p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 19 Supp : 6 Year : 2021

Quick Search
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Factors Affecting Mortality In Falls From Height [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(6): 529-535 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.77535

Factors Affecting Mortality In Falls From Height

Mustafa İçer, Cahfer Güloğlu, Murat Orak, Mehmet Üstündağ
Dicle University Medical School Department of Emergency Medicine. Diyarbakır, Turkey.

Objective: Falls from height are placed on the top of trauma cases presenting to emergency departments and are causes of important mortality and morbidity. We aimed to investigate in the present study the factors effective on mortality in falls from height.
Methods: Data belonging to 2252 trauma patients who presented to Dicle University Emergency Service due to falling from height in Southeastern Anatolia region, between January 2005 and December 2008, were retrospectively analyzed. We analyzed parameters which were considered effective on mortality including; month of fall, age, gender, etiology, place of fall, ground of fall, height of fall, intubation, hypotension, tachycardia, neck, head, thoracal, abdominal, pelvic, extremity injuries, Glasgow Coma Score(GCS), Injury Severity Score(ISS), and Revised Trauma Score(RTS).
Results: The numbers of males and females were 1435(63.7%) and 817(36.3%), respectively. Two thousand thirty-one(94.6%) patients survived whereas 121(5.4%) died. The mean age of surviving patients was 15,55±18,60 years, and the mean height was 3.09 meters while patients who died had a mean age of 29,59±28,93 years and a mean height of fall of 6,61±5,73 meters(P<0.001).
Conclusion: The mean fatal height of fall in falls from height is 6.61 m. Age, suicide, height of fall, ground of fall, place of fall; head, thoracic, and abdominal trauma are factors affecting mortality.

Keywords: Fall from height, mortality, height of fall, hemopneumothorax, SAH

Yüksekten Düşmelerde Mortaliteyi Etkileyen Faktörler

Mustafa İçer, Cahfer Güloğlu, Murat Orak, Mehmet Üstündağ
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır

ABSTRACT
Amaç: Acil servislere başvuran travma hastaları içinde yüksekten düşmeler ilk sırada yer alır ve önemli oranlarda morbidite ve mortaliteye neden olur. Çalışmamızda yüksekten düşmelerde mortalite üzerine etkili faktörleri araştırmayı amaçladık.
Methods: Bu çalışmada Ocak 2005 ile Aralık 2008 tarihleri arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde yüksekten düşme ile gelen ve Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde tedavi edilen 2252 travmalı hastaya ait veriler geriye dönük olarak analiz edildi. Mortalite üzerinde etkili olabileceğini düşündüğümüz; düşmenin olduğu ay, yaş, cinsiyet, düşme nedeni, düşme yeri, düşme zemini, düşme yüksekliği, entübasyon, hipotansiyon, taşikardi, baş boyun, göğüs, karın, pelvis, ekstremite yaralanması, Glasgow Koma Skalası (GKS), Injury Severity Score (ISS) ve Revize Travma Skoru (RTS)’nu içeren parametreleri inceledik.
Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 1435 (%63,7)’i erkek, 817 (%36,3)’i kadındı. Hastaların 2131 (%94,6)’i yaşadı, 121 (%5,4)’i öldü. Yaşayan hastaların yaş ortalaması 15,55±18,60 yıl, düşme yüksekliği ortalaması 3,09 metre iken, ölen hastaların yaş ortalaması 29,59±28,93 yıl, düşme yüksekliği ortalaması 6,61±5,73 metre idi (P<0,001).
Sonuç: Yüksekten düşmelerde ölümcül düşme yüksekliği ortalaması 6,61 m. dir. Yaş, intihar, düşme yüksekliği, düşme zemini, düşme yeri, kafa travması, göğüs travması ve batın travması mortaliteyi etkileyen faktörlerdir.

Anahtar Kelimeler: Yüksekten düşme, mortalite, düşme yüksekliği, hemopnomotoraks, SAH

Mustafa İçer, Cahfer Güloğlu, Murat Orak, Mehmet Üstündağ. Factors Affecting Mortality In Falls From Height. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(6): 529-535

Corresponding Author: Mustafa İçer, Türkiye