p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Issue : Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery General surgery practice under the COVID-19 pandemic: The experience of a pandemic hospital in Istanbul [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(2): 175-179 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.80025

General surgery practice under the COVID-19 pandemic: The experience of a pandemic hospital in Istanbul

Yasin Tosun, Kenan Çetin
Department of General Surgery, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Although elective operations in general surgery clinics were postponed during the pandemic, non-deferrable operations such as emergency trauma, acute abdominal, and cancer surgeries continued. We aimed to present emergency and non-deferrable elective surgery cases in our hospital’s general surgery clinic during the pandemic, to identify the general surgery patients that pose the greatest risk for healthcare workers who served these patients, and to share our experience in these situations.
METHODS: The study was designed as a retrospective cohort study. The study included patients admitted for emergency and non-deferrable elective surgeries in Kartal Dr. Lutfi Kirdar City Hospital in Istanbul between March 10, 2020, and May 23, 2020. The patients were tested before the operation for severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection. They were also routinely checked for fever and coronavirus disease 2019 (COVID-19) symptoms during dressing changes and outpatient follow-up visits after discharge as well as through the national health monitoring system (e-nabız) whether the patients were diagnosed with COVID-19 within the 15 days of discharge. Patients who tested positive in the reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) tests in the first 15 days after discharge or had infiltration in thorax tomography were considered suspicious in terms of hospital transmission.
RESULTS: During the COVID-19 pandemic period between March 10, 2020, and May 23, 2020, a total of 195 patients were operated on. Of these, 96 (49.2%) were operated due to emergencies, and 99 (50.8%) were non-deferrable elective surgeries. At the time of admission, 13 patients were diagnosed with COVID-19 through RT-PCR and thorax tomography findings. A higher proportion of the patients with COVID-19 (n=12, 92.3%) were found to be operated for emergencies. Three patients with COVID-19 died on the 1st postoperative day. Mortality was significantly higher in this group than in those who tested negative (n=3, 23.1% vs. n=8, 4.4%). During the study, none of the healthcare workers in our clinic developed COVID-19 symptoms. Three patients who had elective surgery were found to be SARS-CoV-2 (+) in the follow-up period after discharge.
CONCLUSION: Maintaining functional surgery departments under challenging times, such as a pandemic, will continue to be an important aspect of health systems. We believe that the results of this study will help reduce in-hospital transmission, help prevent disease transmission to healthcare personnel, and allow the members of the surgical teams to know in which patient group they will be at higher risk of infection during the operation.

Keywords: Coronavirus disease 2019, emergency operations; general surgery; severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2.

COVID-19 salgını altında genel cerrahi uygulamaları: İstanbul’da bir salgın hastanesinin deneyimi

Yasin Tosun, Kenan Çetin
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Pandemi sürecinde genel cerrahi kliniklerinde elektif operasyonlar ertelense de acil travma, akut karın ve kanser ameliyatları gibi ertelenemeyen operasyonlara devam edildi. Çalışmamızda salgın süresince hastanemiz genel cerrahi kliniğinde ameliyat edilen acil ve ertelenemeyen elektif olguları sunmayı, pandemi sırasında bu hastalara müdahale eden sağlık çalışanları için asıl risk oluşturan genel cerrahi hasta grubunu belirlemeyi ve benzer bir durum yaşanma olasılığı için tecrübemizi paylaşmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma geriye dönük bir kohort çalışması olarak tasarlanmıştır. 10 Mart–23 Mayıs 2020 tarihleri arasında İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne başvuran acil ve ertelenemeyen elektif ameliyata alınan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar ameliyat öncesi SARS-CoV-2 enfeksiyonu açısından test edildi. Taburculuk sonrası da pansuman ve poliklinik takiplerinde rutin olarak ateş ve COVID-19 semptomları açısından kontrollerine devam edildi. Ayrıca ulusal sağlık takip sisteminden (e-nabız) taburculuk sonrası ilk 15 günde COVID-19 tanısı alıp almadığı kontrol edildi. Taburculuk sonrası ilk on beş günde COVID-19 sürüntüsü (RT-PCR) pozitif olan ya da çekilen toraks tomografisinde infiltrasyonu olan hastalar hastane bulaşı açısından şüpheli kabul edildi.
BULGULAR: 10 Mart–23 Mayıs 2020 tarihleri arasında COVID-19 salgını süresince çalışmamızda toplam 195 hasta ameliyat edildi. Bunların 96’sı (%49.2) acil, 99’u (%50.8) ertelenemez elektif ameliyatlardı. Başvuru esnasında hastaların 13’üne COVID-19 sürüntü (RT-PCR) ve toraks tomografi bulguları ile COVID-19 tanısı konuldu. Covid(+) ameliyat olan hasta grubunun büyük bir kısmının (n=12, %92.3) acil nedenlerden ameliyat olduğu görüldü. Covid(+) grupta ameliyat sonrası birinci gün üç hastada mortalite saptandı. Mortalite oranları Covid(+) hastalarda istatistiksel olarak daha yüksekti (n=3, 23.1% ve n=8, 4.4%). Çalışma süresince kliniğimizdeki hiçbir sağlık çalışanında COVID-19 semptomu saptanmadı. Elektif ameliyat olan 3 hastada ise hastane yatış ve taburculuk sonrası takiplerinde COVID-19 pozitifliği saptandı.
TARTIŞMA: Bu zor zamanlarda ameliyatların sürmesi sağlık sistemimizin önemli bir yönü olmaya devam edecektir. Sonuçlarımızın hastane içi hastalık yayılımının azalmasında, sağlık personeline bulaşın engellenmesinde ve cerrahi ekibin hangi hasta grubunda yüksek risk altında olacaklarını bilmelerinde faydalı olacağına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Acil operasyonlar, apandisit; COVID-19; genel cerrahi; SARS-CoV-2.

Yasin Tosun, Kenan Çetin. General surgery practice under the COVID-19 pandemic: The experience of a pandemic hospital in Istanbul. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(2): 175-179

Corresponding Author: Yasin Tosun, Türkiye
Manuscript Language: English