p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Issue : Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Homemade phantoms improve ultrasound-guided vein cannulation confidence and procedural performance on patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(9): 1312-1316 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.74712

Homemade phantoms improve ultrasound-guided vein cannulation confidence and procedural performance on patients

Mustafa Sabak1, Ameer Al-Hadidi2, Luay Demashkieh3, Suat Zengin1, Wael Hakmeh4
1Department of Emergency Medicine, Gaziantep University Faculty of Medicine, Gaziantep-Türkiye
2Department of General Surgery, Beaumont Health, Royal Oak, MI-USA
3St. George School of Medicine, Grenada-West Indies
4Department of Emergency Medicine, Western Michigan University School of Medicine, Kalamazoo, MI-USA

BACKGROUND: Ultrasound-guided vein cannulation is an essential skill in emergency medicine. Prohibitive costs of commercial ultrasound phantoms limit the ability to adequately train residents. We assess the clinical utility of homemade phantoms for medical education.
METHODS: Eighteen emergency medicine residents each performed 10 ultrasound-guided IV attempts on patients, half of the attempts before and half after a training course using two homemade ultrasound phantoms with 14 total Penrose drains. We conducted a prospective feasibility study using pre- and post-training surveys comparing confidence and success rates of IV cannulation attempts on patients.
RESULTS: Residents demonstrated an improvement in successful ultrasound-guided peripheral vein cannulations from an average of 47.8% during the first five attempts to 71.1% in the last five attempts. No benefit was noted from the first to the fifth attempts, nor from the six to the tenth attempts, suggesting minimal benefit from experience early on. Residents reported increased confidence in performing ultrasound-guided venous cannulation on patients, identifying the correct probe, adjusting gain and depth, visualizing veins in short and long axis, differentiating arteries from veins, and vein cannulation on a phantom model.
CONCLUSION: Homemade ultrasound phantoms are cost effective, increase confidence, and improve emergency medicine resi-dents’ ability to perform ultrasound-guided vein cannulation.

Keywords: Emergency, phantom, training; ultrasound; vein.

Hastalarda basit ev yapımı fantomların ultrason eşliğinde venöz erişimin güvenirliliğini ve girişimsel performansını arttırması

Mustafa Sabak1, Ameer Al-Hadidi2, Luay Demashkieh3, Suat Zengin1, Wael Hakmeh4
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Gaziantep
2Beaumont Sağlık, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Royal Oak, Michigan, Amerika Birleşik Devletleri
3St. George Tıp Fakültesi, Grenada, Batı Hint Adaları
4Western Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kalamazoo, Michigan, Amerika Birleşik Devletleri

AMAÇ: Ultrason eşliğinde venöz erişim, acil tıpta önemli bir beceridir. Ticari ultrason fantomlarının fahiş fiyatları, asistanları yeterince eğitme yeteneğini sınırlamaktadır. Tıp eğitiminde basit ev yapımı fantomların klinik yararını araştırdık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Acil asistanlarının yarısı, toplam 14 penrose drenli, iki basit ev yapımı ultrason fantomu kullanılarak yapılan bir eğitim kursu öncesi ve diğer yarısı kurs sonrasında vasküler girişim yapmıştır, 18 acil tıp asistanının her biri hastalar üzerinde ultrason eşliğinde 10 IV girişimde bulunmuştur. Hastalar üzerinde IV girişimlerinin güven ve başarı oranlarını karşılaştıran eğitim öncesi ve sonrası anketleri kullanarak ileriye yönelik bir fizibilite çalışması yaptık.
BULGULAR: Asistanlar, ultrason eşliğinde başarılı periferik venöz kanülasyonlarında ilk beş denemede ortalama %47.8’den son 5 denemede %71.1’e kadar bir iyileşme gösterdiler. İlk ile beşinci denemelerden veya altı ila onuncu girişimlerden hiçbir yarar saptanmadı, bu da erken dönem deneyimden minimum fayda sağladığını göstermektedir. Asistanlar, hastalara ultrason eşliğinde venöz kanülasyon uygulanması, doğru probu belirleme, kuvvet ve derinliği ayarlama, damarları kısa ve uzun eksende görselleştirme, arterleri damarlardan ayırt etme ve fantom model üzerinde venöz kanülasyon gerçekleştirmesi konusunda artan güven bildirdiler.
TARTIŞMA: Basit ev yapımı ultrason fantomları uygun maliyetlidir, güveni artırır ve acil tıp asistanlarının ultrason eşliğinde venöz kanülasyonu yapma becerisini geliştirir.

Anahtar Kelimeler: Acil, eğitim, fantom; ultrason; ven.

Mustafa Sabak, Ameer Al-Hadidi, Luay Demashkieh, Suat Zengin, Wael Hakmeh. Homemade phantoms improve ultrasound-guided vein cannulation confidence and procedural performance on patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(9): 1312-1316

Corresponding Author: Mustafa Sabak, Türkiye
Manuscript Language: English