p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 17 Issue : 6 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Effect of pentoxifylline and vinpocetine on the healing of ischemic colon anastomosis: an experimental study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(6): 482-487 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.75428

Effect of pentoxifylline and vinpocetine on the healing of ischemic colon anastomosis: an experimental study

Aziz Sümer1, Ediz Altinli2, Serkan Senger2, Neşet Köksal2, Ender Onur3, Ersan Eroğlu2, Pembegül Güneş4
1Department Of General Surgery, Yüzüncü Yıl Univesity, Medical Faculty,
2Department Of General Surgery, Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital
3Department Of General Surgery, Fatih Sultan Mehmet Training And Research Hospital
4Department Of Pathology, Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital

BACKGROUND
In the current study, we aimed to investigate the influences of pentoxifylline, which increases the flexibility, deformability and viscosity of the erythrocytes while reducing the aggregation abilities of the platelets, and vinpocetine, which has neuroprotective and antioxidant effects, on healing of colonic anastomoses.
METHODS
We used 30 Albino Wistar rats. Subjects were divided into three groups of 10 rats each. Colonic ischemia was established in all the groups. Following colonic transection, anastomosis was performed. Group A received intraperitoneal saline, whereas Group B and Group C received pentoxifylline and vinpocetine, respectively. The subjects were sacrificed on the postoperative 5th day by ether anesthesia, and their colonic bursting pressures were measured. The anastomotic area was excised for hydroxyproline assay and histopathologic examination.
RESULTS
According to intergroup comparisons, colonic bursting pressure was found to be higher in the treatment groups than in the control group; however, the difference was not statistically significant. Intergroup comparisons regarding tissue hydroxyproline levels showed statistically significant differences between Groups A and B, Groups A and C and Groups B and C.
CONCLUSION
Similar to pentoxifylline, vinpocetine was also shown to have a beneficial effect over ischemic colon anastomoses.

Keywords: Colon anastomoses, ischemia; pentoxifylline; vinpocetine.

İskemik kolon anastomozunun iyileşmesi üzerine pentoksifilin ve vinposetinin etkisi: Deneysel çalışma

Aziz Sümer1, Ediz Altinli2, Serkan Senger2, Neşet Köksal2, Ender Onur3, Ersan Eroğlu2, Pembegül Güneş4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniği
2Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği
3Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
4Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

AMAÇ
Bu çalışmada, eritrositlerin fleksibilitesini, deformabilitesini ve akışkanlığını arttıran, aynı zamanda trombositlerin agregasyon yeteneklerini azaltan pentoksifilin ile nöroprotektif, antioksidan etkisi olan vinposetinin kolon anastomozlarında iyileşme üzerine olan etkileri araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmamızda 30 adet Albino Wistar cinsi sıçan kullanıldı. Denekler herbiri 10 adet sıçandan oluşan 3 gruba ayrıldı. Tüm gruplarda kolon iskemisi oluşturuldu. Kolon transeksiyonu sonrası anastomoz yapıldı. Grup A’ya intraperitoneal olarak serum fizyolojik, Grup B’ye pentoksifilin ve Grup C’ye ise vinposetin verildi. Cerrahi işlem sonrası 5. günde eter anestezisi ile sakrifiye edilen sıçanların kolon patlama basınçları ölçüldü. Anastomoz bölgesi hidroksiprolin ölçümü ve histopatolojik inceleme için çıkartıldı.
BULGULAR
Gruplararası kolon patlama basınçları kontrol grubuna göre daha yüksek ölçülmekle birlikte, istatistiksel olarak anlamlı değildi. Gruplararası doku hidroksiprolin düzeyleri açısından Grup A ile Grup B, Grup A ile Grup C ve Grup B ile Grup C arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı.
SONUÇ
Vinposetinin de pentoksifilin gibi iskemik kolon anastomozlarına olumlu etkisi olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kolon anastomozu, iskemi; pentoksifilin; vinpocetin.

Aziz Sümer, Ediz Altinli, Serkan Senger, Neşet Köksal, Ender Onur, Ersan Eroğlu, Pembegül Güneş. Effect of pentoxifylline and vinpocetine on the healing of ischemic colon anastomosis: an experimental study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(6): 482-487

Corresponding Author: Aziz Sümer, Türkiye
Manuscript Language: English