p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 17 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Rectal bleeding due to leech bite: a case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 83-86 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.75318

Rectal bleeding due to leech bite: a case report

Behçet Al1, Mehmet Emin Yenen2, Mustafa Aldemir3
1Departments Of Emergency Medicine, Gaziantep University Faculty Of Medicine, Gaziantep, Turkey
2Departments Of General Surgeray, Batman State Hospital, Batman, Turkey.
3Departments Of Emergency Medicine, Dicle University Faculty Of Medicine, Diyarbakır, Turkey

We present herein a case with a four-day history of fresh rectal bleeding due to leech bite. The cause was found to be a leech in the rectum by anoscope. This pathological condition is extremely rare in urban areas. Leech endoparasitism, although rare, may cause serious, even lethal, complications. Suspicion of leech infestation should be kept in mind when faced with intermittent or severe rectal bleeding in humans, and should be investigated surgically as with all other foreign bodies. In the current study, we present a patient who admitted with rectal bleeding due to leech bite. The leech was removed by hand examination (by forceps) without requiring any surgical attempt.

Keywords: Anoscope, clamp; forceps; hand evaluation; leeches; rectal bleeding.

Sülük ısırığına bağlı rektal kanama: Olgu sunumu

Behçet Al1, Mehmet Emin Yenen2, Mustafa Aldemir3
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Gaziantep
2Batman Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Batman
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Diyarbakır

Bu yazıda, sülük ısırığına bağlı oluşan dört günlük taze rektal kanamalı olgu sunuldu. Kanamının nedeni anoskopla rektumda olduğu saptanan sülüktü. Bu patolojik durum şehir alanlarında oldukça azdır. Sülük endoparasitizmi az olmasına rağmen, ciddi ve hatta ölümcül komplikasyonlara neden olmaktadır. İnsanlarda aralıklı veya ciddi rektal kanama ile karşılaştığında sülük infestasyon şüphesi akılda tutulmalıdır ve diğer tüm yabancı cisimlerde olduğu gibi cerrahi olarak incelenmelidir. Burada sülük ısırığına bağlı rektal kanama ile başvuran bir hastayı sunduk. Sülük, herhangi bir cerrahi girişim yapılmaksızın el değerlendirmesi ile (forseps ile) çıkarıldı.

Anahtar Kelimeler: Anaoskop, klemp; forseps; el ile değerlendirme; sülük; rektal kanama.

Behçet Al, Mehmet Emin Yenen, Mustafa Aldemir. Rectal bleeding due to leech bite: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 83-86

Corresponding Author: Behçet Al, Türkiye
Manuscript Language: English