p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 15 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Unusual causes of intestinal perforation and their surgical treatment [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 579-583

Unusual causes of intestinal perforation and their surgical treatment

Hızır Yakup Akyıldız, Alper Celal Akcan, Erdoğan Sözüer, Can Küçük, Namık Yılmaz, Tarık Artış
Erciyes University Medical Faculty, General Surgery Department, Kayseri, Turkey

BACKGROUND
Intestinal perforation is one of the major causes of obligatory surgical intervention. There can be many different causes of perforation. The aim of this study was to evaluate the unusual causes and the surgical treatment.
METHODS
In our clinic, we operated 675 patients due to intestinal perforation over a period of six years. Perforation due to brid, trauma, colorectal tumor, mesenteric ischemia, hernias, and iatrogenic injuries were considered as usual causes and excluded from the study. The remaining 37 patients (22 male, 15 female; mean age 53.2; range 25 to 80 years) were analyzed. For statistical analysis, Mann-Whitney U and chi-square tests were used, and p<0.05 was considered significant.
RESULTS
A localized or generalized peritonitis was the most common symptom. Leukocytosis was found in 18 patients and free abdominal air was seen in 20 patients; bedside ultrasonographic examination was done in 17 patients. The most prevalent etiological factors were non-Hodgkin lymphoma, Crohn disease and internal herniation, respectively. Eight patients died; their time to laparotomy was significantly longer (8.7 days), and half of them had malignant small bowel tumor in perforation etiology.
CONCLUSION
Mortality and morbidity rates are high in intestinal perforations due to unusual causes. Delayed laparotomy and malignant etiology may be the main factors.

Keywords: Intestinal perforation, surgery; small bowel tumor.

Bağırsak delinmelerinin nadir nedenleri ve cerrahi tedavisi

Hızır Yakup Akyıldız, Alper Celal Akcan, Erdoğan Sözüer, Can Küçük, Namık Yılmaz, Tarık Artış
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kayseri

AMAÇ
Bağırsak delinmeleri, acil cerrahi girişim gerektiren patolojilerin önde gelenlerindendir. Çok çeşitli nedenleri vardır. Bu çalışmada, ender görülen nedenleri ve cerrahi tedavi yöntemleri değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM
Kliniğimizde altı yıllık süre içerisinde bağırsak delinmesi nedeniyle 675 hasta ameliyat edildi. Yapışıklıklara, travma, kolorektal tümör, mezenter vasküler hastalık, inguinal fıtıklar, göbek fıtıkları ve iyatrojenik yaralanmalara bağlı delinmeler olağan sebeplere bağlı kabul edilerek çalışmaya dahil edilmedi. Geri kalan 37 hasta (22 erkek, 15 kadın; ortalama yaş 53,2; dağılım 25-80 yaş) incelendi. Hayatını kaybeden ve yaşayan hastalar arasındaki karşılaştırmalar için Mann-Whitney U ve ki-kare testleri kullanıldı, p<0,05 değeri anlamlı kabul edildi.
BULGULAR
Bölgesel veya yaygın peritonit en sık saptanan inceleme bulgusuydu. Lökositoz 18 hastada vardı, karında serbest hava 20 hastada görüldü, hasta başı ultrasonografik inceleme 17 hastada yapıldı. Etyolojide sırasıyla en sık non-Hodgkin lenfoma, Crohn ve internal herniasyon saptandı. Hastaların sekizi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden hastalarda laparotomi zamanı anlamlı olarak daha uzundu (8,7 gün) ve yarısında delinme nedeni habis ince bağırsak tümörüydü.
SONUÇ
Ender nedenli olarak gelişen bağırsak delinmelerinin morbidite ve mortalitesi yüksektir. Gecikmiş cerrahi girişim ve nedenin habis bir hastalık olması en önemli etkenleri olabilir.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak delinmesi, cerrahi; ince bağırsak tümörü.

Hızır Yakup Akyıldız, Alper Celal Akcan, Erdoğan Sözüer, Can Küçük, Namık Yılmaz, Tarık Artış. Unusual causes of intestinal perforation and their surgical treatment. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 579-583

Corresponding Author: Hızır Yakup Akyıldız, Türkiye
Manuscript Language: Turkish