p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 16 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Penetrating cardiac trauma in children [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(3): 220-224

Penetrating cardiac trauma in children

Mustafa Goz1, Ömer Cakir2, Mehmet Nesimi Eren3
1Harran University School Of Medicine,department Of Cardiovascular Surgery, Sanliurfa, Turkey
2Fatih University School Of Medicine, Department Of Cardiovascular Surgery, Ankara, Turkey
3Dicle University School Of Medicine, Department Of Cardiovascular Surgery, Diyarbakir, Turkey

BACKGROUND
Penetrating cardiac traumas in children are dramatic and fatal. Many of the patients are admitted to hospital either in a state of shock or they are dead at presentation. In this study, we aimed to present our experience in penetrating cardiac trauma in children.
METHODS
Seventeen pediatric cases of penetrating cardiac trauma were retrospectively evaluated. The effects on the results of the demographic characteristics of patients, etiology of penetrating trauma, time of presentation to the hospital, physical examination findings in the emergency department, diagnostic methods used, and the surgical techniques applied were evaluated.
RESULTS
The male to female ratio of the 17 retrospectively evaluated cases was 16: 1, with an age range of 3-15 years. The patients’ mean age was 12.94±3.52 years. In all patients, the penetrating cardiac trauma was due to incisive/penetrating tools. The mean Ivatury physiologic index score was 8.23±0.78, whereas the mean cardiac injury organ scale score was 5.00±0.00. The hospital mortality rate was 5.9% due to the loss of one patient.
CONCLUSION
Shock may develop in pediatric penetrating cardiac trauma in a short time due to hemorrhage and/or cardiac tamponade. The prime factors for patient survival are early diagnosis and emergency thoracotomy.

Keywords: Cardiac injuries, emergency room thoracotomy; pediatric thoracic trauma; Ivatury physiologic index score; ketamine.

Çocuklarda penetran kalp yaralanmaları

Mustafa Goz1, Ömer Cakir2, Mehmet Nesimi Eren3
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
2Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

AMAÇ
Çocuklarda penetran kalp yaralanmaları dramatik ve ölümcül travmalardır. Birçok olgu, hastaneye ciddi şokta veya hayatını kaybetmiş olarak ulaşır. Bu çalışmamızda penetran kalp yaralanması olan çocuk hastalarımızla ilgili deneyimimizi aktarmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM
Penetran kalp yaralanmalı 17 çocuk hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik karakterleri, yaralanmanın nedenleri, hastaneye geliş zamanı, acil servis inceleme bulguları, kullanılan tanı yöntemleri ve uygulanan cerrahi yöntemlerin sonuçlar üzerine etkisi incelendi.
BULGULAR
Geriye dönük analizleri yapılan 17 hastanın erkek-kadın oranı 16: 1, yaş aralığı 3-15 yaş, ortalama 12,94±3,52 yaş idi. Tüm hastalarda yaralanma nedeni kesici delici alet yaralanması olarak tespit edildi. Ivatury fizyolojik indeks skoru 8.23±0.78 iken ortalama kardiyak yaralanma organ ölçeği skoru 5,00±0,00 olarak bulundu. Bir olgu ile hastane mortalitesi %5,9 olarak tespit edildi.
SONUÇ
Çocuklarda penetran kardiyak yaralanmalarda kanama ve/veya tamponad nedeniyle çok kısa sürede şok gelişebilir. Erken tanı ve acil torakotomi yaralanma sonrası hastaların hayatta kalmasında temel faktörlerdir.

Anahtar Kelimeler: Kalp yaralanması, acil servis torakotomisi; çocuk toraks travması; Ivatury fizyolojik indeks skoru; ketamin.

Mustafa Goz, Ömer Cakir, Mehmet Nesimi Eren. Penetrating cardiac trauma in children. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(3): 220-224

Corresponding Author: Mustafa Goz, Türkiye
Manuscript Language: English