p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Issue : Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Comparison of the effects of clinical observation and protocol-based weaning on antioxidant stress factors [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(10): 1475-1481 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.80353

Comparison of the effects of clinical observation and protocol-based weaning on antioxidant stress factors

Cem Erdoğan1, Deniz Kızılaslan1, Burcu Tunay1, Pelin Karaaslan1, Gözde Ülfer2, Türkan Yiğitbaşı2, Yavuz Demiraran1, Hüseyin Öz1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul Medipol University Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye
2Department of Biochemistry, İstanbul Medipol University Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: We aimed to compare the effects of observation of the physician (POB) or by adhering to the protocol-based (PB) weaning methods on total antioxidant capacity (TAC) and total oxidative stress (TOS) levels and weaning success levels.
METHODS: Our study was conducted on patients admitted from the emergency department between January 2015 and January 2018 in the intensive care unit of our hospital. During the spontaneous breathing trial (SBT), when one of the criteria specified in developed, SBT was terminated and the previous mechanical ventilator parameters were returned. The patient was planned to be taken to SBT again the next morning. If the SBT was successful, extubation was decided. The extubation decision based on physician observation was made according to the patient’s state of consciousness and adequate chest expansion during the daily visit.
RESULTS: The decrease in TAC average value before and after extubation was found to be significant in the POB group patients (p=0.001). The decrease in the average TAC value of the PB group patients before and after extubation was found to be significant (p=0.03).
CONCLUSION: In our study, TAC values were found to be higher in the PB group than in the POB group, and in addition, the reintubation rate was found to be lower. We think that the management of weaning as a PB may contribute to maintaining the balance between TAC and TOS and reduce the rate of reintubation.

Keywords: ICU, oxidative stress index, total antioxidant capacity, total oxidative stress; weaning.

Klinik gözlem ve protokole dayalı weaning’in antioksidan stres faktörleri üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması

Cem Erdoğan1, Deniz Kızılaslan1, Burcu Tunay1, Pelin Karaaslan1, Gözde Ülfer2, Türkan Yiğitbaşı2, Yavuz Demiraran1, Hüseyin Öz1
1İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İ̇stanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada, hekim gözlemine (POB) veya protokole bağlı (PB) weaning protokolünün total antioksidan kapasite (TAC) ve total oksidatif stres (TOS) düzeyleri ve weaning başarı düzeyleri üzerindeki etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamız Ocak 2015–Ocak 2018 tarihleri arasında hastanemiz yoğun bakım ünitesinde acil servisten başvuran hastalar üzerinde yapıldı. Spontan solunum denemesi sırasında, belirtilen kriterlerden biri geliştiğinde, SBT sonlandırıldı ve önceki mekanik ventilatör parametrelerine dönüldü. Hastaların ertesi sabah tekrar SBT’ye alınması planlandı. Spontan solunum denemesi başarılı olursa ekstübasyona karar verildi. Doktor gözlemine dayalı ekstübasyon kararı, hastanın bilinç durumu ve günlük vizit sırasında yeterli göğüs ekspansiyonu durumuna göre verildi. BULGULAR: POB grubu hastalarda ekstübasyon öncesi ve sonrası TAK ortalama değerindeki düşüş anlamlı bulundu (p=0.001). PB grubu hastalarda ekstübasyon öncesi ve sonrası TAK ortalama değerindeki azalma anlamlı bulundu (p=0.03).
TARTIŞMA: Çalışmamızda PB grubunda TAK değerleri POB grubuna göre daha yüksek bulundu ve ayrıca yeniden entübasyon oranı daha düşük bulundu. Bir PB olarak weaning yönetiminin TAC ve TOS arasındaki dengeyi korumaya ve yeniden entübasyon oranını düşürmeye katkıda bulunabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: ICU, oksidatif stres indeks, total antioksidan kapasite, total oksidatif stres; weaning.

Cem Erdoğan, Deniz Kızılaslan, Burcu Tunay, Pelin Karaaslan, Gözde Ülfer, Türkan Yiğitbaşı, Yavuz Demiraran, Hüseyin Öz. Comparison of the effects of clinical observation and protocol-based weaning on antioxidant stress factors. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(10): 1475-1481

Corresponding Author: Cem Erdoğan, Türkiye
Manuscript Language: English