p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 7 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Impact of COVID-19 pandemic on hand injuries [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 911-919 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.75100

Impact of COVID-19 pandemic on hand injuries

Melekber Çavuş Özkan1, Ömer Saraç1, Mehmet Deniz Kesimer2, Zeynep Akdeniz Doğan1, Fatma Nihal Durmus Kocaaslan1, Bulent Sacak1
1Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye
2Department of Orthopedics and Traumatology, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: The aim of the study was to evaluate etiologies of hand injuries in emergency department (ED), to compare the etiologies of hand injuries at the time of this study with the previous year, to assess whether novel coronavirus-2019 (COVID-19) pandemic affected the treatment decisions, and to investigate the COVID-19 infection rate within the first 14 days after admission.
METHODS: A total of 229 patients admitted to ED with hand injury between March 15 and April 30, 2020, were included in the study. The control group consisted of 439 ED admissions with hand injury in the previous year (March 15–April 30, 2019). Data including age, sex, cause of trauma, treatment, and COVID-19 infection status within 14 days after ED admission were compared between groups.
RESULTS: The mean age was 32.30±15.63 years in the study group and 30.85±18.54 years in the control group. The number of patients consulted to the surgery department decreased by 52.6% and the number of patients admitted to ED with hand injuries de-creased by 47.6% during the pandemic, compared to the previous year (p=0.0001). The incidence of home accidents increased and the glass cuts and penetrating/perforating injuries were the most common causes during the pandemic most of which occurred at home.
CONCLUSION: The COVID-19 pandemic-mandated social restrictions led to a significant decrease in the number of ED admissions with hand injuries and the type of injuries. The incidence of home accidents increased with more time spent indoors. This study may be a useful guide for ED admissions of hand injury cases and management planning in the current and future pandemics.

Keywords: COVID-19, emergency department; hand injury; hand surgery; pandemic.

COVID-19 pandemisinin el cerrahisi üzerine etkisi

Melekber Çavuş Özkan1, Ömer Saraç1, Mehmet Deniz Kesimer2, Zeynep Akdeniz Doğan1, Fatma Nihal Durmus Kocaaslan1, Bulent Sacak1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisinde acil serviste değerlendirilen el travması geçirmiş hastaların etiyolojik faktörlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre değişiklik olup olmadığı, tedavi kararlarının etkilenip etkilenmediği ve hastaneye başvuran hastalarda başvuru sonrası ilk 14 gün COVID-19 enfeksiyonu geçirme oranlarının saptanmasıdır.
GEREÇ VE YÖNTEM: On beş Mart–30 Nisan 2020 tarihleri arasında acil servise 229 el travması başvurmuştur. Kontrol grubu olarak alınan bir önceki yılın aynı döneminde (15 Mart–30 Nisan 2019) acil servise 439 el yaralanması başvurmuştur. Her iki grup arasında yaş, cinsiyet, travma nedeni, tedavi seçimi açısından kıyaslama yapılmış ve pandemi boyunca acil servise başvuru sonrası 14 gün içinde COVID-19 enfeksiyonu geçirme oranı hesaplanmıştır. BULGULAR: Pandemi dönemindeki hastalarda yaş ortalaması 32.30±15.63 yaş, kontrol grubunda ise 30.85±18.54 yaştır. Acil servise toplam baş-vuran hasta sayısının pandemi döneminde %52.6 oranında, el yaralanması şikayeti ile başvuran hasta sayısının %47.6 oranında azaldığı görülmektedir (p=0.0001). Evde meydana gelen yaralanmalarda artış olduğu ve cam kesisi ve kesivi/delici alet ile yaralanma oranlarının arttığı saptanmıştır. TARTIŞMA: COVID-19 pandemi döneminde uygulanan kısıtlamalar hem acil servise başvuran el travmalarını belirgin şekilde azaltmakta hem de yaralanma şeklini değiştirmektedir. Vatandaşların evde daha fazla zaman geçirmesi ile ev kazaların oranında artma ve buna bağlı olarak kesici delici alet ve cam kesilerinde artmalar meydana gelmektedir. Bu çalışma, mevcut ve gelecek dönemde yaşanabilecek pandemilerde acil serviste el yaralan-malarına yaklaşım konusunda yol gösterici olabileceği kanatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, COVID-19; el cerrahisi; el yaralanmaları; pandemi.

Melekber Çavuş Özkan, Ömer Saraç, Mehmet Deniz Kesimer, Zeynep Akdeniz Doğan, Fatma Nihal Durmus Kocaaslan, Bulent Sacak. Impact of COVID-19 pandemic on hand injuries. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 911-919

Corresponding Author: Melekber Çavuş Özkan, Türkiye
Manuscript Language: English