil Servis, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Acil Servis, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniverstesi Fatih Sultan Mehmet Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Acil cerrahi önceliklendirmesinde hasta prognozunun tahmin edilebilmesi için çatışma bölgelerindeki kitlesel travma hastalarında prognostik tahmin skorlama sistemlerini değerlendiren çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmada Suriye’nin kuzeyinde kitlesel travma nedeniyle başvuran hastalarda Revised Trauma Score (RTS), Injury Severity Score (ISS) ve Trauma and Injury Severity Score (TRISS) skalalarının değerlendirilmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada, Suriye’nin kuzeyindeki hastanelerin acil servislerine kitlesel travma nedeniyle başvuran hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi yapıldı. 2021 yılının ilk yarısında bu başvurularda RTS, ISS ve TRISS puanlama sistemlerinin tanısal etkinliği değerlendirildi.
BULGULAR: Kitlesel travmalarının en sık nedenleri bomba patlaması (%67.3), ateşli silah yaralanmaları (%28.8) ve diğer nedenlerdi (%3.9). Odds oranı (OR) analiz edildiğinde, RTS ve TRISS skorundaki bir birimlik artışın hayatta kalma ihtimalini 6.133 ve 1.057 kat arttırdığı, ancak ISS'deki her bir birimlik artışın, hastanın hayatta kalma olasılığını 0.856 birim azalttığı tespit edildi. RTS, TRISS ve ISS değerleri incelendiğinde ROC eğrisi altında kalan alanın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0.001) ve hepsinin sırasıyla %99.0, %94.8 ve % 91.9 duyarlılıklarla; %87.8, %90.5 ve 88.6 özgüllükle; 0.958, 0.975 ve 0.958 AUC değerleri ile mortalite açısından tanı değeri taşıdığı görüldü.
SONUÇ: Kapasite aşımlarında TRISS başta olmak üzere travma skorlama sistemlerinin kullanılması kitlesel travma hastalarının önceliklendirilmesinde faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, kitlesel travma; RTS; ISS; TRISS; Suriye.

Bahadır Karaca, Mehmet Kemal Emem, Burak Çelik, Nurdan Yılmaz Şahin. Evaluation of emergency department admissions of mass casualty patients using the revised trauma score, injury severity score, and trauma and injury severity score. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(3): 192-202

Corresponding Author: Bahadır Karaca, Türkiye
Manuscript Language: English